JNE SA II (Pty) Ltd.
JNE SA II (Pty) Ltd.

JNE SA II (Pty) Ltd.

Portefeuille zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika

JNE SA II (Pty) Ltd. biedt je de mogelijkheid om deel te nemen in de herfinanciering van drie operationele zonnestroomsystemen en de installatie en exploitatie van één zonnestroomsysteem in Zuid-Afrika. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,50% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€878.750

100%
Voortgang minimaal bedrag
€650.000
67%
Voortgang streefbedrag
€1.300.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 15 januari 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 30 januari 2024 om 23:59
JNE SA II (Pty) Ltd.
JNE SA II (Pty) Ltd.

Herfinanciering van drie operationele zonnestroomsystemen en de installatie en exploitatie van één zonnestroomsysteem.


Adres

Alchemy 86
Capricorn Drive
Muizenberg
Western Cape, South-Africa

Over dit project

Met de vier zonnestroomsystemen is een investering van in totaal ca. €2.390.000 gemoeid. De 3 operationele zonnestroomsystemen zijn reeds gefinancierd met kapitaal ingebracht door Jaguar New Energies (JNE), de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. De opbrengst van de obligatielening zal worden gebruikt om een deel van deze installatiekosten te herfinancieren waardoor JNE weer kapitaal beschikbaar heeft om het vierde zonnestroomsysteem te ontwikkelen en installeren.

Over de aanbieder

JNE heeft een propositie ontwikkeld voor ondernemers in Afrika: het volledig ontzorgen van de levering van duurzame energie via zonnestroomsystemen die zij op daken of grond van ondernemers bouwt. JNE zorgt voor het ontwerp, de aanschaf en installatie van de zonnestroomsystemen, hetgeen zorgt voor betrouwbare levering. De ondernemer maakt gebruik van de duurzaam opgewekte stroom, met meer zekerheid en voor een lagere prijs dan via levering over het net. Het afnamecontract is bovendien speciaal ontwikkeld voor de doelgroep van ondernemers en kenmerkt zich door een simpele structuur met een heldere uiteenzetting van de rechten en plichten van beide partijen.

JNE SA II (Pty) Ltd. is een 100% dochteronderneming van Jaguar New Energies B.V. en is speciaal opgericht om vier Zonnestroomsystemen te exploiteren die JNE in Zuid-Afrika heeft ontwikkeld en geïnstalleerd.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

JNE SA II (Pty) Ltd. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening maximaal €1.300.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter herfinanciering van drie operationele zonnestroomsystemen en installatie en exploitatie van één zonnestroomsysteem in Zuid-Afrika.

De obligatielening biedt een rente van 9,50% per jaar met een looptijd van 10 jaar (120 maanden). De obligatielening wordt gedurende de looptijd annuïtair volledig afgelost met een grace van één jaar.

Uitgevende instelling:

JNE SA II (Pty) Ltd.

Obligatielening:

Minimaal €650.000 en maximaal €1.300.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd annuïtair volledig afgelost met een grace van één jaar.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €401,23 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,26%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

JNE is opgericht door een groep van drie bedrijven, New Southern Energy (Pty) Ltd., Jaguar, the fresh company B.V. en Foresteffect Fund B.V., die de handen ineen hebben geslagen voor het bieden van deze oplossing. New Southern Energy is een ingenieurs- en bouwmaatschappij met al meer dan 30MW aan gerealiseerde zonne-energieprojecten. Jaguar, the fresh company is een wereldwijde speler in fruit en versproducten. Foresteffect Fund is een investeringsfonds met focus op duurzame agrarische grondstoffen en waardeketens, met onder meer een deelname van de Nederlandse staat.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door en/of faillissement van een klant van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren. 

De Uitgevende Instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €1.300.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de Uitgevende Instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

Terug naar boven

© Copyright 2024 JNE SA II (Pty) Ltd., de uitgevende instelling van de senior obligatielening