Duurzaam Bleiswijk B.V.
Duurzaam Bleiswijk B.V.

Duurzaam Bleiswijk B.V.

Smart Energy Hub (ronde 2)

Duurzaam Bleiswijk B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,50% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar. Deze obligatielening heeft als doel om de netverzwaring vanuit Stedin te financieren, en een deel van de achtergestelde lening te herfinancieren. De totale investering gemoeid met ronde 1 en ronde 2 van Duurzaam Bleiswijk kent een totale getaxeerde waarde van €4.100.036

Totaal geïnvesteerd

€1.503.250

100%
Voortgang minimaal bedrag
€911.000
99%
Voortgang streefbedrag
€1.505.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 26 januari 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 6 februari 2024 om 21:45
Duurzaam Bleiswijk B.V.
Duurzaam Bleiswijk B.V.

Financiering van de netverzwaring bij de kas aan de locatie Bleiswijk


Adres

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

Over dit project

Het doel is om een bestaande kas te transformeren tot een moderne faciliteit voor tuinbouw (horticultuur) met lage energiekosten, ook wel een Smart Energy Hub genoemd. Binnen deze Smart Energy Hub wordt een geavanceerd energiesysteem ontwikkeld, waarbij duurzame energie efficiënt wordt geproduceerd, opgeslagen, omgezet en gebruikt. De organisatie heeft contracten afgesloten met gerenommeerde bedrijven die duurzame energie-installaties ontwikkelen.

Over de aanbieder

Het bedrijfsconcept van de uitgevende instelling houdt in dat zij de 'Smart Energy Hub' zal verhuren aan de tuinbouwsector. Deze obligatielening heeft als doel het benodigde kapitaal te verwerven voor de acquisitie van grond en faciliteiten. Het is niet in de bedoeling van de uitgevende instelling om zelf de transformatie van de kas naar een 'Smart Energy Hub' te bewerkstelligen. In plaats daarvan heeft zij strategische overeenkomsten gesloten met gerenommeerde ondernemingen in deze sector.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Duurzaam Bleiswijk B.V. biedt een senior obligatielening met een maximale waarde van €1.505.000 tegen een rente van 9,50% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar. De obligatielening zal gedurende de looptijd zijn renteverplichtingen voldoen uit ontvangen huurinkomsten.

Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling de obligatielening af te lossen door middel van een langjarige bancaire herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Duurzaam Bleiswijk B.V.

Obligatielening:

Minimaal €911.000 en maximaal €1.505.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,50% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de grond conform de Baarns Beslag procedure; Het taxatierapport wordt bij opvraag beschikbaar gesteld door de Uitgevende Instelling.
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen uit de huurovereenkomsten tussen de uitgevende instelling, De Vreede Holland B.V., Trio Battery Solutions B.V. en Trio Solar 4 B.V., met een jaarlijkse inkomstenstroom van €540.000. Materiele wijzigingen aan de huurcontracten dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren;
  • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling;
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €345,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,03%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Binnen de Smart Energy Hub wordt een geavanceerd integraal energiesysteem gerealiseerd, waarbij de productie, opslag, conversie en consumptie van duurzame energie naadloos op elkaar zijn afgestemd. De exploitatie van deze technologieën wordt mogelijk gemaakt door huurovereenkomsten die zijn afgesloten met gerenommeerde ontwikkelaars van duurzame energie-installaties.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vind je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling waaronder het risico van gereed maken van de opstallen voor de PV-systemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vind je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €1.505.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Duurzaam Bleiswijk B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening