Zunneweide Riessen B.V.
Zunneweide Riessen B.V.

Zunneweide Riessen B.V.

Zonnepark

Zunneweide Riessen B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om burgers te laten participeren in het zonnepark. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €400.000. Met deze burgerparticipatie blijft het zonnepark ook in de toekomst verzekerd van voldoende maatschappelijk draagvlak.

Totaal geïnvesteerd

€314.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
100%
Voortgang streefbedrag
€314.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 3 oktober 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 2 november 2022 om 17:27
Zunneweide Riessen B.V.
Zunneweide Riessen B.V.

Burgers de mogelijkheid geven om te laten participeren  in Zunneweide Riessen.


Adres

Bergseweg 28
2633AK Vreeland

Over dit project

De obligatielening wordt uitgegeven door Zunneweide Riessen B.V., en betreft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 7 jaar. De obligatielening biedt een rente van 5,50% op jaarbasis.  De obligatielening is achtergesteld aan de projectfinanciering en wordt gedurende de looptijd geheel afgelost. Meer informatie over de achterstelling is opgenomen in paragraaf 3.6 (achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering) en bijlage 3 (akte van achterstelling). Alle rente en aflossingen worden gedekt uit de operationele kasstromen die voortkomen uit de exploitatie van de het zonnepark. 

Over de aanbieder

Klimaatfonds Nederland heeft momenteel 112 MW aan grootschalige zonneparken in Nederland operationeel, 85 MW in verschillende stadia van bouw en nog eens meer dan 200 MW te financieren. Het managementteam van Klimaatfonds Nederland is met gezamenlijk 40 jaar ervaring in de Nederlandse zonneenergiesector een van de meest ervaren teams op het gebied van techniek, financiering en het beheer van grootschalige zonne-energie in Nederland. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Zunneweide Riessen B.V., de uitgevende instelling, is een dochtermaatschappij van Klimaatfonds Nederland Zon 3 B.V., een investeringsvennootschap die beheerd wordt door Klimaatfonds Nederland. De Zunneweide heeft een opgesteld vermogen van 18,5 MWp, met een Oost-West oriëntatie aan de Keizersdijk 109 te Rijssen. Gebouwd in 2020 en gestart met de exploitatie op 29/05/2020. De jaarproductie wordt geschat op 17 GWh.

Uitgevende instelling:

Zunneweide Riessen B.V.

Obligatielening:

Minimaal €150.000 en maximaal €314.000

Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen garantie en/of zekerheden aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€7,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €507,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €610,00 per obligatie ontvangen op een investering van €507,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De locatie Keizersdijk 109 heeft origineel een dubbelbestemming 'Leiding-hoogspanningsverbinding' en agrarisch. Om de lokale duurzaamheidsambities werkelijkheid te maken heeft de gemeente Rijssen-Holten Zunneweide Riessen B.V. een vergunning verleend om een zonnepark aan de Keizersdijk te realiseren. Zunneweide Riessen B.V. pacht de grond van de gemeente tot juni 2045.  

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico verbonden aan de externe financiering;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Zunneweide Riessen B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening