Solar Assets Belgium 1 BVBA
Solar Assets Belgium 1 BVBA

Solar Assets Belgium 1 BVBA

Zonne-energieproject Borgloon

Solar Assets Belgium 1 BVBA beoogt een obligatielening uit te geven verbonden aan het Zonne-energieproject Borgloon. De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar en de vaste jaarlijkse rente op de obligaties bedraagt 6,0%.

Totaal geïnvesteerd

€250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000
100%
Voortgang streefbedrag
€250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 20 november 2014 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 2 februari 2015 om 13:57
Solar Assets Belgium 1 BVBA
Solar Assets Belgium 1 BVBA

Herfinanciering aandeelhouderslening


Adres

De Keyserlei 5 (58)
2018 Antwerpen
België

Over dit project

Zonne-energieproject Borgloon is in het jaar 2009 gebouwd en aangesloten op het elektriciteitsnet in Borgloon, Vlaanderen (België). Borgloon ligt circa dertig kilometer ten Westen van Maastricht, net over de grens in België. Het project is al bijna vijf jaar operationeel, waardoor er een helder inzicht is verkregen in de energetische en financiële prestaties.

Over de aanbieder

Zonne-energieproject Borgloon is een zelfstandig project dat voor de exploitatie is ondergebracht in een apart hiervoor opgerichte vennootschap: Solar Assets Belgium 1 BVBA. In deze projectvennootschap is uitsluitend het Zonne-energieproject Borgloon ondergebracht.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt de obligatielening uit te gegeven om een bestaande aandeelhouderslening af te lossen. De aandeelhouders van zonne-energieproject Borgloon ambiëren om de vrijgekomen gelden opnieuw in te zetten voor het financieren van acquisities en ontwikkeling van nieuwe zonne-energieprojecten.

Uitgevende instelling:

Solar Assets Belgium BVBA

Obligatielening: Minimaal €1.000 en maximaal €250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Eenmalig aan het einde van de Looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.360,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Duurzame energie of hernieuwbare energie is die energie waarover voor onbeperkte tijd kan worden gebruikt en waarbij het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De belangrijkste duurzame energiebronnen zijn zonlicht, waterkracht en windkracht. Duurzame energie draagt bij aan de voorzieningszekerheid op lange termijn, de diversificatie van de energievoorziening en de vermindering van broeikasgasemissies.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2014 Solar Assets Belgium 1 BVBA, de uitgevende instelling van de junior obligatielening