Samen voor Grond III B.V.
Samen voor Grond III B.V.

Samen voor Grond III B.V.

Grond voor Verandering

Al het leven begint bij een gezonde bodem. Samen voor Grond III BV biedt de mogelijkheid om deel te nemen in de financiering van natuurvriendelijke en toekomstbestendige landbouwgrond. 

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 1,00% op jaarbasis met een looptijd van 12 jaar.

De aanbieding is tussen 26 februari 2024 tot 29 februari 2024 met voorrang opengesteld voor obligatiehouders vanuit de reeds in het verleden uitgegeven obligatieleningen.

Totaal geïnvesteerd

€1.247.250

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
35%
Voortgang streefbedrag
€3.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
1,00%
Looptijd
144 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 26 februari 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 10 mei 2024 om 19:00
Samen voor Grond III B.V.
Samen voor Grond III B.V.

Met deze obligatie campagne werft Aardpeer de middelen om agrarische gronden te kopen die zij in pacht zal uitgeven aan natuurvriendelijke boeren.


Adres

Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen-Rijsenburg

Over dit project

Samen voor Grond III B.V. geeft een obligatielening uit om €3.500.000 op te halen ter financiering van regeneratieve landbouwgrond. Op deze grond worden ieder geval drie (3) concrete objecten gevestigd, met ruimte voor aankoop van landbouwgrond voor nog meer natuurvriendelijke toekomstboeren. Alle objecten leveren met hun natuurvriendelijke bedrijfsvoering een bijdrage aan de transitie van het landbouw- en voedselsysteem en een gezonde bodem, de basis van al het leven.

De eerste 3 boeren zijn:

  • Landbouwbedrijf Jelle Knoot (ca. 10,5 hectare)
  • Burgerboerderij De Patrijs (ca. 2,5 hectare)
  • De Jonge Voedselbosboeren (ca. 13 hectare)

Daarnaast haalt Samen voor Grond III B.V.  het geld op om meer grond aan te kopen, het heeft een wachtlijst van ongeveer 20 nieuw aan te kopen percelen landbouwgrond en daarbij passende natuurvriendelijke toekomstboeren die graag de transitie van het landbouw- en voedselsysteem mee helpen realiseren. Al deze bedrijven vallen binnen de duurzaamheidscriteria die Aardpeer, Samen voor Grond hier aan stelt, en waarborgen tevens het financiele model voor deze obligatie.

Over de aanbieder

De hoofdactiviteit van Samen voor Grond III B.V. (de ‘uitgevende instelling’) is om landbouwgrond te verwerven en langjarig te verpachten aan agrarische ondernemingen, zoals boeren en tuinders, die de grond voor langere termijn duurzaam gebruiken: economisch rendabel, natuurvriendelijk, in verbinding en dialoog met de gemeenschap rondom de agrarische onderneming. Onderdeel daarvan is ook om uiteindelijk landbouwgrond vrij te maken. Op deze wijze beoogt de uitgevende instelling een bijdrage te leveren aan de opbouw van een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem in Nederland voor de komende generaties.

Voor meer informatie over Samen voor Grond III B.V., zie de pagina met additionele informatie via deze link.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De aanbieding is tussen 26 februari 2024 tot en met 29 februari 2024 met voorrang opengesteld voor obligatiehouders vanuit de reeds in het verleden uitgegeven obligatieleningen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Voor de aankoop van landbouwgrond voor natuurinclusieve toekomstboeren geeft Samen voor Grond III B.V. een 1,00% senior obligatielening uit met een looptijd van 12 (twaalf) jaar

Uitgevende instelling:

Samen voor Grond III B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €3.500.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 1,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 12 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Verpanding van de inkomsten uit pachtcontracten voor de percelen grond die door de uitgevende instelling met deze obligatielening worden gefinancierd.
Transactiekosten:

Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€2,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €252,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 1,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €280,00 per obligatie ontvangen op een investering van €252,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 0,91%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De aankoop van de grond biedt natuurvriendelijke boeren de mogelijkheid een toekomstbestendig duurzaam bedrijf op te bouwen en verbindt burgers met de bodem die hen voedt. Vanuit het principe natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Zonder gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de impact die wordt gerealiseerd op bodem, biodiversiteit en omgeving ook inzichtelijk wordt gemaakt.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling; waaronder het risico van waardeschommelingen van de landbouwgrond van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Mogelijkheid tot oormerken van jouw investering

Indien gewenst kun je na je inschrijving in het project Aardpeer, Samen voor Grond aangeven naar welke van de drie toekomstboeren jouw investering gaat, ofwel "oormerken".

 Hoe maak je jouw oormerk kenbaar?
Indien je een oormerk aan jouw inschrijving wilt meegeven, kun je een mail sturen naar support@duurzaaminvesteren.nl en naar samenvoorgrond@aardpeer.nl, met daarin de volgende gegevens:
- Grond voor Landbouwbedrijf Knoot
- Grond voor Burgerboerderij de Patrijs
- Grond voor De Jonge Voedselbosboeren
Vermeld ook jouw investerings-ID. Wij zullen ontvangst van deze email aan u bevestigen.

Bij het succesvol sluiten van de propositie zullen deze oormerken worden verwerkt bij toewijzing van de obligaties. Mocht de totaalopbrengst van deze investeringsronde ontoereikend zijn om het door jou geoormerkte stuk grond aan te kopen, dan heb je als inschrijver met dit oormerk de keuze om de obligatie retour te krijgen of deze te behouden.

Heb je geen voorkeur? Dan hoef je niets te mailen. Indien je geen oormerk aangeeft, heeft Aardpeer, Samen voor Grond het recht het geïnvesteerde bedrag naar eigen inzicht te verdelen onder de drie toekomstboeren (en eventuele aanvullende aan te kopen stukken grond bij een opbrengst die hoger is dan nodig is voor aankoop van deze 3 percelen).

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €3.500.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Samen voor Grond III B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening