Videra Solar 3 B.V.
Videra Solar 3 B.V.

Videra Solar 3 B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 1)

Videra Solar 3 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de realisatie van de eerste fase van een zonnestroomsysteem van in totaal 6,0 MWp opgesteld vermogen.

Totaal geïnvesteerd

€2.386.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.700.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.386.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 3 februari 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 24 maart 2023 om 8:19
Videra Solar 3 B.V.
Videra Solar 3 B.V.

Financiering van de aanschaf van een dakgebonden zonnestroomsysteem.


Adres

Wassenaarseweg 20
2596 CH ‘s-Gravenhage

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Op dit moment zijn er overeenkomsten gesloten met de netbeheerder voor transportcapaciteit van 3,5 MWp, deze obligatielening wordt gebruikt ter financiering van de aanschaf en exploitatie van de eerste fase van het zonnestroomsysteem. Het zonnestroomsysteem bestaat uit 14.446 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 6,0 MWp.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Videra Holding B.V. die speciaal is opgezet om een portefeuille zonnestroomsystemen te realiseren en exploiteren. De uitgevende instelling genereert inkomsten door stroom te verkopen. De uitgevende instelling is enkel belast met de realisatie en exploitatie van de zonnestroomsystemen in haar eigen portefeuille. Daardoor komen enkel de exploitatierisico’s die direct verbonden zijn aan de zonnestroomsystemen voor rekening en risico van de uitgevende instelling en draagt zij geen ontwikkelrisico’s.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €2.386.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille van een (1) zonnestroomsysteem.

De obligatielening biedt een rente van 8,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering of desinvestering.

Uitgevende instelling:

Videra Solar 3 B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.700.000 en maximaal €2.386.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd:

3 jaar

Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuur overeenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE rechten;
  • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal. Dit eerste hypotheekrecht zal gevestigd worden na oplevering van het zonnestroomsysteem, wat naar verwachting Q2 2023 zal zijn.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.240,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,68%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Deze innovatieve technologie biedt niet alleen milieuvriendelijke energie, maar ook aanzienlijke financiële voordelen voor kassen die zonnepanelen installeren.

Terug naar boven

Risicofactoren

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de installatie van de zonnestroomsystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.386.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Videra Solar 3 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening