Arinna B.V.
Arinna B.V.

Arinna B.V.

Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen

Arinna B.V. biedt de mogelijkheid om vanaf €1.000 te investeren in obligatielening voor de aankoop van grond, opstallen en het geschikt maken van het dak van de opstallen voor PV-systemenen. De 5,50% obligatielening heeft een looptijd van 3 jaar. Deze aanbieding berekent 1,80% transactiekosten.

Totaal geïnvesteerd

€1.440.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.440.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 1 augustus 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 3 augustus 2022 om 13:27
Arinna B.V.
Arinna B.V.

De aankoop van grond, opstallen en het geschikt maken van de opstallen voor PV-systemen.


Adres

Wassenaarseweg 20
2596CH 's-Gravenhage

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De dakconstructie van de gekochte glastuinbouwkassen wordt verstevigd om deze geschikt te maken voor de bevestiging van PV-systemen. De glastuinbouwkas wordt gehuurd door Wattson Power B.V.. Het PV-systeem wordt geëxploiteerd door Trio Solar 2 B.V., die doormiddel van een huurovereenkomst het voorbereide dak huurt van Arinna B.V. Het bevestigen van het PV-systeem, wat de zoninstraling verminderd in de kassen, heeft voor enkele gewassen impact. Om die reden kunnen de glastuinbouwkassen ook verpacht worden aan derden wat een tweede huurinkomstenstroom genereert.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Trio groep die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie. De uitgevende instelling is enkel belast met het geschikt maken van glastuinbouwkassen voor montage van PV-systemen op het dak en het verhuren van dit onroerend goed. Daardoor komen enkel de exploitatierisico’s die direct verbonden zijn aan de zonnestroomsystemen voor rekening en risico van Wattson Power B.V. en Trio Solar 2 B.V. en draagt de uitgevende instelling geen ontwikkelrisico’s.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €1.440.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter (her)financiering van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen.
De obligatielening biedt een rente van 5,5% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Arinna B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.100.000 en maximaal €1.440.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling;
  • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling;
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€18,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.018,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.165,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.018,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,84%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Trio Investment is opgericht in 2016 met als doel om impact te maken en een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie. Om dit te bewerkstellingen ontwikkelt Trio Investment grondgebonden en dakgebonden zonnestroomsystemen met een focus op minimaal duaal landgebruik, ook zet zij onder andere in op zonnestroomsystemen op kassen (lees: glastuinbouw). Om de glastuinbouwfunctie te behouden c.q. te versterken richt Trio Investment zich op het glastuinbouwers die gewassen telen die goed gedijen in lage licht condities.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat de huurder haar betalingsverplichtingen aan de uitgevende instelling niet kan of wil nakomen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.440.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Arinna B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening