Financieel woordenboek

Wat betekent wat?

Financieel Woordenboek

Op onze website staan diverse financiële termen. Van obligatieleningen, zekerheden tot effectief rendement;
maar wat betekenen deze termen precies? We zetten de belangrijkste termen voor investeerders op een rij, zo ben je volledig op de hoogte voordat je investeert.

Vormen van investeren

Certificaten van aandelen zijn aandelen die in een stichting zijn geplaatst. Deze stichting heeft zeggenschap over de aandelen. De aandelen geplaatst in de stichting worden in de vorm van certificaten toebedeeld aan de initiële aandeelhouders.

De terugbetaling van het belegde vermogen in obligaties. Aflossing kan periodiek plaatsvinden in kleinere gedeeltes, of in een keer volledig aan het einde van de looptijd. Afspraken rondom de aflossing van de obligatielening zijn voorafgaand aan het beleggen vastgesteld in het informatiememorandum. Achtergestelde obligaties/ junior obligatielening

Dit zijn obligaties waar er een andere schuldeiser is die voorrang heeft. Wanneer een uitgevende instelling deels aan verplichtingen kan voldoen gaat deze andere schuldeiser voor. In het geval van een faillissement heeft deze schuldeiser ook voorrang op de zekerheden bij het uitwinnen hiervan.

Het effectieve rendement is het werkelijke rendement op een investering op jaarbasis waarbij rekening wordt gehouden met gemaakte kosten (zoals transactiekosten).

Het hypotheekrecht is het zekerheidsrecht op een registergoed die gekoppeld is aan een financiering. Het hypotheekrecht is een zakelijk recht dat ervoor zorgt dat de hypotheekhouder het registergoed kan (laten) verkopen als de uitgevende instelling niet aan de rente- en aflosverplichtingen van de betreffende financiering voldoet. Het hypotheekrecht wordt via de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Een obligatie is een schuldbewijs en onderdeel van een obligatielening. De koper van een obligatie (de obligatiehouder) leent een bepaald bedrag (hoofdsom) uit aan de uitgevende instelling waarvoor zij obligaties ontvangt. De obligaties geven een obligatiehouder recht op een rentevergoeding over de uitstaande hoofdsom gedurende de looptijd van de obligatielening. Daarnaast dient de hoofdsom van een obligatie aan het einde van de looptijd terugbetaald te zijn aan de obligatiehouder.

Deze lening heeft een bepaalde looptijd en een vooraf afgestemde rente. Aan het einde van de looptijd dient de hoofdsom van de obligatielening terugbetaald te zijn. Een obligatielening is opgedeeld in kleinere stukken (obligaties) die individueel gekocht kunnen worden door investeerders.

Deze obligaties hebben voorrang op eventuele andere schuldeisers wanneer een uitgevende instelling niet aan verplichtingen voldoet. Het risico bij deze obligaties is daarmee lager dan de hieronder benoemde achtergestelde obligaties of junior obligaties.

Een verhandelbare obligatie is over te dragen aan iemand anders. Bij een verhandelbare obligatie hoeft u dus niet tot het einde van de looptijd te wachten, maar heeft u de mogelijkheid ze tussentijds te verhandelen. U kunt deze obligaties bijvoorbeeld overdragen aan uw kinderen of kleinkinderen.

Een ander zekerheidsrecht is het pandrecht. Dit recht kan gevestigd worden op niet registergoederen. Hierbij kunt u denken aan voorraad, inventaris en vorderingen op derden.

Het rendement op aandelen bestaat uit divident wat kan worden uitgekeerd wanneer het bedrijf winstgevend is en deze winst niet hoeft te worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast ontstaat rendement als het bedrijf groeit en in waarde vermeerdert.

De obligatiehouders ontvangen een vergoeding voor het uitlenen van het belegde vermogen. Deze vergoeding betreft een vooraf afgestemd rentepercentage per obligatie gedurende de looptijd van de obligatielening over de uitstaande hoofdsom. De uitbetaling van de rentevergoeding vindt meestal periodiek plaats. Dit kan bijvoorbeeld halfjaarlijks of jaarlijks zijn.

De terugbetaling van het belegde vermogen in obligaties. Aflossing kan periodiek plaatsvinden in kleinere gedeeltes, of in een keer volledig aan het einde van de looptijd. Afspraken rondom de aflossing van de obligatielening zijn voorafgaand aan het beleggen vastgesteld in het informatiememorandum.

Overige begrippen

De DSCR is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen de kasstroom en de te betalen schuldeisers van een organisatie. Dit cijfer is een ratio dat de dekking van betalingsverplichtingen weergeeft ten opzichte van de beschikbare financiële middelen (in kas). Deze ratio wordt ook wel dekkingsgraad genoemd. Wanneer een DSCR lager dan 1 betreft is een organisatie niet in staat om zijn schuldeisers volledig te betalen met zijn beschikbare financiële middelen. Indien een DSCR hoger is dan 1, heeft de organisatie meer financiële middelen beschikbaar dan het te betalen bedrag aan schuldeisers. Vrije geldstroom / Financiële verplichtingen = Debt Service Coverage Ratio.

Het eigen vermogen is het totaalbedrag dat de eigenaren in hun bedrijf hebben geïnvesteerd plus opgebouwde winst. Dit bedrag wordt gedefinieerd middels de volgende formule: Totaal aan bezittingen – Totaal aan schulden = Eigen Vermogen.

Er wordt gesproken van een faillissement zodra een organisatie niet meer in staat is om zijn schuldeisers te betalen. Faillissement is de procedure die op dat moment wordt gestart. Hierbij wordt er beslag gelegd op het totaal vermogen van de organisatie. Tijdens deze procedure wordt het vermogen verdeeld over de schuldeisers gebaseerd op rangorde en vergeven zekerheden. Deze procedure wordt geleid door een curator en rechter-commissaris aangewezen door de rechtbank.

Een informatiememorandum is een document waarin alle nodige informatie is opgenomen over de kosten, het rendement en de potentiële risico’s van de aanbieding. Aan de hand van dit informatiedocument kunnen beleggers een beter begrip krijgen van de aanbieding en een weloverwogen investeerderbeslissing maken. Een investeerder moet het gehele informatiememorandum doorlezen en begrijpen voor hij/zij een investering maakt.

Indien de uitgevende instelling niet in staat is om zijn schuldeisers terug te betalen, bijvoorbeeld door een faillissement, zullen alle schuldeisers op rangorde worden gesorteerd. Deze rangorde bepaalt de volgorde van terugbetaling. Preferente schuldeisers staan als eerste in de rangorde. Daarna volgen de reguliere schuldeisers en als laatste de achtergestelde schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben dus de grootste kans op terugbetaling van hun belegde vermogen. Doordat het risico lager is, is meestal het rendement ook lager. Voor achtergestelde schuldeisers is het risico hoger door de volgorde van de rangorde, en daardoor meestal het rendement ook hoger.

De partij die DuurzaamInvesteren.nl inzet om financiering op te halen, bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties.

In veel gevallen is een aanbieder van obligaties of aandelen verplicht om een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren. Echter bestaat er een vrijstellingsregeling van de prospectusplicht binnen de Wet Financieel Toezicht. Onder deze vrijstellingsregeling is het toegestaan om een aanbieding van obligaties of aandelen te doen zonder een goedgekeurd prospectus wanneer de totale waarde van de aanbieding (plus in de afgelopen 12 maanden eerder gedane uitgiftes door de groep waarbinnen de uitgevende instelling valt) minder dan € 5.000.000,- bedraagt. Onder de vrijstellingsregeling dient de uitgevende instelling wel de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. *Voor meer informatie over de prospectusplicht en de vrijstellingsregeling verwijzen wij u graag naar de website van de AFM.

Meer antwoorden nodig?