Refurb Battery Operations B.V.
Refurb Battery Operations B.V.

Refurb Battery Operations B.V.

Portefeuille Energieopslagsystemen (Ronde 3)

Refurb Battery Operations B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,50% obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€1.199.750

100%
Voortgang minimaal bedrag
€600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.199.750
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 26 juni 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 11 juli 2023 om 15:18
Refurb Battery Operations B.V.
Refurb Battery Operations B.V.

Financiering van de portefeuille refurb containers


Adres

Evert van de Beekstraat 1
1118 CL Schiphol

Over dit project

Refurb Battery Operations B.V. is als separate entiteit opgezet om deze circulaire energieopslagsystemen commercieel te exploiteren. Zij schaft deze tegen marktconforme condities aan en verhuurt ze aan gebruikers. Daarbij hanteert zij marktconforme voorwaarden en prijzen en werkt zij samen met klanten om de circulaire voordelen van de Refurb Battery container voor het voetlicht te brengen. Gedurende de exploitatie waarborgt Refurb Battery Operations de circulaire inzet van de systemen.  

Over de aanbieder

Refurb Battery Operations B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de exploitatie van circulaire energieopslagsystemen. In samenwerking met de producentenorganisatie voor eBikes (Stichting EPAC), batterijinzamel organisatie Stibat Services, eBike fabrikanten en technische partners heeft zustermaatschappij Refurb Battery Productions een bedrijfsproces, businessmodel en product ontwikkeld dat start met gebruikte (fiets‐)accu’s. Deze worden ingezameld en beoordeeld op potentieel, waarna de geselecteerde accu’s overgebracht worden naar de fabriek van Refurb Battery. Daar worden de batterijcellen ‘geoogst’ uit deze accu’s en worden de cellen die nog van hoge kwaliteit zijn ingezet in nieuwe batterij‐oplossingen. Refurb Battery Productions produceert vervolgens batterijmodules met een circulair ontwerp. De batterijmodules bestaan uit batterijcellen, elektronica en omkasting. De batterij modules zijn ontworpen voor circulariteit. Refurb Battery kan deze bij het levenseinde van de batterijcellen eenvoudig demonteren en vervolgens opnieuw batterijcellen aanbrengen en zo de rest van de module hergebruiken. De batterijmodules worden ingebouwd in stationaire energieopslagsystemen (batterij containers). 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Refurb Battery Operations B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €1.200.000 op te halen, ter financiering van de uitbreiding van haar portefeuille energieopslagsystemen met 4 energieopslagsystemen. De obligatielening biedt een rente van 7,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt met een aflossingen op 1 augustus 2024, 1 augustus 2025, en een resterende volledige aflossing op 1 augustus 2026 volledig afgelost. De obligatielening is gelijk in rang aan toekomstig uit te geven senior obligatieleningen.  

Uitgevende instelling:

Refurb Battery Operations B.V.

Obligatielening: Minimaal €600.000 en maximaal €1.200.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 7,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Deel aflossing, herfinanciering na 3 jaar

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Een aanspraak op alle bezittingen van de Uitgevende Instelling, waaronder de Energieopslagsystemen en opslagsystemen in aanbouw, in de vorm van een pandrecht op deze opslagsystemen en bezittingen.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €303,60 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,09%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De energieopslagsystemen van Refurb Battery Operations B.V.  zijn door de oorsprong van hun batterijcellen en door hun eigen circulaire ontwerp een sprong voorwaarts in duurzaamheid. Alternatieve energieopslagsystemen in de markt zijn geproduceerd op basis van nieuwe batterijcellen en vragen dus om nieuw gewonnen grondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel. Tevens zijn de in de markt gangbare oplossingen niet ontworpen voor circulariteit waardoor na het einde van de levensduur van (een deel van de) batterijcellen meestal sloop van de container en recycling van de materialen volgt. Waarbij ook nog voor sommige gebruikte batterij‐technologieën geen goede recycling oplossingen bestaan.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte verhuuropbrengsten door de portefeuille energieopslagsystemen
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.925.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Refurb Battery Operations B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening