BEE Medel B.V.
BEE Medel B.V.

BEE Medel B.V.

Zonnepark Medel

BEE Medel B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6,25% junior obligatielening van maximaal €770.000 met een looptijd van 15 jaar. De obligatielening wordt gebruikt ter herfinanciering van een deel van de realisatiekosten van het zonnepark Medel.

De eerste twee weken van de openstelling (van 1 augustus 2023 tot en met 15 augustus 2023) is inschrijving alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Neder-Betuwe, dit tegen een rentepercentage van 6,50%.

Totaal geïnvesteerd

€93.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€80.000
100%
Voortgang streefbedrag
€93.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,25%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 1 augustus 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 31 augustus 2023 om 19:31
BEE Medel B.V.
BEE Medel B.V.

De herfinanciering van een deel van de realisatiekosten van het zonnepark


Adres

Kingsfordweg 151
1043 GR AMSTERDAM

Over dit project

Na een ontwikkeltraject van ca. 3 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkregen en is de uitgevende instelling in augustus 2021 begonnen met de bouw van zonnepark Medel (het ‘zonnepark’) met een omvang van 16,6 MWp. Oplevering van het zonnepark heeft in april 2022 plaatsgevonden. Zonnepark Medel is onderdeel van de door de moedermaatschappij beheerde portefeuille zonneparken bestaande uit: zonnepark Alteveer, zonnepark Haarweg, zonnepark Zunneveld en zonnepark Medel.

Over de aanbieder

De initiatiefnemer, Blue Elephant Energy (BEE), is een bedrijf dat sinds 2016 actief is in de solar-industrie en voornamelijk in Noord- en West-Europa. De strategie is om een duurzame energieportefeuille op te bouwen die stabiele kasstromen oplevert. Per juli 2023 heeft BBE een wind- en pv(photovoltaics)-portfolio gecontracteerd met een vermogen van ruim 1,6 GW. Daarnaast is BEE betrokken bij de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Latijns-Amerika, Centraal- en Zuid-Europa met een pijplijn van ca. 3,2 GW.

De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark vindt plaats in een speciaal daarvoor opgerichte entiteit, BEE Medel B.V. In deze entiteit is het eigendom van het zonnepark evenals de aan het zonnepark verbonden contracten, garanties, subsidies en vergunningen ondergebracht. Deze entiteit is eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De obligatielening wordt aangeboden met als doel het maatschappelijk draagvlak voor de exploitatie van het zonnepark te vergroten. Specifiek wenst de uitgevende instelling omwonenden van het zonnepark te betrekken.

De eerste twee weken van de openstelling (van 1 augustus 2023 tot en met 15 augustus 2023) is inschrijving daarom alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Neder-Betuwe, dit tegen een rentepercentage van 6,50% in plaats van 6,25%. Op 15 augustus om 10.00 uur wordt de inschrijving opengesteld voor overige geïnteresseerden in Nederland.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

BEE Medel B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om omwonenden en andere particuliere investeerders te laten participeren in het zonnepark. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €770.000. Met deze burgerparticipatie blijft het zonnepark ook in de toekomst verzekerd van voldoende maatschappelijk draagvlak.

Gedurende het hele ontwikkelproces van het zonnepark stond de maatschappelijke impact centraal bij alle betrokken partijen. Het obligatie-aanbod is dan ook slechts één mijlpaal van de voordelen die het initiatief geeft aan de gemeenten en haar inwoners.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 6,25% op jaarbasis met een looptijd van 15 jaar (180 maanden). De rente- en aflossingsverplichtingen van de obligatielening zullen vanuit de operationele kasstromen van de uitgevende instelling betaald worden.

De resterende financiering voor het zonnepark wordt ingebracht door de moedermaatschappij van de uitgevende instelling in de vorm van een bancaire projectfinancieringsfaciliteit waarmee nog drie andere zonneparken gefinancierd worden, en de inbreng van eigen vermogen door BEE Oost Nederland Solar B.V., een dochtermaatschappij van Blue Elephant Energy AG.

Uitgevende instelling:

BEE Medel B.V.

Obligatielening: Minimaal €80.000 en maximaal €770.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding:

6,25% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

Lineaire aflossing

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €512,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,25% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €750,00 per obligatie ontvangen op een investering van €512,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,82%. Voor een inwoner van de gemeente Neder-Betuwe bedraagt het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis 6.07%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark wordt gedurende een periode van 25 jaar geëxploiteerd en levert ca. 16.290 MWh duurzame elektriciteit per jaar op. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 5.800 huishoudens te voldoen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.070.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.


Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 BEE Medel B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening