PARKnCHARGE SPV5 B.V.
PARKnCHARGE SPV5 B.V.

PARKnCHARGE SPV5 B.V.

Realisatie en exploitatie van een portefeuille laadpleinen (160 in totaal)

PARKnCHARGE beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening €750.000 op te halen. De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening zal worden gebruikt om een deel van de realisatiekosten van 160 laadpleinen (de “Portefeuille Laadpleinen”) te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een Looptijd van een 8 jaar (96 maanden). 

Totaal geïnvesteerd

€750.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€750.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
96 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 25 augustus 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 31 augustus 2021 om 15:29
PARKnCHARGE SPV5 B.V.
PARKnCHARGE SPV5 B.V.

De financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille laadpleinen (160 in totaal)


Adres

Kleine Koppel 26
3812PH Amersfoort

Over dit project

Nederland kent per 30 juni 2021 zo’n 75.000 (semi)publieke laadpunten. Om de ca. 2 miljoen EV’s in 2030 te kunnen faciliteren, zal het aantal laadpalen in de (semi) publieke- en private ruimte, tot ca. 1,7 miljoen moeten stijgen. Het aantal laadpunten dat per werkdag gerealiseerd moet worden ligt de komende jaren boven de 200. Dat aantal stijgt tot ruim boven de 500 per werkdag vanaf 2025.

PARKnCHARGE geeft gehoor aan deze sterk groeiende vraag naar laadpunten in Nederland door laadpleinen met laadpunten voor zowel elektrische personenauto’s als elektrische bestelbusjes te realiseren en exploiteren.

Over de aanbieder

PARKnCHARGE is een spin-off van Over Morgen – een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van gebiedsvernieuwing en de energietransitie. Na de overname van haar branchegenoot EVnetNL op 31 juli jl. behoort PARKnCHARGE tot de top 5 van de publieke laadpaalexploitanten in Nederland. PARKnCHARGE heeft momenteel ruim 3.850 laadpunten door geheel Nederland – in zowel de private (bedrijven) als de publieke ruimte – in eigendom en beheer. Daarnaast realiseert PARKnCHARGE tussen de 25 en 35 nieuwe laadpleinen per maand.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost conform een annuïtair schema;
De gewogen gemiddelde Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) over de looptijd van de obligatielening bedraagt 1,47;
De beoogde exploitatieperiode van de laadpleinen is 2 jaar langer dan de looptijd van de obligatielening. De buffer van 2 jaar wordt als reserve aangehouden om onverwachte tegenvallers op te vangen. De minimale verwachte Project Life Coverage Ratio (“PLCR”) is 1,85.


Uitgevende instelling:

PARKNCHARGE SPV5 B.V.

Obligatielening: Minimaal €600.000 en maximaal €750.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 8 jaar
Aflossing:
  • Het eerste jaar van de looptijd – waarin de portefeuille laadpleinen gerealiseerd zal worden – zullen alleen rentebetalingen worden gedaan.
  • Vanaf het tweede tot en met het achtste jaar van de looptijd zal de obligatielening volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.
 • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.232,91 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,80%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Vanuit haar ambitie om de mobiliteitssector te verduurzamen en de energietransitie in brede zin te bevorderen heeft de Nederlandse overheid, in samenspraak met verschillende marktpartijen, de doelstelling geformuleerd om in 2030 2.000.000 elektrische voertuigen (“EV’s”) op de Nederlandse wegen te laten rijden. Met het gunstige bijtellingstarief voor EV’s en de vrijstelling van BPM en MRB voor uitsluitend nul-emissie-voertuigen – voornamelijk EV’s – heeft de overheid haar doelstelling vertaald naar concrete stimuleringsmaatregelen.


Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van lager dan geprognotiseerde kasstromen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €750.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 PARKnCHARGE SPV5 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening