Greenhill Solutions B.V.
Greenhill Solutions B.V.

Greenhill Solutions B.V.

Werkvoorraad financiering

Greenhill Solutions B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€570.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
100%
Voortgang streefbedrag
€570.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 9 maart 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 6 maart 2023 om 15:22
Greenhill Solutions B.V.
Greenhill Solutions B.V.

Het uitbreiden en aanhouden van werkkapitaal ter groei en versnelling van de organisatie en het uitbreiden van organisatiecapaciteit, onder andere sales, interne ontwikkeling, externe engineers, ten behoeve van de groei van de organisatie


Adres

Nusterweg 63
6136 KT Sittard

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Greenhill Solutions investeert de bedrijfsresultaten direct weer in het bedrijf. Om echter de groei te kunnen financieren is extra kapitaal nodig. Dit kapitaal wordt aangewend om de noodzakelijke voorraden op hoger niveau te brengen en om de verdere ontwikkeling van het bedrijf te financieren. Verwacht wordt dat deze groei zich in de komende jaren zal doorzetten.

Over de aanbieder

Greenhill Solutions is niet uitsluitend technisch installateur, maar eerder een full service dienstverlener. Wij denken dat onze klanten niet een technische, maar een praktische vraag hebben en een begrijpelijk antwoord verwachten. Wij bereiken dit door telkenmale te leren van ons werk: verbeteren, vereenvoudigen, economiseren. Wij voeren dit door in alle facetten van ons werk: een helder en bondig verkooptraject, eenvoudige en robuuste ontwerpen, eigen voorraden, een modulaire aanpak, een goede werkvoorbereiding en een snelle degelijke uitvoering.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Het uitbreiden en aanhouden van werkkapitaal ter groei en versnelling van de organisatie €330.000. Het uitbreiden van organisatiecapaciteit, onder andere sales, interne ontwikkeling, externe engineers, ten behoeve van de groei van de organisatie €170.000. Herfinanciering van huidige financieringen €70.000. Deze lopende financieringen om de groei tot op heden te financieren zijn toentertijd gefinancierd op ongunstigere financiële condities. Deze zullen vervroegd afgelost worden om de groei te accelereren.

Uitgevende instelling:

Greenhill Solutions B.V.

Obligatielening: Minimaal €300.000 en maximaal €570.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd:

3 jaar

Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

Het eerste pandrecht op alle activa inclusief het gedeelte van werkvoorraad warmtepompen van de uitgevende instelling welke is gefinancierd met deze obligatielening.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €307,00 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,19%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Greenhill Solutions helpt bij de energietransitie door het energiezuinig en betaalbaar maken van verwarming en warm (tap)water voor wonen, werken en recreëren.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van waardedaling van de werkvoorraad warmtepompen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €570.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Greenhill Solutions B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening