SPECTRAL ENTERPRISE - GROEIFINANCIERING (TRANCHE 2)

SPECTRAL ENTERPRISE - GROEIFINANCIERING (TRANCHE 2)
Einddatum: 10 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Spectral Enterprise B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een duurzame 8,0% (en een mogelijke extra 7,5%) senior obligatielening met een looptijd van 4,5 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd.

Spectral Enterprise B.V. is een volledig impact gedreven technologiebedrijf en heeft als missie het versnellen van de energietransitie. Spectral Enterprise B.V. levert software oplossingen voor 100% duurzaam, slimme en geïntegreerde energiesystemen.

Om de verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar softwareplatform oplossingen te versnellen geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit.

Geboden rente 8,00% - 9,50%
Streefbedrag € 2.192.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.192.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 10 oktober om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van € 4.000.000, lager is dan € 5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling (Spectral Enterprice B.V.) beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal € 2.200.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruik om de verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar software platform oplossingen te accelereren.

De obligatielening biedt een rente van 8,0% per jaar met een looptijd van 4,5 jaar (9 halve jaren). De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost. 
Naast de (reguliere) rente komt de obligatiehouder ook in aanmerking voor een bonusrente van 7,5%. Deze bonusrente wordt uitgekeerd op de aflossingsdatum mits voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 van het informatiememorandum.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over de uitgevende instelling
Spectral Enterprise B.V. (de ‘uitgevende instelling’), is een volledig impact gedreven technologiebedrijf met als missie het versnellen van de energietransitie middels het leveren van software oplossingen die het mogelijk maken te komen tot een 100% duurzaam, slim en geïntegreerd energiesysteem.

De uitgevende instelling biedt software oplossingen gericht op het verduurzamen van vastgoed, het slim aansturen van lokale energiesystemen, en het zo efficiënt en duurzaam mogelijk benutten van grootschalige duurzame energie opwek (wind- en zonne energie) en energie opslag. Met haar oplossingen draagt de uitgevende instelling bij aan de verduurzaming van (bestaand) vastgoed zonder dat daar ingrijpende renovaties voor nodig zijn. Dit heeft als direct resultaat een sterke vermindering van het energieverbruik (gas en elektriciteit) en de verlaging van energiekosten en CO² -uitstoot. Tevens levert de uitgevende instelling een oplossing voor het slim aansturen en duurzaam benutten van energie assets waardoor onder andere het congestieprobleem kan worden getackeld. De beide platformen van de uitgevende instelling faciliteren zowel de korte termijn versnelling als de lange termijn impact op de energietransitie.

De softwareoplossingen van de uitgevende instelling
De uitgevende instelling heeft twee software platforms ontwikkeld, toegespitst op vastgoedeigenaren en -beleggers en eigenaren van (lokale) duurzame energiesystemen/assets, respectievelijk het ‘Smart Building Platform’ en ‘Smart Grid Platform’ genoemd.

Het Smart Building Platform stelt vastgoedeigenaren, door het efficiënter aansturen van bestaande gebouwbeheersystemen, in staat om direct gemiddeld 25% van het jaarlijkse gas-/verwarmingsverbruik op gebouwniveau (en in sommige gevallen zelfs tot 60% van het jaarlijkse gas-/verwarmingsverbruik) te besparen. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op zowel kosten en CO²-uitstoot en het resulteert daarnaast in een meer comfortabel binnenklimaat. Onderdeel van het Smart Building Platform is de ESG (‘Environmental, Social en Governance’) module die vastgoedeigenaren in staat stelt ESG rapportages te maken om beter inzichtelijk te krijgen in welke verduurzamingsinvesteringen de meeste impact hebben op de energieconsumptie van een gebouw of portefeuille.

Het Smart Grid Platform is ontwikkeld om lokale duurzame energiesystemen zowel technisch als financieel zo goed en duurzaam mogelijk te laten renderen. Met het platform worden lokale energiesystemen en energie assets (denk hierbij aan elektrische auto’s, warmtepompen, zonneparken en (buurt)batterijen) samengebracht en integraal slim aangestuurd. Hiermee wordt op lokaal niveau vraag en aanbod van duurzame energie gematcht, worden de pieken op het net geminimaliseerd en wordt het gebruik van de bestaande netinfrastructuur geoptimaliseerd. Hierdoor neemt de overbelasting op het energienet af en ontstaat meer ruimte om bijvoorbeeld nieuwe zonne- en windparken aan te sluiten op plekken waar nu sprake is van overbelasting (congestie). Hiermee wordt een van de belangrijkste remmende factoren voor de energietransitie zoveel mogelijk beperkt en wordt de financiële opbrengst en de duurzame impact van alle gekoppelde systemen geoptimaliseerd.

 

Groei van de uitgevende instelling
De afgelopen jaren is, zonder externe equity investering, de organisatie en de omzet van de uitgevende instelling snel gegroeid (sinds haar oprichting met gemiddeld 63% per jaar). Tevens heeft de uitgevende instelling vanaf haar oprichting doorlopend een positieve EBITDA behaald en kent zij een groeiende winstgevendheid.

De uitgevende instelling heeft de afgelopen jaren dan ook een solide fundament gelegd voor de toekomst. Zoals aangekondigd in de eerste tranche van de obligatielening, is het management team van de uitgevende instelling van mening dat nu het juiste moment is om de tweede tranche te activeren. Dit baseert zij op de sterk toenemende markt tractie, de wereldwijde noodzaak om af te stappen van fossiele energiebronnen, en de sterk toenemende uitdaging voor zowel bedrijven, woningbouw, de netbeheerders en gebiedsontwikkelaars om het tekort aan transportvermogen (congestie) weg te nemen. Om hier versneld en adequaat op te acteren, heeft de uitgevende instelling additioneel kapitaal nodig.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de serie obligaties

Uitgevende instelling: Spectral Enterprise B.V.
Obligatielening: Maximaal €2.200.000, minimaal €900.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding:

De (reguliere) rente bedraagt 8,0% op jaarbasis. Deze rente wordt telkens per half jaar achteraf betaald op de rentedaum.

Naast de (reguliere) rente komt de obligatiehouder ook in aanmerking voor een bonusrente van 7,5% rente. Deze bonusrente wordt uitgekeerd op de aflossingsdatum mits voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 van het Informatiememorandum.

Looptijd: 4,5 jaar (9 halve jaren)
Aflossing: De obligatielening zal aan het eind van de looptijd afbetaald worden conform een bullet betaling.
Zekerheden: De uitgevende instelling vestigt geen zekerheden en zal gedurende de looptijd geen zekerheden vestigen.
Transactiekosten: Eénmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€20,00 per obligatie)

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U koopt één (1) obligatie en betaalt daarvoor €1.020,00. Dit bedrag is berekend als de nominale waarde van de obligatie ad €1.000,00 plus de transactiekosten ad €20,00 (2,0% van de nominale waarde);
 • gedurende de looptijd Iedere obligatie biedt een rente van 8,0% op jaarbasis over de nog uitstaande (nog niet terugbetaalde) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd wordt de obligatie in een keer geheel afgelost;
 • Daarnaast komt de obligatiehouder ook in aanmerking voor een bonusrente indien aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 (rente en bonusrente) is voldaan. €1.360,00 ontvangen op een investering van €1.020,00 . Het gemiddelde netto rendement komt daarmee op 7,61% op jaarbasis uitgaande van het schema in paragraaf 3.3.4 heeft u – exclusief bonusrente - aan het einde van de looptijd.
 • Indien aan de voorwaarden van de bonusrente is voldaan dan wordt deze ook op de aflossingsdatum uitgekeerd waarmee het totaal ontvangen bedrag over de looptijd €1.435,00 bedraagt op een investering van €1.020,00. Het gemiddelde netto rendement komt daarmee op 9,04% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van niet realiseren van de pipeline aan projecten;
 • Risico van het niet verkrijgen van voldoende liquiditeit;
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Spectral Enterprise B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Spectral Enterprise B.V.
Doel van de obligatielening:

Versnellen van de groei van de organisatie

Voorwaarden obligatielening: Dat voor minimaal €900.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@spectral.energy

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.