Lens Inkoop B.V.
Lens Inkoop B.V.

Lens Inkoop B.V.

Werkvoorraad zonnestroom systemen (ronde 2)

Lens Inkoop II B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar ter financiering van het werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad zonnestroomsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€350.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€350.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 9 november 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 10 november 2022 om 19:25
Lens Inkoop B.V.
Lens Inkoop B.V.

Financiering van het werkkapitaal van de uitgevende instelling. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad zonnestroomsystemen.


Adres

Klaprozenweg 75E
1033NN Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Lens B.V. kijkt aan tegen een enorme groei in volume. Met name in het segment woningcorporaties. Omdat in dit segment zonnestroomsystemen pas bij plaatsing worden gefactureerd en de tijd van bestelling van een zonnestroomsysteem tot plaatsing vaak enkele maanden in beslag neemt heeft dit gevolgen voor de werkkapitaalpositie van Lens B.V. Daar komt bij dat er in de keten in toenemende mate sprake is van schaarste van materialen zoals omvormers en ook de zonnepanelen zelf. Daarom heeft Lens B.V. een sterke behoefte om haar voorraadposities te verruimen.  

Over de aanbieder

Lens is al sinds 2012 specialist in het ontwikkelen, realiseren en beheren van zonnedaken, door heel Nederland voor particuliere woningen en bedrijfsmatige objecten. Lens werkt iedere dag met meer dan zestig bevlogen solar experts aan een duurzame wereld zonder fossiele energie. Lens wordt gewaardeerd om haar kennis- en kwaliteitsniveau en dat uit zich in een hoge klanttevredenheid en haar mooie, langlopende projecten.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Lens B.V. heeft ervoor gekozen een aparte inkooporganisatie op te zetten voor de inkoop van haar zonnestroomsystemen, Lens Inkoop B.V. Deze inkooporganisatie koopt de componenten en arbeid van de door Lens B.V. te installeren zonnestroomsystemen in. Na realisatie levert Lens B.V. de zonnestroomsystemen aan haar betreffende klant en betaalt zij de uitgevende instelling een vergoeding voor de gemaakte (inkoop)kosten plus een opslag.

Uitgaande van de lange termijn raamwerkovereenkomsten die Lens heeft afgesloten met woningcorporaties en overige vastgoedeigenaren verwacht Lens in de periode 2023 t/m 2026 minimaal 50.000 zonnepanelen per jaar in te moeten kopen, dit is gebaseerd op de vraag vanuit key-partners van Lens B.V. Dit volume is voldoende om de omzet en margedoelstelling van de uitgevende instelling te kunnen realiseren in de aankomende vier jaar.


Uitgevende instelling:

Lens Inkoop B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €350.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

Het eerste pandrecht op alle activa inclusief het gedeelte van werkvoorraad zonnestroomsystemen van de uitgevende instelling welke is gefinancierd door deze obligatielening.

Onvoorwaardelijke garantie van Lens Holding B.V., de de moedermaatschappij van Lens B.V.,  voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “Garantie”) 

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.235,63 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,01%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Lens zet zich al 10 jaar in voor de verduurzaming van Nederland. Lens is opgericht met als doel om voor haar klanten duurzame energie op te wekken op eigen dak. Lens ziet namelijk nog ruimschoots kansen voor duurzame impact. Het verduurzamen van woningen is niet alleen een technische en financiële opgave, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke. Zeker met het oog op het huidige (financiële) klimaat en de energiecrisis, ziet Lens het als belangrijke taak om parcituliere woningen en bedrijfsmatige objecten verder te verduurzamen. Hiermee wordt namelijk naast CO2-reductie ook kostenreductie gerealiseerd.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van herfinanciering van de obligatielening;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.433.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Lens Inkoop B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening