Windpark Krammer B.V.
Windpark Krammer B.V.

Windpark Krammer B.V.

Tranche 2 toegewezen

Windpark Krammer B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,50% junior obligatielening met een looptijd van 8 jaar en 3 maanden om een tijdelijke achtergestelde banklening verstrekt door een Nederlandse financiële instelling af te lossen.

Totaal geïnvesteerd

€11.850.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€11.850.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
99 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 28 mei 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 17 augustus 2021 om 14:40
Windpark Krammer B.V.
Windpark Krammer B.V.

De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening zal door de uitgevende instelling geheel gebruikt worden om een tijdelijke achtergestelde banklening verstrekt door een Nederlandse financiële instelling af te lossen.


Adres

Krammersluis 1
4311RS Bruinisse

Stel je vraag E-mail de aanbieder

[RECLAME]

Over dit project

Windpark Krammer - het grootste burgerinitiatief van Nederland!
Met een opgesteld vermogen va 102 MW is Windpark Krammer een van de grootste windparken in Nederland. Het windpark was een initiatief van de bijna vijfduizend leden van Deltawind en Zeeuwind en samen zijn zij voor 60% eigenaar via hun belang in Windpark Krammer B.V.

Windpark Krammer B.V. is 100% eigenaar van het windpark en ook de uitgevende instelling van de obligatielening. Windpark Krammer B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap waarin de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het windpark is ondergebracht.  

Over de aanbieder

Windpark Krammer B.V., is 100% eigenaar van het Windpark. De uitgevende instelling is op haar beurt eigendom van Deltawind-Zeeuwind Holding B.V (60%) en Kallista Energy B.V. (40%).

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Windpark Krammer B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €11.850.000 op te halen om een tijdelijke achtergestelde banklening verstrekt door een Nederlandse financiële instelling af te lossen. De obligatielening biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van 8 jaar en 3 maanden

Uitgevende instelling:

Windpark Krammer B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.250.000 en maximaal €11.850.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling:

De rente zal jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum worden betaald, voor het eerst op 30 september 2022 en vervolgens telkens op 30 september van ieder jaar.

Looptijd: 8,25 jaar
Aflossing:

Annuitair

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheden aan de obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Voor obligatiehouders die, per 1 januari 2021, lid waren van Deltawind of Zeeuwind of bij inschrijving
inwoner zijn van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen of Goeree-Overflakkee

• Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt één (1) obligatie voor EUR 500, de nominale waarde. Als
lid van Deltawind of Zeeuwind (per 1 januari 2021) of als inwoner van de gemeenten Schouwen-Duiveland,
Tholen of Goeree-Overflakkee is de inschrijver daarbij geen transactiekosten verschuldigd.

• Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder recht op een jaarlijkse rente van 4,50% op jaarbasis
tot aan de aflossingsdatum. De rente wordt berekend over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.
Daarnaast zal gedurende de looptijd de obligatielening geheel worden afgelost.

• De verschuldigde rente wordt telkens jaarlijks achteraf betaald en tevens wordt jaarlijks een deel van
de hoofdsom terugbetaald.

• Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder, conform het schema in paragraaf 4.3.4
(Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen) in totaal EUR 612,12 per obligatie ontvangen op een investering
van EUR 500,00. Het gemiddelde netto rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, tevens lid van Deltawind of Zeeuwind of een inwoner van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen of Goeree-Overflakkee, is 4,50%.

Voor andere obligatiehouders
• Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt één obligatie voor EUR 500,00, de nominale waarde van
de obligatie, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook eenmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde
bedrag (EUR 10,00, inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de Inschrijver als zijnde niet-lid van Deltawind of Zeeuwind (per 1 januari 2021) of als niet-inwoner van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen of Goeree-Overflakkee EUR 510,00 (EUR 500 nominale waarde vermeerderd met EUR 10 transactiekosten) voor de aanschaf van één (1) obligatie.

• Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder recht op een jaarlijkse rente van 4,50% op jaarbasis
tot aan de aflossingsdatum. De rente wordt berekend over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.
Daarnaast zal gedurende de looptijd de obligatielening geheel worden afgelost.

• De verschuldigde rente wordt telkens jaarlijks achteraf betaald en tevens wordt een deel van de hoofdsom
terugbetaald.

• Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder, conform het schema in paragraaf 4.3.4
(Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen) in totaal EUR 612,12 per obligatie ontvangen op een investering
van EUR 510,00. Het gemiddelde netto rendement (na aftrek van transactiekosten) op jaarbasis is, voor een obligatiehouder, zijnde niet-lid van Deltawind of Zeeuwind en niet-inwoner van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen of Goeree-Overflakkee, 4,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het Windpark heeft een totaal opgesteld vermogen van 102 MW en bestaat uit 34 windturbines van het
type Enercon E115 met elk een vermogen van 3,0 MW, een rotordiameter van 115 meter en een as-hoogte
van 122 meter. Het Windpark bestaat uit de windturbines en de hierbij behorende infrastructuur inclusief
kabels, wegen, opstelplaatsen, netinpassing en overige civiele- en elektrische infrastructuur.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan het windpark
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar

De in het prospectus beschreven obligaties worden uitgegeven en aangeboden door Windpark Krammer B.V. (de uitgevende instelling), die statutair gevestigd is te Vlissingen en kantoor houdt op het adres Krammersluis 1, 4311 RS Bruinisse (Zeeland). De uitgevende instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 54108306. De uitgevende instelling is bereikbaar via het e-mailadres obligaties2021@windparkkrammer.nl. De Legal Entity Identity (LEI) van de uitgevende instelling is 7245004U855L0O8FXV98. De International Security Identification Number (ISIN) van de obligaties is NL0015000C10.

Het prospectus is gepubliceerd en opgesteld op grond van artikel 3 lid 1 van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad (Prospectus Verordening). Het prospectus is overeenkomstig artikel 20 lid 1 Prospectus Verordening, goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM) op 20 mei 2021. De AFM houdt kantoor aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, het telefoonnummer van de AFM is 020 797 2000.

Terug naar boven

© Copyright 2021 Windpark Krammer B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening