Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DuurzaamInvesteren.nl

Laatst gewijzigd op: 03-05-2023

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna omschreven. Alle hierna gedefinieerde woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

“AFM”: de Autoriteit Financiële Markten.

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

“Artikel”: een artikel uit deze Algemene Voorwaarden.

“Cookieverklaring”: De cookieverklaring van DuurzaamInvesteren, zoals gepubliceerd op de Website.

"Crowdinvesting”: de besloten vennootschap Crowdinvesting B.V., kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 1755 |  Tower 7, Level 17, unit C1702, 1077 XX te Amsterdam, 1077 XX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58407529, handelend onder de naam DuurzaamInvesteren.

“Cybercrime”: criminaliteit op of via het internet, bijvoorbeeld digitale fraude, hacken, illegaal downloaden en andere criminele activiteiten waarbij gebruikgemaakt wordt van internet.

“DuurzaamInvesteren”: handelsnaam van de besloten vennootschap Crowdinvesting B.V., kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 1755 |  Tower 7, Level 17, unit C1702, 1077 XX te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58407529.

“Gebruiker”: een ingezetene van Nederland, België of Duitsland van 18 jaar of ouder, met een bankrekening in Nederland, die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt en via DuurzaamInvesteren investeert of de intentie heeft te investeren.

“Gebruikersaccount”: het na Registratie door een Gebruiker aangemaakte profiel op de Website. Middels zijn geldige Gebruikersaccount kan een Gebruiker een Inschrijving op een Propositie doen.

“Inschrijvingsperiode”: De periode gedurende welke Gebruikers een Inschrijving kunnen doen op een Propositie.

“Inschrijver”: een Gebruiker die een Inschrijving heeft gedaan op een Propositie.

“Inschrijving”: een toezegging van een Gebruiker om onder de voorwaarden van de betreffende Propositie geld te investeren in een Propositie.

“Kwaliteitsrekening”: de in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de Notaris, welke rekening wordt aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. onder nummer NL27ABNA0451877969 ten name van Horst & Van de Graaff Notarissen.

“Notaris”: mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum, verbonden aan Horst & Van de Graaff Notarissen met adres Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32141564, dan wel diens waarnemer of een andere notaris verbonden aan Horst & Van de Graaff Notarissen.

“Partijen”: DuurzaamInvesteren en de Gebruiker.

“Privacyverklaring”: De privacyverklaring van DuurzaamInvesteren, zoals gepubliceerd op de Website.

“Propositie”: een aanbieding van een Propositiehouder op de Website, waarop Gebruikers een Inschrijving kunnen doen. De Propositie staat beschreven op een voor de betreffende Propositie specifiek aangemaakte pagina (propositiedetailpagina) van de Website en bestaat tenminste uit de door het Propositiehouder en/of haar adviseurs opgesteld informatie memorandum met daarin de details en voorwaarden waaronder de aanbieding wordt gedaan (bijvoorbeeld Obligatievoorwaarden).

“Propositiehouder”: een (rechts)persoon die een Propositie op de Website aanbiedt of voornemens is dat te doen.

“Propositiehouderovereenkomst”: de schriftelijke overeenkomst tussen DuurzaamInvesteren en een Propositiehouder, waarin onder meer wordt bepaald onder welke voorwaarden de Propositie op de Website mag worden aangeboden.

“Registratie”: het door een bezoeker van de Website opgeven van de door DuurzaamInvesteren gevraagde gegevens om een Gebruikersaccount aan te maken. Om een geldig Gebruikersaccount te verkrijgen is registratie verplicht.

“Website”: de website www.duurzaamInvesteren.nl .

“Wft”: Wet op het financieel toezicht.

“Wwft”: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Artikel 2 - Toepassingsgebied en aanvaarding

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en services die DuurzaamInvesteren heeft verricht of moet verrichten in relatie tot de Investeerder en/of Geldvrager of indien bestaande terminologie Gebruiker en/of Propositiehouders.

 2. De Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing vanaf het moment van Registratie, ongeacht of DuurzaamInvesteren de Registratie accepteert. Partijen verklaren de toepassing van enige andere (algemene) voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

 3. DuurzaamInvesteren is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand overleg te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn geldig nadat zij op de Website zijn gepubliceerd. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde vrijelijk beschikbaar op de Website.

 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Dienstverlening en verplichtingen DuurzaamInvesteren.nl

 1. DuurzaamInvesteren.nl biedt via de Website een platform aan waarop (i) Propositiehouders een Propositie kunnen aanbieden aan Gebruikers, en (ii) Gebruikers online een Inschrijving kunnen doen op Proposities (order plaatsen). De hiervoor benodigde functionaliteit is in de Website geïntegreerd.

 2. De dienstverlening van DuurzaamInvesteren aan de Gebruiker bestaat uit en beperkt zich tot:

  i. Het aan de Gebruiker toegang verlenen tot de Website de hierin geïntegreerde functionaliteit;

  ii. Het waar nodig verlenen van technische ondersteuning aan Gebruikers bij gebruik van de functionaliteit van de Website.

 3. Nadrukkelijk worden de volgende prestaties uitgesloten van de dienstverlening door DuurzaamInvesteren:

  i. Het toelichten van de inhoud van een Propositie aan Gebruikers en/of het beantwoorden van specifieke inhoudelijke vragen van Gebruikers over een Propositie;

  ii. Het verlenen van (beleggings)advies aan Gebruikers in het algemeen en/of specifiek met betrekking tot een Inschrijving in een Propositie;

  iii. Het actief bemiddelen of onderhandelen namens Gebruikers met Propositiehouders, of vice versa, teneinde Inschrijvingen tot stand te laten komen;

  iv. Het beheren van de door Gebruikers gestorte gelden ten behoeve van een Inschrijving;

  v. Het effectueren van de in de Propositie beschreven transactie (waaronder het opnemen van de Inschrijvers in een obligatie- of aandeelhoudersregister).

 4. De in dit Artikel omschreven dienstverlening van DuurzaamInvesteren kwalificeert als het verlenen van een beleggingsdienst, zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op grond van artikel 2:96 Wft dient DuurzaamInvesteren over een vergunning van de AFM te beschikken om deze activiteiten te mogen verrichten. Een dergelijke vergunning is door de AFM verstrekt op 12 december 2013. DuurzaamInvesteren staat geregistreerd in het register van crowdfundingplatformen van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/registers/vergunningenregisters/crowdfundingplatformen

 5. DuurzaamInvesteren hanteert een aantal objectieve criteria bij het toelaten van Proposities op de Website. Deze zijn erop gericht om niet-passende Proposities (o.a. niet duurzame Proposities of Proposities waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze verhoogd risico op criminele activiteiten met zich mee dragen) van de Website te weren. Er is echter geen sprake van een inhoudelijk onderzoek (due dilligence) of commerciële selectie van Proposities die vertoond worden op de Website.

 6. DuurzaamInvesteren behoudt zich het recht voor om Inschrijvers voor gebruik van de orderdoorgifte- en betaalfunctionaliteit van de Website om een Inschrijving in een Propositie te doen transactiekosten (inclusief BTW) in rekening te brengen. Deze zullen altijd duidelijk vermeld staan en aan de Inschrijver voorgerekend worden voordat deze tot een Inschrijving over gaat.

 7. DuurzaamInvesteren classificeert Inschrijvers als niet-professionele beleggers en behandelt Inschrijvers dienovereenkomstig. Dit doet zijn vanuit een wenst tot zorgvuldigheid richting Inschrijvers. Zo dient bijvoorbeeld een Inschrijver bij een eerste investering via de website van DuurzaamInvesteren een Passendheidstoets te doorlopen.

Artikel 4 - Intellectueel eigendom / gebruik informatie

 1. DuurzaamInvesteren is eigenaar van de Website. Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met en/of voortvloeiende uit de Website, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, berusten uitsluitend en volledig bij DuurzaamInvesteren of diens licentiegevers, met uitzondering van de gegevens en informatie van de Proposities afkomstig van de Propositiehouder.

Artikel 5 - Verplichtingen Gebruiker, Gebruikersaccount

 1. Om een Inschrijving te kunnen doen op een Propositie  dient een Gebruiker een Gebruikersaccount aan te maken, hiervoor is Registratie via de Website verplicht. Na Registratie kan de Gebruiker een eigen Gebruikersaccount aanmaken met eigen, unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

 2. Alle ingezetenen van Nederland, België en Duitsland van 18 jaar of ouder met een bankrekening in Nederland, België, of Duitsland kunnen een Gebruikersaccount aanmaken. Ingezetenen van de Verenigde Staten zijn nadrukkelijk uitgesloten van het, direct of indirect, (laten) aanmaken, aanhouden of beheren van een Gebruikersaccount.

 3. Iedere Gebruiker staat ervoor in dat hij/zij bij het aanmaken van een Gebruikersaccount de juiste gegevens invult. De Gebruiker is hiertoe wettelijk verplicht.

 4. Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot gebruik van de Website dat naar het oordeel van DuurzaamInvesteren als normaal kwalificeert.

 5. Het is de Gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van methoden, software of andere handelingen uit te voeren, welke, direct of indirect, in enige vorm, schade aan of onderbreking van de werking van de Website tot gevolg zouden kunnen hebben.

 6. Gebruikers staan er nadrukkelijk voor in dat het verstrekte account niet, in welke vorm dan ook, bekend of beschikbaar wordt gemaakt aan derden. Een Gebruiker gaat zorgvuldig om met zijn Gebruikersaccount en is te allen tijde verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht middels zijn Gebruikersaccount.

 7. Gebruikers dienen de gegevens met betrekking tot hun eigen Gebruikersaccount als persoonlijk en vertrouwelijk te beschouwen en de nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

 8. Het is Gebruikers nadrukkelijk niet toegestaan om zich toegang tot de Website te verschaffen middels Gebruikersaccounts van andere Gebruikers of de (technische) beschermingsmiddelen van de Website (trachten te) omzeilen of dit voor anderen te faciliteren. Gebruikers moeten zorgdragen voor een adequate beveiliging van o.a. elektronische communicatie.

 9. Indien een Gebruiker, ongeacht het in de voorgaande leden beschrevene, enig oneigenlijk gebruik of inbreuk op zijn Gebruikersaccount constateert, is de Gebruiker ertoe gehouden dit onmiddellijk aan DuurzaamInvesteren door te geven middels melding via support@duurzaaminvesteren.nl.

 10. DuurzaamInvesteren is gerechtigd om, zonder overleg met Gebruikers of Propositiehouders, op enig moment en zonder opgaaf van reden (i) Gebruikers de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en (ii) een Inschrijving van een Gebruiker te annuleren indien er, naar het oordeel van DuurzaamInvesteren, sprake is van handelingen die mogelijk in strijd zouden zijn met de wet of Algemene Voorwaarden van DuurzaamInvesteren dan wel in enige vorm risicovol of schadelijk zouden kunnen zijn voor DuurzaamInvesteren, andere Gebuiker(s) of Propositiehouder(s). DuurzaamInvesteren is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een dergelijke handeling.

 11. De Gebruiker is verplicht om zijn Gebruikersaccount en persoonlijke gegevens regelmatig te controleren of deze nog correct zijn.

 12. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de (contact)gegevens. 

 13. Het Gebruikersaccount is in principe voor een onbepaalde tijd bruikbaar en kan door zowel DuurzaamInvesteren als de Gebruiker op enig moment door opzegging worden beëindigd.

 14. Beëindiging van het Gebruikersaccount laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. DuurzaamInvesteren biedt uitsluitend een platform waarop Gebruikers en Propositiehouders bij elkaar worden gebracht en faciliteert hiermee dat Gebruikers en Propositiehouders tot een Inschrijving in een aangeboden Propositie kunnen komen en ontvangt hiervoor een marktconforme vergoeding. DuurzaamInvesteren plaatst zelf geen Proposities, is geen adviseur (in welke vorm dan ook) van Propositiehouders en is niet anders bij de Proposities betrokken dan in de hiervoor beschreven faciliterende rol. DuurzaamInvesteren is jegens de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en werking van de Website.

 2. DuurzaamInvesteren besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. DuurzaamInvesteren is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde – nimmer aansprakelijk jegens Gebruikers:

  i. Voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door andere partijen, bijvoorbeeld een Propositiehouder, aangeboden informatie;

  ii. Voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet (zoals storingen of onderbrekingen, fouten, of vertraging);

  iii. Voor schade als gevolg van Cybercrime;

  iv. Voor schade die het gevolg is van nalatig of onrechtmatig handelen van derden, met inbegrip van Gebruikers.

 3. DuurzaamInvesteren is gerechtigd het gebruik van de Website tijdelijk op te schorten in verband met onderhoud of wegens technische redenen. DuurzaamInvesteren is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een dergelijke onderbreking.

 4. Propositiehouders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aan een Propositie verbonden (verwijzingen naar) informatie en zij staan exclusief in voor het naleven van de door hen aangegane (terugbetalings-)verplichtingen aan investeerders. Een Inschrijver kan tegenover DuurzaamInvesteren geen rechten ontlenen uit het feit dat een Propositie wordt aangeboden op de Website. DuurzaamInvesteren is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit Inschrijving.

 5. DuurzaamInvesteren doet geen eigen inhoudelijk onderzoek (due diligence) op de Proposities, geeft geen advies en velt geen oordeel over de risico’s of het potentiële rendement verbonden aan het doen van een Inschrijving of de kans van slagen van een Propositie. Informatie op de Website zal door Gebruikers dan ook niet als advies of oordeel geïnterpreteerd worden. De beslissing tot het doen van een Inschrijving is altijd volledig voor rekening en risico van de Inschrijver. DuurzaamInvesteren is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een Inschrijving.

 6. In geval een Gebruiker toch DuurzaamInvesteren aansprakelijk tracht te stellen voor schade voortvloeiend uit een Inschrijving, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van DuurzaamInvesteren jegens de Gebruiker te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag aan transactiekosten dat de Gebruiker heeft betaald aan DuurzaamInvesteren bij het doen van de betreffende Inschrijving. DuurzaamInvesteren is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.

Artikel 7 - Overmacht

 1. In geval van overmacht van DuurzaamInvesteren worden dier prestaties opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van een overmachtstoestand heeft een Gebruiker geen enkel recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien DuurzaamInvesteren als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DuurzaamInvesteren onafhankelijke omstandigheid, waardoor zij haar verplichtingen in redelijkheid niet meer kan nakomen, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder andere, maar niet uitsluitend, gerekend: maatregelen van een overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 8 - Privacy en ‘Cookies’

 1. DuurzaamInvesteren verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. DuurzaamInvesteren neemt hierbij de relevante wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht. In de Privacyverklaring is aangegeven hoe DuurzaamInvesteren met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring kan op de Website worden geraadpleegd.

 2. DuurzaamInvesteren is gerechtigd om persoonsgegevens uit te wisselen met derden die door DuurzaamInvesteren worden ingeschakeld in de uitvoering van haar diensten. Op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals de Wwft, kan het zijn dat DuurzaamInvesteren zonder dit te (mogen) melden informatie aan derden moet verstrekken.

 3. Teneinde gebruikers van de website een snellere en persoonlijkere gebruikservaring te bieden vraagt DuurzaamInvesteren bezoekers toestemming om ‘cookies’ (kleine tekstbestanden die gebruiksinformatie van de bezoeker bewaren) te mogen plaatsen op de computer van de gebruiker van de website en/of Gebruikersaccount. DuurzaamInvesteren neemt hierbij de relevante wettelijke bepalingen en de bepalingen zoals neergelegd in de Cookieverklaring in acht. De Cookieverklaring kan op de Website worden geraadpleegd.

Artikel 9 - Klachtenregeling

 1. Gebruikers kunnen klachten doorgegeven via het formulier op de Contact pagina op de Website of per email via support@duurzaamInvesteren.nl.

 2. DuurzaamInvesteren zal zich inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Binnen vijf werkdagen zal DuurzaamInvesteren in elk geval reageren per email en mee delen of en zo ja welke vervolgstappen zullen worden genomen.

 3. Als een klacht ziet op het door een Propositiehouder niet voldoen aan diens verplichtingen jegens een Inschrijver, zal DuurzaamInvesteren de Propositiehouder hierop aanspreken voor zover DuurzaamInvesteren dit, naar haar uitsluitende oordeel, noodzakelijk acht. DuurzaamInvesteren is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Propositiehouder jegens een Inschrijver.

Artikel 10 - Overig

 1. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 2. Voor vragen of opmerkingen kan je rechtstreeks contact opnemen met DuurzaamInvesteren. Dit kan per e-mail aan support@duurzaaminvesteren.nl. Additionele contact gegevens (waaronder postadres, telefoon, email formulier) en de klachtenprocedure zijn te vinden op de Contact pagina op de Website.