NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya)
NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya)

NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya)

Portefeuille zonnestroomsystemen

NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya) biedt de mogelijkheid om deel te nemen in de financiering van een deel van de installatiekosten van twee zonnestroomsystemen voor Tatu City.  

Tatu City is een grootschalig stadsontwikkelingsproject in Kenia, gelegen ten noorden van de hoofdstad Nairobi. Het project is gelanceerd met als doel een geïntegreerde, duurzame en moderne stad te creëren die verschillende functies en voorzieningen biedt, waaronder residentiële, commerciële, industriële en recreatieve gebieden.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 10,25% op jaarbasis met een looptijd van 7 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€871.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€750.000
49%
Voortgang streefbedrag
€1.743.000
Rentevergoeding op jaarbasis
10,25%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 8 februari 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 8 maart 2024 om 23:59
NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya)
NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya)

Financiering van een deel van de installatiekosten van de twee zonnestroomsystemen


Adres

P.O BOX 10032,
G.P.O NAIROBI

Over dit project

De visie achter het project is het bieden van een modern en goed gepland stedelijk gebied dat de economische groei bevordert en een aantrekkelijke leefomgeving creëert. Het project omvat verschillende sectoren, waaronder woningen, handel, industrie en recreatie. Hierdoor kunnen bewoners profiteren van een gevarieerd aanbod aan voorzieningen binnen de stad. Tatu City streeft naar duurzame ontwikkeling, waarbij aandacht wordt besteed aan milieuvriendelijke praktijken, groene ruimtes en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het project legt de nadruk op hoogwaardige infrastructuur, waaronder wegen, water- en energievoorzieningen, om een goede connectiviteit en levenskwaliteit te waarborgen.

Door de integratie van commerciële en industriële zones, wordt Tatu City gezien als een motor voor economische groei in de regio. Het biedt zakelijke kansen en werkgelegenheid.

Het Tatu City-project heeft als doel een modern stedelijk centrum te worden dat voldoet aan internationale normen en bijdraagt aan de ontwikkeling van Kenia als geheel.


Over de aanbieder

New Southern Energy (NSE) is opgericht in 2010, en een volledig geïntegreerde onafhankelijke energieproducent (IPP) die zich toelegt op hernieuwbare energie. De visie is om een rol te spelen in het oplossen van complexe energieproblemen in Afrika door de introductie van hernieuwbare energie te versnellen. NSE is uitgegroeid tot een toonaangevende aanbieder van hernieuwbare energieoplossingen voor commerciële en industriële markten in Zuid- en Oost-Afrika. Het ontwerpt, investeert, bouwt, exploiteert en onderhoudt. Met kantoren in Kaapstad, Johannesburg en Nairobi opereert het over heel Afrika en heeft het enkele van de toonaangevende zonnestroomsystemen op het continent gebouwd en in bedrijf gesteld.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya), beoogt middels de uitgifte van de obligatielening een deel van de installatiekosten te financieren van de twee zonnestroomsystemen. De uitgevende instelling verkrijgt inkomsten door de verkoop van de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit aan de bedrijven waar de zonnestroomsystemen geïnstalleerd zijn.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 10,25% op jaarbasis met een looptijd van 7 jaar. Gedurende de looptijd wordt de obligatielening annuïtair afgelost uit de vrije operationele kasstromen.

Uitgevende instelling:

NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya)

Obligatielening:

Minimaal €750.000 en maximaal €1.743.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

10,25% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

Annuïtair met grace van één jaar

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten:

Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Let op: zie jubileumaanbieding in februari 2024.

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 10,25% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €372,56 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,69%.

Jubileumaanbieding:
Vanwege het 10-jarig jubileum van DuurzaamInvesteren.nl, betaal je in februari 2024 géén transactiekosten. Bij investeringen in deze actieperiode worden de transactiekosten daarom op 0,00% (ofwel €0,00) gesteld. Let op: Als inschrijver betaal je in de actieperiode €250,00 voor de aanschaf van 1 (één) obligatie, zonder bijkomende transactiekosten. Het voorbeeld effectief rendement is tijdens deze periode gelijk aan de rentevergoeding op jaarbasis waardoor je als inschrijver, bij investeringen in februari, kan profiteren van een hoger effectief rendement op je investering.

*Deze aanbieding is opgezet vanwege het 10-jarig jubileum van DuurzaamInvesteren.nl en is geïnitieerd door DuurzaamInvesteren.nl. De aanbieding staat los van de obligatielening en voorwaarden van Uitgevende Instellingen en heeft geen verdere invloed op de invulling of uitvoering hiervan.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Meer dan 50 MW geïnstalleerd in heel Afrika

NSE versnelt de introductie van hernieuwbare energie door een gedistribueerde aanpak. Onze oplossingen op het gebied van zonne-energie en opslag bieden een alternatief voor traditionele elektriciteitsleveranciers. Onze klanten realiseren aanzienlijke financiële besparingen en compenseren tegelijkertijd de uitstoot van CO2.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan de zonnestroomsystemen
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €1.743.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 NS Energy Kenya Assets Ltd (Kenya), de uitgevende instelling van de senior obligatielening