MISTERGREEN - OBLIGATIEPROGRAMMA SERIE 13

MISTERGREEN - OBLIGATIEPROGRAMMA SERIE 13
Einddatum: 24 maart 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 500

MisterGreen Lease II B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in achtergestelde obligaties ("obligaties") met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's. Ontvang 7,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 995.000
Geïnvesteerd bedrag € 995.000
100%

Beschrijving

[RECLAME]

*** Vanaf vrijdag 10 maart om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Het obligatieprogramma van MisterGreen Lease II B.V.
Onder het  obligatieprogramma zal MisterGreen Lease II B.V. (de uitgevende instelling) van tijd tot tijd obligaties in Series van obligaties (ieder een “Serie”) uitgeven tot een maximaal totaal uitstaand bedrag aan obligaties van EUR 50.000.000. 

Per Serie worden telkens definitieve voorwaarden door de Uitgevende Instelling opgesteld en gepubliceerd. De definitieve voorwaarden leggen onder meer vast wat de rente, looptijd en omvang zijn van een Serie obligaties. De definitieve voorwaarden moeten samen met het prospectus gelezen worden om alle relevante informatie te verkrijgen alvorens een inschrijving op een serie obligaties te overwegen.

 

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van EUR 50.000.000 geldt voor het obligatieprogramma een prospectusplicht. Dat betekent dat de aanbieder wettelijk verplicht is om bij de uitgifte van obligaties onder het obligatieprogramma een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligaties in detail beschreven wordt. 

Hierbij bevestigt MisterGreen Lease II B.V. dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het goedgekeurde prospectus is voor iedereen te downloaden op deze pagina. De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

Voor de financiering en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. obligaties uit met een rente van 7,0% en een looptijd van 4 jaar. De verplichtingen onder de serie obligaties worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligaties behorende prospectus en de definitieve voorwaarden voor deze serie. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de serie obligaties te overwegen.

Elektrisch rijden is de toekomst
Wereldwijd is er een transitie gaande van fossiele energievoorziening naar duurzame energie. Onderdeel van die transitie is de beweging van conventionele personenauto’s met verbrandingsmotor naar elektrisch aangedreven auto’s. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990, in 2050 is dat 95%. Alle nieuwe personenauto’s die vanaf 2030 op de markt komen, moeten 100% elektrisch zijn. Elektrisch rijden in Nederland is de afgelopen jaren snel populairder geworden. Volgens de RVO is het aantal elektrische auto’s in Nederland gestegen van ca. 2.000 in 2012 naar ca. 300.000 in augustus 2022.

 

MisterGreen en de uitgevende instelling
MisterGreen is in 2007 opgericht met de missie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door transparante en innovatieve leasecontracten voor elektrische voertuigen aan te bieden. MisterGreen is de eerste leasemaatschappij in Europa die zich volledig richt op elektrische auto’s. Van 2016 tot en met augustus 2022 heeft de Uitgevende Instelling haar wagenpark uitgebreid van ca. 500 naar ca. 4.000 elektrische auto’s.

De Uitgevende Instelling, MisterGreen Lease II B.V., is een werkmaatschappij binnen de MisterGreen Groep met als voornaamste doelstelling het beheren van het eigendom van een eigen portefeuille verhuurde (operational lease) elektrische voertuigen en bijbehorende leasecontracten. Het elektrische wagenpark van de Uitgevende Instelling bestaat per september 2022 uit ca. 4.000 elektrische auto’s, waarvan ca. 99% van het merk Tesla. De auto’s zijn geleased aan ca. 2.500 unieke klanten op basis van meerjarige contracten. Het elektrisch wagenpark van de Uitgevende Instelling vertegenwoordigt per 31 september 2022 een boekwaarde van ca. EUR 163,0 miljoen en resulteert in een jaarlijkse contractomzet van ca. EUR 47,3 miljoen, bij een stabiel wagenpark.

Voor meer informatie over investeren in MisterGreen zie https://www.mistergreen.nl/investeren-in-mistergreen

 

Waar investeer ik precies in?
De opbrengst van de uit te geven obligaties zal gebruikt worden voor de financiering en exploitatie van het elektrisch wagenpark van de uitgevende instelling. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door de maandelijks leasetermijnen en de restwaarde van de voertuigen.

De obligaties worden uitgegeven onder het nieuwe obligatieprogramma van MisterGreen zoals eerder beschreven. Voor dit obligatieprogramma is een door de AFM goedgekeurd prospectus opgesteld. Informatie over de aanbieding vindt u in het prospectus en de bijbehorende samenvatting waarin de definitieve voorwaarden voor deze serie zijn vastgelegd.

Belangrijkste kenmerken van de serie obligaties

Uitgevende instelling: MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom: €1.000.000 (serie 13), minimaal €500.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren, pari passu aan de eerder uitgegeven obligatieleningen
Rentevergoeding: 7,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 48 maanden (4 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd 
Transactiekosten: Eénmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom (€6,00 per obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

  • Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt één obligatie voor EUR 500, de nominale waarde van de obligatie, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook eenmalig 1,2% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (EUR 6,00, inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver EUR 506,00 (EUR 500 nominale waarde vermeerderd met EUR 6,00 transactiekosten) voor de aanschaf van één (1) obligatie.
  • Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder recht op een jaarlijkse rente van 7,00 % op jaarbasis tot aan de aflossingsdatum. De rente wordt berekend over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.
  • De verschuldigde rente wordt telkens jaarlijks achteraf betaald. De obligaties zullen aan het einde van de looptijd in één keer geheel worden afgelost.
  • Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal EUR 640,00 per obligatie ontvangen op een investering van EUR 506,00. Het gemiddelde netto rendement (na aftrek van transactiekosten) op jaarbasis is, voor een obligatiehouder, 6,6%.

Risico's verbonden aan de obligaties onder het obligatieprogramma
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging tengevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen. Iedere beslissing om te beleggen in de obligaties moet gebaseerd zijn op de bestudering van het prospectus als geheel en de definitieve voorwaarden door de belegger.

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van de uitgevende instelling.

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) MisterGreen Lease II B.V., de uitgevende instelling van de serie obligaties

Aanbieder

MisterGreen Lease II B.V.
Doel: De financiering en exploitatie van het elektrisch wagenpark van de uitgevende instelling
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de serie obligaties wordt geïnvesteerd
Prospectus: Download het prospectus
Obligatievoorwaarden: Download de obligatievoorwaarden
Definitieve voorwaarden: Download de definitieve voorwaarden voor serie 13
Stel uw vraag: obligatie@mistergreen.nl
Meer informatie: Meer informatie over investeren in MisterGreen

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.