Xaam Verduurzamen II B.V.
Xaam Verduurzamen II B.V.

Xaam Verduurzamen II B.V.

Financiering grondaankoop

Xaam Verduurzamen II B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,25% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar. Met de opbrengst van de uit te geven obligatielening zal voor maximaal €4.000.000 een deel van de aankoop van de grond, waarop middels een recht van opstal een glastuinbouwcomplex inclusief 35 MWp zonnestroomsysteem zal worden gerealiseerd, worden gefinancierd. Met de vrijkomende middelen zullen nieuwe duurzame energieprojecten worden ontwikkeld

Totaal geïnvesteerd

€2.390.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.390.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,25%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 14 december 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 7 januari 2021 om 15:46
Xaam Verduurzamen II B.V.
Xaam Verduurzamen II B.V.

Een deel van de financiering van de aankoop van grond.


Adres

Steenslag 1, 5531MC Bladel

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De grond zal door de moedermaatschappij op 24 december 2020 worden overgedragen aan haar dochtermaatschappij Xaam Verduurzamen II B.V., tevens de uitgevende instelling van de Obligatielening. Xaam Verduurzamen II B.V. zal de grond verhuren aan One Solar Beheer VI B.V. die op de grond het glastuinbouwcomplex inclusief 35 MWp zonnestroomsysteem zal realiseren.

De uitgevende instelling en One Solar Beheer VI B.V. hebben een huurovereenkomst gesloten met een looptijd van 20 jaar en een jaarlijkse vergoeding van €600.000 per jaar. De looptijd gaat in op 1 januari 2020 en de huur wordt in gelijke delen maandelijks vooruitbetaalt.

Over de aanbieder

Xaam is hét duurzame energiebedrijf dat het anders doet. Altijd op zoek naar manieren om energie op te wekken en op te slaan. We staan open voor nieuwe inzichten op het gebied van energie en onderzoeken dit op haalbaarheid en winstgevendheid. Onze missie: de omschakeling van vervuilende energie naar groene energie
versneld doorvoeren zodat het voor elk bedrijf mogelijk is om te verduurzamen. Op een manier waar iedereen iets aan heeft

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Xaam Verduurzamen II B.V., wenst een nieuwe, 5,25% senior obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop van de grond te financieren. Met de vrijgekomen middelen zullen nieuwe duurzame energieprojecten worden gerealiseerd te realiseren.

De uit te geven obligatielening heeft een omvang van minimaal €2.000.000 en maximaal €4.000.000 en biedt een rente van 5,25% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. De obligatielening wordt gedeeltelijk (50%) gedurende de looptijd afgelost en gedeeltelijk (50%) aan het einde van de looptijd.

Uitgevende instelling:

Xaam Verduurzamen II B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.000.000 en maximaal €2.390.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,25% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal 50% (€500 per obligatie met een nominale waarde van €1.000). Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening. De aflossingsbetalingen vinden jaarlijks plaats op de rente- en aflossingsdatum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Het eerste hypotheekrecht op de grond, met een getaxeerde waarde van €3.145.000;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) uit de huurovereenkomst tussen de uitgevende instelling en One Solar Beheer VI B.V., met een getaxeerde waarde van €4.200.000;
 • Het eerste pandrecht op de overige activa van de uitgevende instelling;
 • Het betreffende taxatierapport is opgenomen in Bijlage 3
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,25% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.406,88 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,80%.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico dat de huurder One Solar Beheer VI B.V. haar betalingsverplichtingen aan de uitgevende
  instelling niet kan of wil nakomen;

 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2020 Xaam Verduurzamen II B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening