Zonnepark Hee B.V.
Zonnepark Hee B.V.

Zonnepark Hee B.V.

Zonnepark Hee

Om een deel van de bouw- en exploitatiekosten van het Zonnepark Hee te dekken biedt Zonnepark Hee B.V., de leden van de Coöperatie Terschelling Energie de mogelijkheid te investeren in een senior obligatielening met een nominale waarde van 180.000, een rente van 4,0% en een looptijd van 15 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€180.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€180.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 22 november 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 29 november 2017 om 13:36
Zonnepark Hee B.V.
Zonnepark Hee B.V.

Bouwkosten van het zonnepark Hee te dekken


Adres

Nieuwe Dijk 8
8881 HC West Terschelling

Over dit project

Het eerste project heeft alle benodigde vergunningen gekregen en is nu in de eindfase van oplevering. Dan gaat het over een drietal schuurdaken en een zonneweide op een terrein op Hee. Daar is uiteraard investeringsgeld voor nodig. Die investeringen bedragen €477.000. Terschelling Energie zal €67.000 eigen vermogen investeren. Het Fonds Schone Friese Energie (FSFE) participeert met een senior lening van €180.000 en een achtergestelde lening van €50.000. Het overige deel, €180.000, is bestemd voor leden van de Coöperatie. Die kunnen middels het kopen van één of meerdere obligaties van €300 hierin mee investeren. 

Over de aanbieder

Terschelling Energie Coöperatief U.A., hierna genoemd de Coöperatie, heeft tot algemeen doel het verduurzamen van Terschelling. Meer in het bijzonder door het duurzaam opwekken van elektriciteit. De leden van de Coöperatie kunnen die elektriciteit afnemen via een leveringscontract, waarbij zij precies kunnen aangeven van welke bron op Terschelling zij dit willen laten gebeuren. Ook kunnen zij mee investeren in die elektriciteitsbronnen. Dit alles onder het motto “Door Terschelling, voor Terschelling”. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Gedurende de looptijd wordt de obligatielening annuïtair afgelost, wat inhoudt dat de obligatiehouders jaarlijks een vaste som aan rente en een deel van hun inleg terug krijgen. Er is dus geen herfinancieringsrisico.

Om de rechten van obligatiehouders te waarborgen verkrijgen obligatiehouders het, met de senior lening van FSFE gedeelde, eerste pandrecht/hypotheekrecht op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling.

Uitgevende instelling:

Terschelling Energie Coöperatief U.A.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €180.000
Nominale waarde: €300 per obligatie
Inleg: Minimaal €300 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema per jaar

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht, en/of hypotheekrecht waar benodigd, op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling.
  • De zekerheden worden pro rata gedeeld met de senior financiering verstrekt door het FSFE welke gelijk zal zijn in rang.
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €300,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €303,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €405,00 per obligatie ontvangen op een investering van €303,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Duurzame opwek van elektriciteit betekent voor Terschelling vooralsnog voornamelijk zonnestroom. Die stroom wordt opgewekt via zonnepanelen. 


Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €180.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 Zonnepark Hee B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening