Trio Solar 10 B.V.
Trio Solar 10 B.V.

Trio Solar 10 B.V.

Zonnestroomsysteem

Trio Solar 10 B.V.  biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van een deel van de realisatie- en exploitatiekosten van van één zonnestroomsysteem. 

Trio Investment streeft ernaar als marktvertegenwoordiger een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energietransitie.

Totaal geïnvesteerd

€2.472.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.700.000
94%
Voortgang streefbedrag
€2.625.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 18 maart 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 15 april 2024 om 23:59
Trio Solar 10 B.V.
Trio Solar 10 B.V.

Financiering van de realisatie- en exploitatiekosten van één zonnestroomsysteem te Berkel en Rodenrijs


Adres

Wassenaarseweg 20
2596 CH 's-Gravenhage

Over dit project

Deze obligatielening betreft de realisatie het project in Berkel en Rodenrijs met een capaciteit van 6,5 MWp. Met het bedrijf op wiens dak het zonnestroomsysteem geïnstalleerd wordt, is een minimaal 20-jarige dakhuurovereenkomsten gesloten die ingaat nadat op het dak een recht van opstal is gevestigd.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ die speciaal is opgezet om een portefeuille zonnestroomsystemen te realiseren en te exploiteren. Sims Investment Holding B.V. is de moedermaatschappij van Trio Solar 10 B.V.

Trio Investment B.V., marktvertegenwoordiger van de Trio-Groep, is eveneens een dochteronderneming van Sims Investment Holding B.V.  Trio Investment B.V. beoogt met al haar projecten een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een groot aandeel te hebben in de Nederlandse energietransitie. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Trio Solar 10 B.V. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening maximaal €2.625.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de realisatie en exploitatie van een zonnestroomsysteem in Berkel en Rodenrijs.

De obligatielening biedt een rente van 9,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Trio Solar 10 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.700.000 en maximaal €2.625.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,00% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuurovereenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE-rechten;
  • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €317,50 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,52%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Als marktvertegenwoordiger en investeerder streeft Trio Investment B.V. ernaar een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energietransitie. Met trots kondigen zij aan dat het in de SDE++ ronde van 2023 aanvragen door hen zijn ingediend voor meer dan 300 MW aan duurzame projecten. Dit is een belangrijke mijlpaal in haar ambitie om een toonaangevende speler te worden in de duurzame energiesector.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vind je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de installatie van het zonnestroomsysteem;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vind je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €2.625.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.
De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Trio Solar 10 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening