Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar Investment I B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen (ronde 6)

Sosimple Solar Investment I B.V. biedt de mogelijkheid om vanaf €1.000 te investeren in een obligatielening ter financiering van de uitbreiding van haar portefeuille zonnestroom systemen bestaande uit 5 tot 10 zonnestroom systemen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 1.100 kWp.

Totaal geïnvesteerd

€500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
100%
Voortgang streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 11 juli 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 2 augustus 2022 om 13:32
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

De uitbreiding van een portefeuille zonnestroomsystemen die de uitgevende instelling in eigendom heeft en beheert.


Adres

Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam

Over dit project

Sosimple Investment I B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €500.000 op te halen, ter financiering van een uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen met 5 tot 10 zonnestroomsystemen waarmee het totale aantal zonnestroomsystemen in het bezit van de uitgevende instelling komt op 25 tot 30 met een totaal opgesteld vermogen van ca. 3.200 kWp.

Over de aanbieder

Sosimple is een Nederlands bedrijf dat succesvol in Zuid-Afrika een commerciële en operationele basis heeft gevestigd. De doelstelling van Sosimple is om op verantwoorde wijze bij te dragen aan verduurzaming en tegelijkertijd te kunnen profiteren van de zeer gunstige condities voor zonne-energie in een land met een ondernemend en goed gereguleerd bedrijfsklimaat. Sosimple komt voort uit het besef dat zonne-energie in Zuid-Afrika en andere delen van de wereld niet alleen de schoonste, maar ook de goedkoopste bron van energie is, terwijl ze nog slechts in een klein deel van de energievraag voorziet.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 6,00% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar. De looptijd van de obligatielening is daarmee in lijn met de lange termijn contracten die klanten van de uitgevende instelling tekenen voor het afnemen van de door de zonnestroomsystemen opgewekte stroom. De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost met de eerste aflossing op 1 juli 2023. De obligatielening is gelijk in rang aan de eerder uitgegeven senior obligatieleningen en niet achtergesteld aan een andere financiering.

Uitgevende instelling:

Sosimple Solar Investment I B.V.

Obligatielening: Minimaal €150.000 en maximaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op 1 juli van ieder jaar, voor het eerst op 1 juli 2023.

Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Volledig gedurende de looptijd, conform het schema opgenomen in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht middels een overeenkomst tot overdracht (‘ceding’) op de voor overdracht vatbare (toekomstige) rechten/vorderingen uit de afnamecontracten en (indien van toepassing)
  verzekeringen horende bij alle zonnestroomsystemen in het bezit van de uitgevende instelling.
 • Instaprechten naar Zuid-Afrikaans recht met betrekking tot de beheerscontracten behorende bij alle zonnestroomsystemen van de uitgevende instelling (Beheerscontracten voor onderhoud, verbruiksregistratie en facturatie alsmede klant relatiemanagement).
 • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht op alle bezittingen van uitgevende instelling in de vorm van een “general notarial bond registered with the South African Registrar of Deeds”.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.245,44 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,42%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Inmiddels is in Zuid-Afrika zonne-energie goedkoper te produceren dan energie opgewekt uit fossiele bronnen als steenkool. Hierdoor is rendabele duurzame energiewinning zonder subsidies mogelijk. De vooruitzichten voor zonne-energie in Zuid-Afrika zijn derhalve erg goed.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van het installeren van minder zonnestroomsystemen dan verwacht door de uitgevende instelling
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.850.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening