Celsias Ontwikkeling B.V. - Groeifinanciering

Celsias Ontwikkeling B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 17 maart 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Celsias Ontwikkeling B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.

Celsias Ontwikkeling B.V. ontwikkelt bij nieuwbouwwoningen duurzame energiesystemen. Een duurzame energiesysteem bestaat uit een zonnepaneleninstallatie en een duurzame warmte en koude installatie.

  De ambitie van Celsias Ontwikkeling B.V. is om met gemiddeld 14 projecten per jaar (gemiddelde project grootte van 100 aansluitingen) 1.350 aansluitingen per jaar te contracteren. Om in de periode 2023 t/m 2026 de kosten voor de ontwikkeling van energieconcepten te dekken is groeifinanciering nodig. 

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 950.000
Geïnvesteerd bedrag € 950.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 17 februari om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.502.399, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van verdere groei geeft Celsias Ontwikkeling B.V. een 8,0% senior obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. 

De uit te geven obligatielening bedraagt €950.000 en heeft een looptijd van vier jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 8,0% op jaarbasis gedurende de looptijd.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Celsias Ontwikkeling B.V. (de uitgevende instelling)
Celsias Ontwikkel B.V., is de ontwikkel entiteit binnen de Celsias groep. De uitgevende instelling ontwikkelt bij nieuwbouwwoningen duurzame energiesystemen. Een duurzame energiesysteem bestaat uit een zonnepaneleninstallatie en een duurzame warmte en koude installatie.

Het ontwikkelen van een duurzame energiesysteem behelst de volgende fases:

 • Conceptontwikkeling
 • Technisch ontwerp (voorlopig en definitief ontwerp)
 • Vastleggen inkooprijzen bij onderaannemers en leveranciers van de materialen
 • Opstellen van de juridische contracten
 • Contracteren van het project met de ontwikkelaar van de nieuwwoningen

In de periode 2023 t/m 2026 verwacht Celsias Ontwikkeling B.V. voor 4.700 nieuwbouwwoningen een duurzame energiesysteem te ontwikkelen en te contracteren zodat de energiesystemen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De realisatie van het project wordt gedaan door Celsias Realisatie B.V., een zuster entiteit van de uitgevende instelling, welke het ontwikkelde plan tegen een vaste vergoeding afneemt van de uitgevende instelling en het ontwikkelde plan daadwerkelijk realiseert.

Ontwikkeling en groei
De uitgevende instelling wil een bijdrage leveren aan de energietransitie door het ontwikkelen en realiseren van duurzame energiesystemen. Om haar bijdrage aan de energietransitie te kunnen versnellen wil de uitgevende instelling financiering aantrekken zodat zij meer capaciteit beschikbaar kan stellen.

Obligatielening
De uit te geven obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal € 950.000 en biedt een rente van 8,0% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar. De obligatielening zal gedurende de looptijd voor 20% afgelost worden volgens een lineair schema. Tevens wordt er aan het eind van de looptijd het restant aan openstaande hoofdsom afgelost uit de opgebouwde liquide middelen welke opgebouwd worden gedurende de looptijd.

De ambitie van Celsias Ontwikkeling B.V. is om 1.350 aansluitingen per jaar te contracteren. De gemiddelde grootte van een project is hierbij 100 aansluitingen. Om in de periode 2023 t/m 2026 de kosten voor de ontwikkeling van energieconcepten te dekken is groeifinanciering nodig. Jaarlijks zullen er 14 projecten moeten worden gecontracteerd om de doelstelling van 1.350 nieuwe aansluitingen te behalen.  

De inkomsten van de obligatielening worden aangewend voor de volgende investeringen:

 • Het uitbreiden van sales capaciteit om meer projecten nieuwbouw en bestaande bouw te kunnen acquireren € 200.000;
 • Het standaardiseren van onze de energieconcepten. Dit zorgt ervoor dat we met hetzelfde team meer projecten tegelijkertijd kunnen ontwikkelen € 150.000;
 • Het uitbreiden van interne ontwikkel capaciteit ten behoeve van het ontwikkelen van duurzame energiesystemen € 150.000;
 • Inzet van een externe engineers ten behoeve van het ontwikkelen van duurzame energiesystemen € 150.000;
 • Inzet van een externe jurist welke wordt ingezet in de ontwikkelfase tijdens de contractering van de uitontwikkelde projecten € 70.000;
 • Het aanhouden van werkkapitaal € 230.000.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Ontwikkeling B.V.
Hoofdsom: Minimaal €850.000 en maximaal €950.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie).
Rangorde: Senior obligatielening. Niet achtergesteld aan andere leningen.
Rentevergoeding: 8,0% op jaarbasis.
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk (20%) gedurende de looptijd conform het schema zoals opgenomen in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen)

Het resterende nog uitstaande bedrag (80%) wordt in één keer afgelost aan het einde van de looptijd uit een operationele kasstromen en inbreng additioneel eigen vermogen.
Garanties of zekerheden aan obligatiehouders

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

 • Het eerste pandrecht op de afgesloten projectcontracten van de uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling; en
 • Het eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.

Het is de uitgevende instelling toegestaan om ‘pari passu’ met de huidige uitgifte financiering te arrangeren. Bij de uitgifte van additionele, toekomstige obligatieleningen worden deze eerste pandrechten gedeeld.

Onvoorwaardelijke garantie van Celsias Holding B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “garantie”).

Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt een (1) obligatie voor €1.000, de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00, inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van één (1) obligatie.
 • Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,0% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.
 • Daarnaast zal gedurende de looptijd de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen).
 • Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder, conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen) in totaal €1.296,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00. Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis is voor een obligatiehouder, na aftrek van transactiekosten, bedraagt 7,67%.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van tegenvallende groei en/of inkomsten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Celsias Ontwikkeling B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Celsias Ontwikkeling B.V.
Doel van de obligatielening:

Financiering van de beoogde groei van de uitgevende instelling. De financiering behelst onder andere de volgende uitgaven: werkkapitaal, inzet ten behoeve van de interne ontwikkelcapaciteit enhet uitbreiden van de sales capaciteit.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: m.barnhoorn@celsias.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.