Videra Solar 3 B.V. - PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (ronde 1)

Videra Solar 3 B.V. - PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (ronde 1)
Einddatum: 24 maart 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Videra Solar 3 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de realisatie van de eerste fase van een zonnestroomsysteem van in totaal 6,0 MWp opgesteld vermogen.

Op dit moment zijn er overeenkomsten gesloten met de netbeheerder voor transportcapaciteit van 3,5 MWp, deze obligatielening wordt gebruikt ter financiering van de aanschaf en exploitatie van de eerste fase van het zonnestroomsysteem. Het zonnestroomsysteem bestaat uit 14.446 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 6,0 MWp.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.386.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.386.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 3 februari om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.386.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aanschaf en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geeft Videra Solar 3 B.V. een 8,0% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. 

De uit te geven obligatielening bedraagt €2.386.000 en heeft een looptijd van drie jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 8,0% op jaarbasis gedurende de looptijd.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Videra Solar 3 B.V.
De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Videra Holding B.V. die speciaal is opgezet om een portefeuille zonnestroomsystemen te realiseren en exploiteren. De uitgevende instelling genereert inkomsten door stroom te verkopen. De uitgevende instelling is enkel belast met de realisatie en exploitatie van de zonnestroomsystemen in haar eigen portefeuille. Daardoor komen enkel de exploitatierisico’s die direct verbonden zijn aan de zonnestroomsystemen voor rekening en risico van de uitgevende instelling en draagt zij geen ontwikkelrisico’s.

Het dagelijks management over de uitgevende instelling wordt gevoerd door Videra Holding B.V., de moedermaatschappij van de uitgevende instelling.

Videra Solar 3 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening, is voornemens een zonnestroomsysteem te installeren en te exploiteren op een locatie in Nederland. Het zonnestroomsysteem bestaat uit 14.446 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van ca. 6,0 MWp.

Ten behoeve van de exploitatie van de zonnestroomsystemen heeft de uitgevende instelling met de bedrijven op wiens daken de zonnestroomsystemen geïnstalleerd worden minimaal 20-jarige dakhuurovereenkomsten in combinatie met een recht van opstal gesloten met optie tot verlenging van tweemaal vijf jaar. Voor aanvang van de bouw wordt volgens voorwaarden van de dakhuurovereenkomst een recht van opstal gevestigd.

De belangrijkste inkomsten zijn de inkomsten uit SDE+ subsidie met een looptijd van 15 jaar en de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit en bijbehorende Garanties van Oorsprong.

De belangrijkste kosten zijn de kosten van de bouw van het zonnestroomsysteem, de kosten van de obligatielening en operationele kosten zoals beheer, onderhoud en verzekering van het zonnestroomsysteem.

Uitgifte obligatielening
De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €2.386.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille van een (1) zonnestroomsysteem.

De obligatielening biedt een rente van 8,0% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering of desinvestering. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Videra Solar 3 B.V. 
Hoofdsom: Minimaal €1.700.000 en maximaal €2.386.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie).
Rangorde: Senior obligatielening. Niet achtergesteld aan andere leningen.
Rentevergoeding: 8,0% op jaarbasis.
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt halfjaarlijks achteraf betaald.
Looptijd: 3 jaar, uitgaande van de ingangsdatum op 1 maart 2023.
Aflossing: In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
 • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuur overeenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE rechten;
 • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal. Dit eerste hypotheekrecht zal gevestigd worden na oplevering van het zonnestroomsysteem, wat naar verwachting Q2 2023 zal zijn.

Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen

Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt een (1) obligatie voor €1.000,00, de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00, inclusief btw, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van één (1) obligatie.
 • Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.
 • Daarnaast zal de obligatielening aan het einde van de looptijd geheel worden afgelost door middel van een herfinanciering conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen).
 • Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder, conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen) in totaal €1.240,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00. Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,68%.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico verbonden aan de installatie van de zonnestroomsysteem;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Videra Solar 3 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Videra Solar 3 B.V.

Doel:

Financiering van de aanschaf van een dakgebonden zonnestroomsysteem.

Voorwaarden voor uitgifte:

Dat minimaal €1.700.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.

Informatie-memorandum:

Download informatiememorandum

Obligatievoorwaarden:

Download obligatievoorwaarden

AFM informatiedocument:

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag:

info@viderasolar.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.