Greenhill Solutions B.V. - Groeifinanciering

Greenhill Solutions B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 06 april 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Greenhill Solutions B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

Greenhill Solutions helpt bij de energietransitie door het energiezuinig en betaalbaar maken van verwarming en warm (tap)water voor wonen, werken en recreëren.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 570.000
Geïnvesteerd bedrag € 570.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 6 maart om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €570.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Greenhill Solutions B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening van €570.000 met een looptijd van 3 jaar. Gedurende de looptijd zal jaarlijks 15% afgelost worden, met een grace periode van één jaar, tot een maximum van 30% na drie jaar. 


 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Greenhill Solutions
Greenhill Solutions helpt bij de energietransitie door het energiezuinig en betaalbaar maken van verwarming en warm (tap)water voor wonen, werken en recreëren. Greenhill Solutions is importeur, engineer, system integrator, installateur en servicebedrijf van warmtepompen.

Greenhill Solutions is niet uitsluitend technisch installateur, maar eerder een full service dienstverlener. Wij denken dat onze klanten niet een technische, maar een praktische vraag hebben en een begrijpelijk antwoord verwachten. Wij bereiken dit door telkenmale te leren van ons werk: verbeteren, vereenvoudigen, economiseren. Wij voeren dit door in alle facetten van ons werk: een helder en bondig verkooptraject, eenvoudige en robuuste ontwerpen, eigen voorraden, een modulaire aanpak, een goede werkvoorbereiding en een snelle degelijke uitvoering.

Greenhill Solutions werkt samen
Greenhill Solutions heeft BOX Duurzaam als strategische partner. BOX Duurzaam richt zich als financieel dienstverlener en intermediair op om woningeigenaars met een duurzaamheidshypotheek te helpen bij de verduurzaming van hun woning. BOX Duurzaam heeft korte lijnen naar hypotheek adviseurs, waardoor een kersverse woningbezitter snel tot zaken kan komen. De slimme, eenvoudige en betaalbare modulaire pakketten van Greenhill Solutions werken goed voor de doelgroep van BOX Duurzaam.

De ambitie van  Greenhill Solutions is om 800 orders te contracteren in jaar 2023. De gemiddelde grootte van een project vertegenwoordigd een waarde van ca. €10.000. Zekerheidshalve is er gerekend in de periode 2024 t/m 2025 met een jaarlijkse groei van 10%, de daadwerkelijke verwachte groei vanuit Greenhill Solutions ligt echter hoger. Greenhill Solutions werkt samen met andere partijen. Als voorbeeld geldt hierbij het Zweedse bedrijf Energy Save (ES). Dit is een leverancier van warmtepompen. Greenhill Solutions bezit de partiële exclusiviteit voor Nederland voor import van ES producten.

Financieringsbehoefte Greenhill Solutions
Greenhill Solutions investeert de bedrijfsresultaten direct weer in het bedrijf. Om echter de groei te kunnen financieren is extra kapitaal nodig. Dit kapitaal wordt aangewend om de noodzakelijke voorraden op hoger niveau te brengen en om de verdere ontwikkeling van het bedrijf te financieren. Verwacht wordt dat deze groei zich in de komende jaren zal doorzetten.

De groei leidt er toe dat bijvoorbeeld warmtepompen bij opschaling per container van gekocht dienen te worden. Ook andere materialen (en halffabricaten) dienen in ruime mate voorradig te zijn. Ook verwachten wij belangrijke uitbreidingen bij de installatieteams, mensen, middelen, materialen. Bij elkaar heeft Greenhill Solutions gedurende 2023 een extra versterking van minimaal €570.000 nodig. De inkomsten van de Obligatielening worden aangewend voor de volgende investeringen:

 • Het uitbreiden en aanhouden van werkkapitaal ter groei en versnelling van de organisatie €330.000
 • Het uitbreiden van organisatiecapaciteit, onder andere sales, interne ontwikkeling, externe engineers, ten behoeve van de groei van de organisatie €170.000.
 • Herfinanciering van huidige financieringen €70.000. Deze lopende financieringen om de groei tot op heden te financieren zijn toentertijd gefinancierd op ongunstigere financiële condities. Deze zullen vervroegd afgelost worden om de groei te accelereren.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Greenhill Solutions B.V.
Hoofdsom: Minimaal €300.000 en maximaal €570.000.
Nominale waarde: €250 per obligatie.
Inleg: Minimaal €250 (1 obligatie).
Rangorde: Senior obligatielening.
Rentevergoeding: 8,0% op jaarbasis.
Rentebetaling: Jaarlijks achteraf op de rentedatum
Looptijd: 3 jaar 
Aflossing: De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een desinvestering en/of financiering uit operationele kasmiddelen opgebouwd gedurende de looptijd. Gedurende de looptijd, na een  ‘grace’-jaar, zal jaarlijks lineair 15% afgelost worden tot een maximum van 30% na drie jaar.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Het eerste pandrecht op alle activa inclusief het gedeelte van werkvoorraad warmtepompen van de uitgevende instelling welke is gefinancierd met deze obligatielening.
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:           

 • Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt een (1) obligatie voor € 250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,0% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€ 5,00, inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de Inschrijver € 255,00 voor de aanschaf van één (1) obligatie.
 • Gedurende de looptijd (36 maanden) heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,0% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.
 • Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal € 307,00 per obligatie ontvangen op een investering van € 255,00. Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, na aftrek van transactiekosten, bedraagt 7,19%.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van waardedaling van de werkvoorraad warmtepompen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Risico van tegenvallende resultaten;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Greenhill Solutions B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Greenhill Solutions B.V.

Doel:

Het uitbreiden van de organisatie, het uitbreiden en aanhouden van werkkapitaal ter groei en versnelling van de organisatie en de herfinanciering van huidige financieringen.

Voorwaarden voor uitgifte:

Dat minimaal €300.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.

Informatie-memorandum:

Download informatiememorandum

Obligatievoorwaarden:

Download obligatievoorwaarden

AFM informatiedocument:

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag:

info@greenhill-solutions.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.