Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

Giga Storage B.V.

Groeifinanciering

Om de groeifinanciering op te halen heeft de uitgevende instelling besloten voor maximaal EUR 1,2 miljoen
een senior 7,5% obligatielening (de obligatielening) met een looptijd van vier (4) jaar aan te bieden. De
opbrengst van de Obligatielening stelt de uitgevende instelling in staat om haar groeistrategie uit te voeren.

Totaal geïnvesteerd

€1.200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 14 december 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 14 december 2020 om 16:22
Giga Storage B.V.
Giga Storage B.V.

de financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten en de groei van de onderneming


Adres

Polderweg 10
1191 JR Ouderkerk aan de Amstel

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Met de realisatie van de projecten GIGA Rhino (12 MW batterij, gerealiseerd in November 2020) en GIGA
Buffalo (24 MW batterij, op te leveren in Q1 2022) is ca. EUR 29,3 miljoen gemoeid. Deze projecten worden elk gerealiseerd in separate dochtermaatschappijen van de uitgevende instelling, zogenaamde
projectvennootschappen. Het eigen vermogen van de uitgevende instelling is op dit moment volledig ingezet in de twee bestaande projecten GIGA Rhino en GIGA Buffalo. Om nieuwe energieopslagprojecten te kunnen blijven ontwikkelen, is de uitgevende instelling op zoek naar groeifinanciering

Over de aanbieder

GIGA Storage B.V., hierna de Uitgevende Instelling, is de "game changer" voor grootschalige energieopslag
van duurzame energie in de Nederlandse markt. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de overgang
naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling geeft aan de obligatiehouders een eerste pandrecht op uitstaande en toekomstige vorderingen, als zekerheid tot nakoming van haar verplichtingen uit de obligatielening. Dit zijn onder meer de vorderingen uit hoofde van ontwikkelingsvergoedingen van projecten, project- en beheersvergoedingen voor de werkzaamheden voor de projectvennootschappen en de inkomsten uit de aansturing van de eigen batterijen op de energiemarkten.

Om de groeifinanciering op te halen heeft de uitgevende instelling besloten voor maximaal EUR 1,2 miljoen
een senior 7,5% obligatielening (de Obligatielening) met een looptijd van vier (4) jaar aan te bieden. De
opbrengst van de Obligatielening stelt de Uitgevende Instelling in staat om haar groeistrategie uit te voeren.

Uitgevende instelling:

Giga Storage B.V.

Obligatielening: Minimaal €600.000 en maximaal €1.200.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

7,50% op jaarbasis plus mogelijke 10% bonusrente

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

Einde looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle vorderingen van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€9,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €509,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €650,00 per obligatie ontvangen op een investering van €509,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het realiseren van grootschalige energieopslag faciliteert de uitfasering van kolen-en gascentrales en is daardoor op systeem-niveau cruciaal voor de versnelling van de energie-transitie. Daarnaast zorgen energieopslagsystemen ervoor dat er minder duurzame energie verloren behoeft te gaan, om op momenten dat er geen ruimte is op het elektricieteitsnet of dat de energieprijzen negatief zijn, de energie op te slaan in plaats van weg te gooien (bijvoorbeeld door het uitzetten van windmolens). Daarnaast wordt in de duurzaamheids-analyse ook gekeken naar het gebruik van grondstoffen, de uitstoot gedurende de bouw en het hergebruik en re/up cycling van de installaties.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het niet doorgaan van te ontwikkelen en te bouwen energieopslagprojecten, waardoor wel
    uitgaven worden gemaakt, maar daartegenover geen inkomsten staan;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Giga Storage B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening