Financieel woordenboek

Wat betekent wat?

Financieel Woordenboek

Op onze website staan diverse financiële termen. Van obligatieleningen, zekerheden tot effectief rendement;
maar wat betekenen deze termen precies? We zetten de belangrijkste termen voor investeerders op een rij, zo ben je volledig op de hoogte voordat je investeert.

Ons woordenboek

Aandelen zijn kleine stukjes eigendom van een bedrijf die je kunt kopen. Als je aandelen van een bedrijf hebt, ben je een 'aandeelhouder' en deel je mee in de winst, maar ook het verlies van dat bedrijf. De waarde van aandelen kunnen dus stijgen of dalen op basis van hoe goed het bedrijf presteert.

Een certificaat van aandelen is een bewijsstuk waarmee je bevestigt dat je de eigenaar bent van de door jou aangekochte aandelen in een bedrijf. Ze vertegenwoordigen je aandeelhouderschap en kunnen worden verhandeld op de beurs.

Het terugbetalen (aflossen) van het geleende geld aan de obligatiehouders. Een Uitgevende Instelling betaalt periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks, of halfjaarlijks) een deel van het oorspronkelijk geleende bedrag terug aan de obligatiehouders. Dit kan in- of exclusief rente zijn.

Obligaties hebben doorgaans een vast aflossingsschema waarin de uitgevende instelling periodiek delen van de hoofdsom terugbetaalt aan de obligatiehouders. Bij Duurzaaminvesteren.nl zijn de voorkomende aflossingsvormen: bullet-, linear en annuitair. Welke aflossingsvorm wordt gehanteerd staat bij iedere propositie omschreven.

Bij een annuïtaire aflossing betaalt de Uitgevende Instelling periodiek een vast totaalbedrag, bestaande uit zowel rente als aflossing, aan de obligatiehouders. Gedurende de looptijd blijft de totale betaling per periode constant, maar het rentedeel neemt af terwijl het aflossingsdeel geleidelijk toeneemt.

Bij een bullet aflossing wordt de volledige hoofdsom van de obligatie aan het einde van de looptijd terugbetaald. Gedurende de looptijd ontvangen obligatiehouders meestal periodieke rentebetalingen.

Bij een lineaire aflossing betaalt de Uitgevende Instelling regelmatig, meestal periodiek, een vast bedrag aan de obligatiehouders terug gedurende de looptijd van de obligatie. Hierdoor wordt de schuld geleidelijk verminderd, en de rentebetalingen nemen af naarmate de hoofdsom afneemt.

Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Nederlandse toezichthouder op de financiële marktsector. De AFM is de vergunningverlenende instantie van DuurzaamInvesteren.nl

Een (internationale) financiële dienstverlener die zich bezighoudt met effectenhandel en vermogensbeheer. AFS Group faciliteert transacties op de financiële markten en biedt financiële oplossingen voor investeerders en instellingen. Voor DuurzaamInvesteren.nl is de AFS Group in beheer voor effectenbewaring en de afhandeling van de bijbehorende betaaldiensten, waarbij ABN Amro Clearing Bank N.V. (AACB) het betalingsverkeer verzorgt.

Dit is de termijn waarbinnen je je investering mag terugtrekken. Voor projecten op DuurzaamInvesteren.nl geldt er een bedenktermijn van 4 of 14 dagen, afhankelijk van de vergunning waaronder een project valt.

Beleggen in obligaties betekent dat investeerders leningen verstrekken aan bedrijven (uitgevende instellingen) in ruil voor rentebetalingen gedurende een bepaalde periode (looptijd). De obligatiehouder ontvangt periodieke rentebetalingen en krijgt (meestal) aan het einde van de looptijd of gedurende de looptijd het oorspronkelijk geleende bedrag terug.

Belangenbehartiging voor investeerders houdt in dat de belangen en rechten van beleggers worden beschermt en bevorderd. Dit kan betrekking hebben op het pleiten voor transparante informatieverschaffing, eerlijke behandeling van investeerders, naleving van regelgeving en het waarborgen van hun financiële rechten. In het geval van DuurzaamInvesteren.nl behartigd Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren de collectieve belangen van investeerders.

Dit is de termijn waarbinnen je je investering dient te betalen, in het geval je kiest voor bankoverschrijving bijvoorbeeld. Voor projecten op DuurzaamInvesteren.nl geldt er een betaaltermijn van 4 dagen.

Bewaar- en betaaldiensten zijn de diensten die een financiële dienstverlener verzorgt. AFS Group faciliteert de betalingsprocessen van DuurzaamInvesteren.nl. Zie ‘AFS Group’.

In het kort: Een converteerbare obligatie is een obligatielening die op een later moment in aandelen omgezet kan worden. Weten hoe dit precies werkt? Bekijk dan onze kennisbank over converteerbare obligatieleningen, via deze link.

Je spreekt van crowdfunding wanneer meerdere mensen (Engels: crowd) geld inleggen om een project, idee of bedrijf te financieren. Deze gezamenlijke manier van financieren verloopt vaak via online platformen, zoals DuurzaamInvesteren.nl, en helpt bedrijven en projecten van de grond te krijgen.

De Crowdfundingsverordening is een set regels en voorschriften die zijn opgesteld door overheidsinstanties om crowdfundingplatforms en -activiteiten te reguleren. Het doel is om de transparantie te vergroten, investeerders te beschermen en een gezonde werking van crowdfundingmarkten te waarborgen. Deze verordening stelt richtlijnen vast voor crowdfundingplatforms en leggen bepaalde normen en voorwaarden vast om een veiligere omgeving te creëren voor zowel investeerders als ondernemers die gebruikmaken van crowdfunding.

Bij duurzaamheid staat het nemen van maatregelen om het milieu te beschermen en ethisch en sociaal verantwoord gedrag te bevorderen centraal. Een focus op duurzaamheid zit bij DuurzaamInvesteren.nl in het DNA van het bedrijf, maar we zijn ook van mening dat duurzaamheid een breder begrip is dan alleen focus op het klimaat en CO2-uitstoot. Daarom focussen we ook op duurzaamheid in het kader van bijv. biologische landbouw, gezondheid & welzijn en arbeidsomstandigheden. Lees er meer over op onze pagina over SDG’s, via deze link.

Er wordt gesproken van een "default" wanneer een uitgevende instelling niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van rente of het terugbetalen van het geleende kapitaal. Kortom, om aan de afgesproken financiële verplichtingen te voldoen. We spreken ook van een default wanneer een Uitgevende Instelling bijvoorbeeld failliet gaat.

Wanneer je een account bij ons hebt aangemaakt en rechtsboven op onze website hebt ingelogd, vind je daar je zogeheten dashboard. Hierop zijn je investeringen en bijbehorende documenten terug te vinden. De komende periode werken we achter de schermen hard aan het verbeteren van het dashboard en het uitbreiden van de functionaliteiten. Wanneer dit gereed is ontvangen onze DuurzaamInvesteerders een mail met benodigde uitleg.

Op ons platform willen we zoveel mogelijk projecten bedienen die bijdragen aan het versnellen van de duurzaamheidstransitie. Veelal van die projecten zijn onderverdeeld in verschillende sectoren als e-mobility, circulaire economie, biologische landbouw en schone energie. Met het aanbieden van verschillende sectoren spreken we van diversificatie.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is een financiële maatstaf die laat zien of er genoeg geld beschikbaar is om rente en aflossingen (terug) te betalen. Een DSCR van 1,0 betekent dat het beschikbare inkomen precies voldoende is voor de schuldaflossing. Een DSCR hoger dan 1,0 geeft aan dat er een overschot is, terwijl een DSCR lager dan 1,0 kan wijzen op moeilijkheden om schulden af te lossen.

Essentiële beleggersinformatie (EBI) is een document dat wordt vertrekt bij iedere propositie op onze website. Het bevat belangrijke informatie over het project en details, zoals de doelstellingen van de Uitgevende Instelling, het risicoprofiel, kosten, rendementsprognoses en andere relevante informatie dat (potentiële) investeerders helpt een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen en te informeren over de risico’s.

De letters ECSPR staan voor Europese Crowdfunding Service Provider Regulation. Het is een nieuwe Europese wet- en regelgeving die sinds november 2021 van kracht is in de EU-lidstaten en vanaf 10 november 2023 moeten alle aanbieders van crowdfundingdiensten in Nederland over een ECSPR-vergunning beschikken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in Nederland de partij die handhavend kan optreden tegen aanbieders die crowdfundingdiensten aanbieden zonder deze Europese vergunning, en zorgt voor het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten en beleggersbescherming.

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een ECSPR-vergunning sinds november 2023.

Het Eigen vermogen verwijst naar het deel van het totale vermogen van een Uitgevende Instelling dat wordt gefinancierd door de eigenaren of aandeelhouders. Het omvat het verschil tussen de waarde van alle activa van het bedrijf en de verplichtingen (schulden) die het heeft. Het Eigen vermogen vertegenwoordigt de mate waarin het bedrijf door de eigenaren wordt gefinancierd en is een belangrijke indicator van de financiële gezondheid en stabiliteit van de Uitgevende Instelling.

ESMA staat voor de "European Securities and Markets Authority" (Europese Autoriteit voor Effecten en Markten). Het is een onafhankelijke autoriteit van de Europese Unie (EU). Haar rol is toezicht houden op de integriteit en efficiëntie van financiële markten in de EU en het bevorderen van consistente toezichtsnormen. ESMA richt zich op zaken als regelgeving voor effecten, beleggingsondernemingen en transparantievereisten.

De term "grace period" verwijst naar een bepaalde periode na de vervaldatum van een financiële verplichting waarin betaling nog steeds kan worden gedaan zonder dat er boetes of andere negatieve gevolgen optreden. Het is een soort tijdsbestek dat wordt verleend als een soort "uitstel" voordat financiële sancties of gevolgen in werking treden. Het doel is in dit geval om Uitgevende Instellingen extra tijd te geven om aan hun financiële verplichtingen te voldoen zonder onmiddellijke negatieve gevolgen.

Geldvrager betekent in dit geval hetzelfde als de term Uitgevende Instelling. Het is de partij die simpel gezegd “geld vraagt”. Een uitgevende instelling is een bedrijf/organisatie die aandelen of obligaties aanbiedt aan beleggers, ofwel “uitgeeft”.

Geldgever betekent in dit geval hetzelfde als de term investeerder. Een investeerder “geeft geld” aan de geldvrager/Uitgevende Instelling.

Een informatiememorandum is een document waarin alle nodige informatie is opgenomen over de Uitgevende Instelling de kosten, het rendement en de potentiële risico’s van het project. Aan de hand van dit informatiedocument kunnen beleggers een beter begrip krijgen van het project en een weloverwogen investeringsbeslissing maken. Een investeerder dient het informatiememorandum door te lezen en te begrijpen voor een investering wordt gemaakt.

De investeringscalculator berekent je persoonlijke verliesdraagkracht. Het resultaat geeft aan hoeveel je kan investeren zonder daarbij te veel risico te lopen.
Het invullen van de calculator is onderdeel van het aanmaken van je profiel. Ieder jaar wordt opnieuw gevraagd de calculator in te vullen, dit is omdat je inkomen kan zijn gewijzigd en dus ook je verliesdraagkracht. Vanuit de vergunning zijn we verplicht je deze calculator aan te bieden, het staat je vrij om deze in te vullen.

KiFID staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en is een onafhankelijk instituut in Nederland. Het behandelt geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners, zoals banken en verzekeraars, door middel van bemiddeling of bindende uitspraken. Het biedt een alternatieve en toegankelijke manier om financiële conflicten buiten de rechterlijke macht op te lossen.

Heb je onverhoopt een klacht over de dienstverlening van DuurzaamInvesteren.nl? We hopen dat natuurlijk met je op te lossen. Ga naar Contact en vul het formulier in. Geef in het formulier zowel je telefoonnummer en emailadres op zodat we contact met je op kunnen nemen. Jouw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregister. Na het ontvangen van je klacht nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Ook goed om te weten: DuurzaamInvesteren.nl is via Crowdinvesting B.V. aangesloten bij het KiFID. Indien we er samen niet uitkomen kan je het KiFID inschakelen.

Latente rente is rente die nog niet is uitbetaald of ontvangen, maar die wel is opgebouwd en wordt toegevoegd aan het uitstaande saldo van een obligatielening. Latente rente wordt uitbetaald wanneer de obligatielening wordt geconverteerd naar aandelen (of wordt afgelost).

Looptijd verwijst naar de periode gedurende welke een obligatie actief is. Het is de duur vanaf het begin tot het moment dat de hoofdsom wordt terugbetaald aan de investeerder. Tijdens de looptijd ontvangen obligatiehouders meestal rentebetalingen.

MiFID staat voor "Markets in Financial Instruments Directive" (Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten). Het is een Europese richtlijn die is ontworpen om financiële markten in de EU te harmoniseren en te reguleren. Het werd oorspronkelijk ingevoerd in 2004 en herzien met MiFID II in 2018. MiFID beoogt meer transparantie, eerlijke concurrentie en verbeterde bescherming van beleggers op de financiële markten.

Onder de MiFID II mag DuurzaamInvesteren.nl de volgende diensten verlenen: 

  • Ontvangen en doorgeven van orders (sinds 12-12-2013)

  • Plaatsen zonder plaatsingsgarantie (sinds 26-05-2020). Dit betekent dat wij voor een uitgevende instelling die op onze website een aanbieding aan investeerders doet, de orders van investeerders mogen ontvangen en doorgeven aan de uitgevende instelling. 

Onder de MiFID regelgeving - alle projecten met een waarde van meer dan €5 miljoen - zijn we verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De nominale waarde is het bedrag waarvoor de Uitgevende Instelling de obligatie (of aandelen) oorspronkelijk heeft uitgegeven.

Een obligatie is een schuldbewijs en onderdeel van een obligatielening. De koper (investeerder) van een obligatie (de obligatiehouder) leent een bepaald bedrag (hoofdsom) uit aan de uitgevende instelling waarvoor zij obligaties ontvangt. De obligaties geven een obligatiehouder recht op een rentevergoeding over de uitstaande hoofdsom gedurende de looptijd van de obligatielening. Daarnaast dient de hoofdsom van een obligatie aan het einde van de looptijd terugbetaald te zijn aan de obligatiehouder.

Het voornaamste verschil tussen een obligatielening en een obligatie is dat een obligatie een effect is. Een voordeel van een effect is dat deze verhandelbaar kunnen zijn, obligatieleningen zijn dat niet. Met de overgang van obligatieleningen naar obligaties zetten wij de eerste stap richting het verhandelbaar maken van nieuwe obligaties, iets wat wij in de toekomst willen aanbieden. Of obligaties binnen een project verhandelbaar zijn wordt per project bepaald en gecommuniceerd in de projectdocumentatie.

In het geval van een faillissement wordt een achtergestelde obligatie pas terugbetaald nadat andere schuldeisers zijn terugbetaald.

Een junior obligatie is een type obligatie met een lagere prioriteit bij terugbetaling in vergelijking met andere schuldverplichtingen van hetzelfde bedrijf. In geval van faillissement worden andere schuldeisers, zoals senior obligatiehouders, eerst terugbetaald voordat junior obligatiehouders aan de beurt komen.

Een senior obligatie is een type obligatie met een hogere prioriteit bij terugbetaling in vergelijking met andere schuldverplichtingen van hetzelfde bedrijf. In het geval van faillissement hebben senior obligatiehouders voorrang op andere schuldeisers.

De koper (investeerder) van een obligatie heet een obligatiehouder.

Om te kunnen investeren, zijn we volgens onze vergunning vereisten, verplicht te je vragen om je te identificeren en aanvullende informatie te verstrekken. We noemen dit proces ‘onboarden’. Na voltooiing van 6 stappen ben je succesvol “aan boord” van DuurzaamInvesteren.nl, en kun je investeren!

De passenheidstoets is een vragenlijst bestaande uit 8 stellingen en 4 meerkeuze vragen, die toetst of je beleggen en de risico’s hiervan begrijpt. De passendheidstoets is onderdeel van het aanmaken van je profiel.

De ingevulde toetst blijft 2 jaar geldig, daarna wordt je gevraagd om deze opnieuw te doen.

SDG staat letterlijk voor Sustainable Development Goals. Ofwel; duurzame ontwikkelingsdoelen. Door de Verenigde Naties zijn in 2015 in totaal 17 doelen vastgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze doelen zijn gebaseerd op een holistische benadering en richten zich op sociale, economische en ecologische aspecten. Ons streven is om de projecten op ons platform te linken aan de SDG-doelen. Hiermee wordt duidelijk inzichtelijk waar een project op het gebied van duurzaamheid aan bijdraagt. Lees er meer over in ons blog.

Over het algemeen dienen transactiekosten als vergoeding voor verleende diensten zoals bijvoorbeeld administratieve taken en het faciliteren van financiële transacties. Wanneer je investeert betaal je (vaak) een percentage aan transactiekosten bijkomend bij het door jou gewenste te investeren bedrag. Per project kan het percentage transactiekosten verschillen, dit staat altijd duidelijk omschreven op de projectdetailpagina.

Dit is een overeenkomst tussen 3 partijen. In dit geval:
1. Jij als investeerder;
2. DuurzaamInvesteren.nl als tussenpersoon en dienstverlener;
3. AFS voor effectenbewaring en de afhandeling van het bijbehorende betalingsverkeer.

Met de overeenkomst geef je een volmacht om investeringen en terugbetalingen, zoals rente en aflossingen vanuit uitgevende instellingen, via jouw geldrekening op jouw IBAN-rekening te mogen verwerken en om de door jou aangekochte effecten op een aparte effectenrekening die op jouw naam staat bij AFS te bewaren bij Euroclear Nederland. De overeenkomst ontvang je na het afronden van je profiel, als laatste stap, per mail en kan eenvoudig digitaal ondertekend worden.

Een uitgevende instelling is een bedrijf/organisatie die aandelen of obligaties aanbiedt aan beleggers, ofwel “uitgeeft”. Op onze website ook wel geldvrager genoemd.

Meer antwoorden nodig?