Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar Investment I B.V.

Portefeuille zonnestroom systemen (ronde 7)

Sosimple Solar Investment I B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 7,0% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar en 11 maanden waarmee de aankoop, installatie en exploitatie van een  portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid-Afrika gerealiseerd zal worden.

Totaal geïnvesteerd

€1.250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€350.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
35 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 14 oktober 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 18 oktober 2022 om 10:52
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

De uitbreiding van een portefeuille zonnestroomsystemen die de uitgevende instelling in eigendom heeft en beheerd.


Adres

Vijzelstraat 68
1017HL Amsterdam

Over dit project

Sosimple biedt haar services sinds november 2018 aan in Zuid-Afrika en de vraag naar duurzaam opgewekte stroom groeit hard. Zo exploiteert Sosimple per september 2022 inmiddels 24 zonnestroomsystemen (met een totale capaciteit van 3.000 kWp), welke zijn ondergebracht in de uitgevende instelling en zijn gefinancierd middels eerdere succesvol uitgegeven obligatieleningen. Daarnaast worden 3 reeds gefinancierde systemen met een capaciteit van 845 kWp op dit moment gebouwd. Naast de reeds operationele zonnestroomsystemen en die in aanbouw, wenst Sosimple de komende maanden te beginnen met de installatie van nog eens 11 zonnestroomsystemen (met een capaciteit van in totaal ca. 1.700 kWp) die zij met beschikbare kasmiddelen en de uitgifte van deze obligatielening wil financieren. 

Over de aanbieder

Sosimple komt voort uit het besef dat zonne-energie in Zuid-Afrika niet alleen de schoonste, maar ook de goedkoopste bron van energie is, terwijl ze nog slechts in een klein deel van de energievraag voorziet. Sosimple biedt ondernemingen in Zuid-Afrika zonne-energie opgewekt door zonnestroomsystemen op hun eigen dak, zonder dat zij daarvoor hoge aanvangsinvesteringen hoeven te doen. Zo kunnen klanten direct genieten van de vele voordelen van zonne-energie. De Zonnestroomsystemen liggen op het dak van de klant, maar zijn eigendom van Sosimple.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Sosimple Investment I B.V., de uitgevende instelling, beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €1.250.000 op te halen, ter financiering van een uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen met 11 zonnestroomsystemen waarmee het totale aantal zonnestroomsystemen in het bezit van de uitgevende instelling komt op 38 met een totaal opgesteld vermogen van ca. 5.500 kWp. Naast de obligatielening van €1.250.000 werden eerder senior obligatieleningen en een achtergestelde obligatielening aangetrokken. Daarmee komt het totaal door Sosimple Solar BV geïnvesteerde eigen vermogen en achtergestelde leningen op €621.000. Daarnaast is er sprake van niet gerealiseerde en niet uitgekeerde winsten. Met inachtneming van de reeds uitstaande obligatieleningen van €1.152.000 en deze nieuwe senior obligatielening van maximaal €1.250.000 is het ingebrachte eigen vermogen (inclusief achtergestelde leningen en niet uitgekeerde winsten ’19-‘22) ruim boven 15% van het totaal aan ingebrachte financiering.

Uitgevende instelling:

Sosimple Solar Investment I B.V.

Obligatielening: Minimaal €350.000 en maximaal €1.250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 7,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2,92 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht op alle bezittingen van uitgevende instelling in de vorm van een “general notarial bond registered with the South African Registrar of Deeds”.
  • Een zekerheidsrecht naar Zuid-Afrikaans recht middels een overeenkomst tot overdracht (‘ceding’) op de voor overdracht vatbare (toekomstige) rechten/vorderingen uit de afnamecontracten en (indien van toepassing) verzekeringen horende bij alle zonnestroomsystemen in het bezit van de uitgevende instelling.
  • Instaprechten naar Zuid-Afrikaans recht met betrekking tot de beheerscontracten behorende bij alle zonnestroomsystemen van de uitgevende instelling (beheerscontracten voor onderhoud, verbruiksregistratie en facturatie alsmede klant relatiemanagement).
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.000,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,52%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De doelstelling van Sosimple is om op verantwoorde wijze bij te dragen aan verduurzaming en tegelijkertijd te kunnen profiteren van de zeer gunstige condities voor zonne-energie in een land met een ondernemend en goed gereguleerd bedrijfsklimaat. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het installeren van minder zonnestroomsystemen dan verwacht door de uitgevende instelling 
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.600.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening