Zonneweide Schiebroek B.V.
Zonneweide Schiebroek B.V.

Zonneweide Schiebroek B.V.

Zonnepark Schiebroek

Het park is 1,91 MWp groot en gelegen op een voormalig zanddepot in de Rotterdamse wijk Schiebroek. De obligatielening betreft een senior obligatielening met hypothecaire zekerheden  en een looptijd van 15 jaar. De obligatielening biedt een rente van 5,00% op jaarbasis en een bonusrente van 0,50% voor Greenchoice klanten. 

Nadat het project eerst twee weken exclusief open heeft gestaan voor omwonenden is het project vanaf 15 juli geopend voor iedereen.

Totaal geïnvesteerd

€915.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€915.500
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
zaterdag 1 juli 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 21 juli 2023 om 15:17
Zonneweide Schiebroek B.V.
Zonneweide Schiebroek B.V.

Het doel van de beoogde obligatielening is om via crowdfunding zoveel mogelijk lokale participatie binnen de regio Rotterdam te organiseren. 


Adres

Graafsebaan 135
5248 NL  ROSMALEN

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Deze uitgifte betreft een burgerparticipatieproject. Het zonnepark, bestaande uit ca. 4.246 zonnepanelen, zal gedurende een periode van maximaal 25 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 1.800.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 500 huishoudens te voorzien.

Over de aanbieder

De ondernemers en vastgoedeigenaren van het bedrijventerrein, samengebracht in Energiecoöperatie Schiebroek, hebben een gezamenlijke missie om toekomstbestendig te verduurzamen. Gezamenlijk met KiesZon en de gemeente Rotterdam is Zonneweide Schiebroek B.V. tot stand gekomen. KiesZon (100% dochter van Greenchoice) is sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland en organiseert binnen een operational lease, dakverhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost. Alle rente en aflossingen worden gedekt uit de operationele kasstromen die voortkomen uit de exploitatie van het zonnepark.

Uitgevende instelling:

Zonneweide Schiebroek B.V.

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal €915.500

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel (lineair) afgelost. In het eerste jaar, tijdens de constructiefase, zal voor een periode van zes maanden nog niet worden afgelost.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, lease overeenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE++ rechten;
  • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal. Dit eerste hypotheekrecht zal gevestigd worden na oplevering van het zonnepark.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Stel u investeert €250,00 in één (1) Obligatie, dan is dat bedrag de nominale waarde van de Obligatie (Hoofdsom) van €250,00 vermeerderd met de Transactiekosten van €0,00 (0.00% van Hoofdsom, inclusief btw);

Gedurende de Looptijd (15 jaar) ontvangt u een Rente zoals beschreven in paragraaf 3.4 (Overzicht van Rente en Aflossingsbetalingen);

Aan het einde van de Looptijd heeft u in totaal (afgerond) €353,02 indien u geen klant bent van Greenchoice en €363,32 indien u wel een klant bent van Greenchoice; en

Het gemiddelde nettorendement per jaar, na betaling van Transactiekosten, komt daarmee op 5,0% indien u geen klant bent van Greenchoice en 5,5% indien u wel een klant bent van Greenchoice.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark, bestaande uit ca. 4.246 zonnepanelen, zal gedurende een periode van maximaal 25 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 1.800.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 497 huishoudens te voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Omwonenden krijgen twee weken voorrang om te investeren;
  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €915.500 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Zonneweide Schiebroek B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening