Horti Beheer B.V. - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen

Horti Beheer B.V. - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen
Einddatum: 20 februari 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Horti Beheer B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.

De obligatielening wordt gebruikt om de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen (taxatiewaarde van € 2.800.000) te financieren. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen.

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Horti Sustainable Energy groep die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie.

Geboden rente 8,00%
Streefbedrag € 2.212.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.212.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 13 januari om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.995.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling (Horti Beheer B.V.) beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €2.212.000 op te halen. De obligatielening wordt gebruikt om de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen (taxatiewaarde van € 2.800.000) te financieren. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen.

De obligatielening biedt een rente van 8,0% per jaar met een looptijd van 4 jaar (48 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Horti Beheer B.V.

De Horti Sustainable Energy groep is opgericht in 2022 met als doel om zo groot mogelijke impact te maken en een sterke bijdrage te leveren aan de energietransitie in de glastuinbouwsector. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen ForestEffect Fund via haar deelneming Jaguar New Energies en Trio Investment via haar moedermaatschappij Sims Investment Holding. Hierbij is een aanzienlijk eigen vermogen ingebracht door beide partijen. Trio Investment onderscheidt zich in een vergaande betrokkenheid in de lokale gemeenschappen door oplossingsconcepten op maat te ontwikkelen. Denk hierbij aan dubbel landgebruik door bijvoorbeeld zonnepanelen op kassen te installeren. Met deze projectontwikkelingskennis en het fondsbeheer en financieringstrackrecord van ForestEffect fund, niet alleen in Nederland maar ook in emerging markets, is dit een combinatie die een significante bijdrage kan leveren aan de energietransitie in de glastuinbouwsector.
 

De uitgevende instelling

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Horti Sustainable Energy groep die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie. De uitgevende instelling is enkel belast met het geschikt maken van glastuinbouwkassen voor montage van PV-systemen op het dak en het verhuren van dit onroerend goed. Daardoor komen enkel de exploitatierisico’s die direct verbonden zijn aan de zonnestroomsystemen voor rekening en risico van Arinna B.V. en Horti Energy B.V. en draagt de uitgevende instelling geen ontwikkelrisico’s.

De uitgevende instelling beoogt een duurzaam kassenconcept te realiseren door te investeren in onder anderen ledlampen en warmtepompinstallaties. De tuinder zal gebruik maken van sub-market energieprijzen die de kweker concurrentievoordeel biedt in de huidige markt.

Daarnaast beoogt de Uitgevende Instelling door middel van een investering in een batterijen een additioneel inkomsten stroom te genereren.

Het dagelijks management over de uitgevende instelling wordt gevoerd door Jaguar New Energies B.V. en Trio Investment B.V., de twee moedermaatschappijen van de uitgevende instelling.

 

Waar investeer ik precies in?
De uitgevende instelling, Horti Beheer B.V., beoogt met de opbrengst van de uit te geven obligatielening voor maximaal €2.212.000 financiering aan te trekken met een rente van 8,0% op jaarbasis en een looptijd van 4 jaar, voor de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen (taxatiewaarde van € 2.800.000). Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen.  

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Uitgevende instelling: Horti Beheer B.V.
Hoofdsom: Minimaal €1.600.000 en maximaal €2.212.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie).
Rangorde: Senior (géén achterstelling).
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis.
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: Vier (4) jaar. 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.


Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.012,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€12,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 8,0% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u dus over de looptijd (afgerond) €1.320,00 op een investering van €1.012,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 7,63% op jaarbasis.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van geprognosticeerde kasstromen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid; en
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Horti Beheer B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Horti Beheer B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen

Status:

Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen en netaansluiting zeker gesteld.

Voorwaarden Obligatielening:

Dat minimaal €1.600.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.

Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: pb@foresteffectfund.com 

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.