Zonneperceel XVII B.V.
Zonneperceel XVII B.V.

Zonneperceel XVII B.V.

Acquisitie zonneperceel

PowerField bied je de mogelijkheid om te investeren in een 6,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. De financiering zal worden gebruikt voor de aankoop van grond en het geschikt maken van de grond voor de opstallen voor zonnestroom-systemen. 

Totaal geïnvesteerd

€4.052.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€4.052.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 8 september 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 24 oktober 2022 om 7:39
Zonneperceel XVII B.V.
Zonneperceel XVII B.V.

Het financieren van de aankoop van grond en het geschikt maken van de grond voor de opstallen van zonnestroom-systemen.


Adres

Veerdijk 40 D
1531MS Wormer

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ en dochter van de zusterentiteit van PowerField Realisatie en Exploitatie B.V. die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie. De uitgevende instelling is enkel belast met het geschikt maken van en het verhuren van dit onroerend goed. Daardoor komen de ontwikkelrisico’s die verbonden zijn aan de ontwikkeling van zonnestroomsystemen voor rekening en risico van Zonnepark Hollandscheveld B.V. en draagt de uitgevende instelling geen ontwikkelrisico’s.

Over de aanbieder

Het Nederlandse PowerField onderneemt in de energietransitie waaronder het ontwikkelen en realiseren van duurzame energie. Wij hebben twee kantoorlocaties; in Groningen en in Wormer. Ons doel is om in de komende jaren de grootste ‘Virtual Power Plant’, een cluster van gedecentraliseerde energiecentrales die van een centraal punt aangestuurd worden, van Europa te bouwen.

Bij de realisatie van zonneparken speelt draagvlak en betrokkenheid van de gemeenschap een belangrijke rol. Daarom wordt elk project zorgvuldig en in goed overleg met omwonenden, betrokken grondeigenaren en overheidsorganisaties voorbereid. PowerField denkt graag mee in mogelijkheden waarbij de omgeving meeprofiteert en participeert in onze zonneprojecten.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal € 4.200.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter (her)financiering van de aankoop van grond. De obligatielening biedt een rente van 6,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering

Uitgevende instelling:

Zonneperceel XVII B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.600.000 en maximaal €4.052.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de grond;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling uit hoofde van het recht van opstal dat wordt gevestigd op de grond ten behoeve van Zonnepark Hollandscheveld  B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.5 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.000,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,62%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

PowerField kijkt naar de toekomst en vindt nieuwe manieren om de verduurzaming van Nederland te versnellen. De realisatie van zonneparken, het plaatsen van laadpalen onder de naam PowerGo, het programma Zon voor Vee en de ontwikkeling van opslagsystemen komen voort uit deze gedachte. PowerField ontwikkelt zonneparken om de overgang naar een schone en duurzame energievoorziening te versnellen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat de vergoeder van opstal haar betalingsverplichtingen aan de uitgevende instelling niet kan of wil nakomen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Zonneperceel XVII B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening