Investeren

Risico's bij investeren in duurzame projecten

Geld beleggen en/of investeren zonder risico? Dat bestaat niet. Beleggen kan meer opleveren dan bijvoorbeeld sparen. Zeker als je voor langere tijd belegt. Maar dat is deels de beloning voor het feit dat je belegging op korte termijn niet alleen meer, maar ook minder waard kan worden. Beleg je of ga je beleggen, dan is het belangrijk dat je de risico’s van beleggen begrijpt en dat je weet hoe je er grip op krijgt. Om risico’s in te schatten helpen we je graag op weg.

Jouw belegbaar vermogen

Verdiep je altijd eerst in de risico's van investeren en dan met name via crowdfunding. Het NIBUD adviseert nadrukkelijk om niet meer dan 10 % van jouw vrij belegbaar vermogen te investeren via crowdfunding. Ook spreiding van gelden over verschillende projecten en crowdfunding websites wordt aangeraden. Bovendien is het goed om je bewust te zijn dat als één of meerdere risico's tot uiting komen, de Uitgevende Instelling door deze nadelen moeite kan hebben om op tijd en volledig aan haar verplichtingen van de obligatielening te voldoen. Hierdoor kan je als obligatiehouder een deel of je gehele investering verliezen.

Algemene beleggingsrisico's

Om je risico in te schatten kan je kijken naar:

 • Risico's verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming

 • Risico's verbonden aan de obligatielening

 • Overige risico's, zoals de markt, politieke en economische omstandigheden.

Lees je als investeerder goed in op deze veelvoorkomende risico's van beleggen.

Aanbieding specifieke risico's

Naast de algemene beleggingsrisico's is het ook van belang om de risico’s te onderkennen ten aanzien van de opzet van een propositie/aanbieding door de aanbieder. Elke aanbieding is anders dus lees de informatie en documentatie goed door om het risicoprofiel van de aanbieding goed te begrijpen.

Let op aanbieding- of project specifieke risico's zoals:

Beperkte verhandelbaarheid

De obligaties op DuurzaamInvesteren.nl zijn niet verhandelbaar op een gereglementeerde markt, beurs of vergelijkbaar platform. Daarnaast zijn de obligaties, zonder schriftelijke toestemming van de uitgevende instelling, niet verhandelbaar. De obligaties zijn daardoor beperkt verhandelbaar. Het risico bestaat dat er mogelijk geen koper is voor obligaties als een obligatiehouder tussentijds obligaties wil verkopen. Dat betekent dat indien dit risico zich voordoet een obligatiehouder niet op het door hem gewenste moment zijn obligaties kan verkopen en gedwongen is deze langer dan gewenst aan te houden

Achterstelling

Als obligaties een achtergesteld karakter kennen is de betaling van rente en aflossing achtergesteld aan een andere financiering, zoals de projectfinanciering van de bank.

Looptijd en aflossingsschema

Obligaties met een langere looptijd en een aflossing ineens aan het einde van de looptijd kennen een hoger risicoprofiel dan obligaties met een kortere looptijd en/of tussentijdse aflossing.

Obligatieleningen met een aflossing schema, waarbij aan het einde pas wordt afgelost, hebben een hoger risicoprofiel dan een obligatielening met een aflossing schema waarbij tussentijds wel wordt afgelost.

Financiële prognoses zijn geen garantie

De door de aanbieder opgestelde financiële prognose biedt (tenzij expliciet vermeld door de propositiehouder) geen garantie dat deze ook uitkomt. De lange termijn financiële opbrengsten van project zijn gebaseerd op verwachtingen en aannames. De zorg waarmee deze zijn opgesteld kan per propositie(houder)/aanbieder verschillen. Een goede financiële prognose houdt ook rekening met mogelijke tegenvallers.

Aanbiedingen met of zonder AFM prospectus

Voor aanbiedingen boven de €5 miljoen geldt in Nederland een AFM goedgekeurde prospectusplicht. Voorafgaand aan een aanbieding bekijkt de AFM of alle informatie op een begrijpelijke en consistente manier is opgeschreven.

In het prospectus vind je bijvoorbeeld informatie over:

 • de financiële situatie van een onderneming

 • de belangrijkste risico’s

 • de belangrijkste kenmerken van de effecten, bijvoorbeeld waar de aandelen worden genoteerd of hoe de inschrijfprocedure verloopt.

Goedgekeurde prospectussen zijn terug te vinden in het register bij de AFM. Een goedkeuring van het prospectus zegt niets over de kwaliteit van de effecten of hoe risicovol de effecten zijn. De AFM geeft geen oordeel over de aanbieding en of het een goede belegging is. Beschouw een goedkeuring niet als keurmerk van de uitgevende instelling (aanbieder) of de aangeboden effecten. 

Bij aanbiedingen onder de €5 miljoen en AFM prospectus vrijstelling zie je als investeerder deze banner:

AFM BannerNeem de informatie en documentatie bij aanbiedingen goed door voordat je investeert.

Risico's beheersbaar houden

Beleggen, ook in duurzame projecten, gaat altijd gepaard met risico’s waar je als investeerder op moet letten. Onthoud de volgende spelregels om risico's beheersbaar te houden:

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden

 • Spreid je investeringen om de risico's te verkleinen

 • Investeer nooit geld dat je niet kunt missen*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren en vergunningen

DuurzaamInvesteren.nl is de handelsnaam van Crowdinvesting B.V.

Crowdinvesting B.V. is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5 miljoen per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5 miljoen.

ECSPR-vergunning sinds 2023

Sinds november 2023 is Crowdinvesting B.V. in bezit van de ECSPR-vergunning (European Crowdfunding Service Providers Regulation), verstrekt door de AFM. Deze vergunning is een vereiste voor alle crowdfundingsplatformen binnen de Europese Unie, waarmee de regels voor crowdfunding voor alle EU-lidstaten gelijk zijn. Zowel investeerders als uitgevende instellingen worden hierdoor beter beschermt.

De ECSPR is de regelgeving die vanuit het Europees Parlement van kracht is onder de Europese Crowdfund Verordening EU 2020/1503.

AFM-vergunning sinds 2013

Crowdinvesting B.V. heeft een AFM-vergunning als beleggingsonderneming. Crowdinvesting B.V. is opgenomen in de registers van de AFM. Wij vallen als beleggingsonderneming onder MIFID II, deze Europese richtlijn legt vast hoe financiële instellingen hun beleggingsproducten mogen aanbieden, wij mogen de volgende diensten verlenen: 

 • Ontvangen en doorgeven van orders (sinds 12-12-2013)

 • Plaatsen zonder plaatsingsgarantie (sinds 26-05-2020). Dit betekent dat wij voor een uitgevende instelling die op onze website een aanbieding aan investeerders doet, de orders van investeerders mogen ontvangen en doorgeven aan de uitgevende instelling. 

Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

Wet op financieel toezicht

Als beleggingsonderneming valt DuurzaamInvesteren.nl onder de Wft en staat onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Kenmerken van dit toezicht zijn: 

 • Toetsing van personen

Dit houdt in dat de AFM directieleden toetst op geschiktheid en betrouwbaarheid onder andere door te kijken naar werkervaring, opleiding, capaciteiten en referentiechecks uit te voeren;

 • Toetsing van processen

De bedrijfsvoering staat nauwkeurig beschreven in de bedrijfsbeschrijving die met de AFM is gedeeld. Onder meer de administratieve organisatie en interne risicobeheersing zijn hierin opgenomen;

 • Zorgplicht

DuurzaamInvesteren.nl draagt er zorg voor dat particulieren beschikking hebben over transparante, volledige en juiste informatie over de projecten op de website om zo een weloverwogen beslissing te kunnen maken. DuurzaamInvesteren.nl vraagt daarom aan geldvragers een toegankelijk en volledig informatiememorandum op te stellen met daarin de kenmerken en risico’s van het project;

 • Kapitaalvereisten

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op het minimum eigen vermogen en de solvabiliteit van de organisatie. Dit communiceert DuurzaamInvesteren.nl elk halfjaar als onderdeel van een bredere rapportage aan de DNB;

 • Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen

Beloningen van medewerkers mogen geen onwenselijke risico’s of gedragingen opleveren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan. De directie heeft hiertoe een beloningsbeleid opgesteld dat waarborgt dat we voldoen aan deze wettelijke bepalingen. De belangrijkste kenmerken in dit kader zijn: 

DuurzaamInvesteren.nl keert alle medewerkers in loondienst een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van de doelstellingen;

DuurzaamInvesteren.nl kan een variabele beloning uitkeren aan medewerkers in loondienst tot maximaal 20% van het vaste loon op jaarbasis. Daarbij is de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk van niet financiële criteria.;

De directie stelt het beloningsbeleid op en herijkt deze minimaal jaarlijks aan de hand van geldende wet- en regelgeving. 

Additionele informatie van DuurzaamInvesteren.nl

DuurzaamInvesteren.nl biedt geen advies of oordeel aan over de aanbiedingen op het platform. De eigenaar van het project / aanbieder is verantwoordelijk voor de door hem geplaatste aanbieding en voor de naleving van uit de investeringsovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Voor investeerders via DuurzaamInvesteren.nl treedt de Stichting Belangenbehartiging Duurzaam Investeren op indien er een geschil met de uitgevende instelling ontstaat.

Voor meer informatie lees de Algemene voorwaarden.

Vragen over risico's?

Lees meer over de risico's van investeren via DuurzaamInvesteren.nl.