Goflow Technology B.V.
Goflow Technology B.V.

Goflow Technology B.V.

Ventilatie klaslokalen

Goflow Technology B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. Goflow Technology B.V. ontwikkelt en installeert klimaatsystemen gebaseerd op verticale verdringing ventilatie, speciaal voor scholen.

Het Goflow systeem heeft een aantal zeer grote voordelen:

 • 97% minder blootstelling aan aerosolen (bron: TNO)
 • 70% lager energieverbruik
 • 25% lager ziekteverzuim

Vragen over dit project? Schrijf je in voor ons online vragenuur op 15 juli, van 12:00 tot 13:00

Tot nu toe geïnvesteerd

€689.000

Nog maximaal 1 week en 3 dagen om te investeren!

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
91%
Voortgang streefbedrag
€750.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Minimum bereikt, gaat succesvol sluiten
Inschrijving start op
maandag 24 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
woensdag 24 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Goflow Technology B.V.
Goflow Technology B.V.

Vergroting van de liquiditeitspositie en groei van de onderneming


Adres

Wattstraat 56
2171 TR Sassenheim

Over dit project

GoFlow Technology B.V., beoogt € 750.000 op te halen met de uitgifte van de obligatielening. Zij zal de inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening aanwenden om de liquiditeitspositie van de uitgevende instelling te verstevigen zodat de groei van de onderneming gefinancierd kan worden. De totale investeringsbehoefte ziet er als volgt uit:

 • € 170.000 in voorraden;
 • € 135.000 in verkoop en distributie;
 • € 100.000 in ontwikkeling en onderzoek;
 • € 578.000 in het machinepark en activa.

De totale investeringen bedragen € 983.000 waarvan € 750.000 wordt gefinancierd middels de uit te geven obligatielening en € 233.000 uit de operationele kasstroom wordt gefinancierd.

Over de aanbieder

Goflow ontwikkelt, fabriceert, verkoopt en installeert verticale-verdringingsventilatie-systemen (Goflow Systemen) voor en in klaslokalen.

Ruim 80% van de klaslokalen in Nederland (totaal 120.000 klaslokalen) heeft drie jaar na Covid nog steeds geen goede ventilatie of klimaatbeheersing. Goede ventilatie, en de juiste temperatuur, hebben grote impact op de gezondheid, verlaagt het ziekteverzuim en verbetert de prestaties van leerlingen.

In een Goflow-klaslokaal is het alsof je les krijgt in de buitenlucht. Dat gevoel verdient ieder kind en iedere leerkracht, elke dag opnieuw. Met die gedachte is het Goflow-systeem speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en voor elk type schoolgebouw geschikt gemaakt.

Track-record en groeiambitie

Goflow heeft een bestaand track-record en het aantal lokalen dat ze per jaar installeren groeit enorm:

 • 2021: 1 lokaal (pilotproject);
 • 2022: 17 lokalen;
 • 2023: 36 lokalen;
 • 2024: 90 lokalen (met opdrachten en toezeggingen voor ruim 130 lokalen).
Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Goflow Technology B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal € 750.000 op te halen om de liquiditeitspositie te verstevigen en de groei van de onderneming te realiseren zoals is beschreven in het informatiememorandum.

De obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Goflow Technology B.V. zal de obligatielening gedurende de looptijd € 150.000 per halfjaar lineair aflossen met een grace-periode van één halfjaar

Uitgevende instelling:

Goflow Technology B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €750.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Lineair per halfjaar met een grace-periode van één halfjaar.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

Eerste en enig pandrecht op de volgende activa:

 • Alle huidige en toekomstige roerende zaken, waaronder de bedrijfsmiddelen, voorraden en inventaris;
 • Alle huidige en toekomstige vorderingen.

Onvoorwaardelijke Garantie van GoFlow Technology Holding B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “garantie”).

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €295,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Een Goflow Systeem verbetert een school als leer- en onderwijsomgeving. 

Dit betekent voor het milieu: 

 • 70% energiezuiniger;
 • Circulair: alle componenten kunnen hergebruikt worden;
 • Streven naar volledig recyclebare materialen;
 • Sterk alternatief voor het bouwen van nieuwe scholen.

Sociaal betekent dit:

 • We geven prioriteit aan scholen, ondanks andere aantrekkelijke markten;
 • Zorgen voor een significante verbetering van het welzijn van leerlingen en docenten;
 • Inclusieve werkplek: actief werven van mensen uit kansarme achtergronden; bijvoorbeeld autistische; immigranten in productie/assemblage;
 • Productie wordt gedeeltelijk uitbesteed aan sociale werkplaatsen.

Goflow focust zich met name op de volgende Sustainable Development Goals (SDG's):

 • 3: Goede gezondheid en welzijn;
 • 4: Goede kwaliteit van onderwijs;
 • 9: Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur;
 • 13: Klimaatverandering tegengaan.
Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal € 750.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Goflow Technology B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening