LENS INKOOP B.V. - WERKVOORRAAD ZONNESTROOMSYSTEMEN RONDE 4

LENS INKOOP B.V. - WERKVOORRAAD ZONNESTROOMSYSTEMEN RONDE 4
Einddatum: 23 januari 2023 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Lens Inkoop B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd.

De obligatielening wordt gebruikt voor het aankopen van (componenten van) zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productiemeters en overige hardware en arbeid om de zonnestroomsystemen te installeren.

Lens Holding B.V., de moedermaatschappij van de afnemende klant van de werkvoorraad (Lens B.V.), geeft een onvoorwaardelijke garantie voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instelling aan de obligatiehouders.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 500.000
Geïnvesteerd bedrag € 500.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf 9 januari om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.433.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de uitbreiding van de werkvoorraad (componenten) van zonnestroomsystemen geeft Lens Inkoop B.V. een 6,5% senior obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. 

De uit te geven obligatielening bedraagt €500.000 en heeft een looptijd van vier jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 6,5% op jaarbasis gedurende de looptijd.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Lens
Lens zet zich al 10 jaar in voor de verduurzaming van Nederland. Lens is opgericht met als doel om voor haar klanten duurzame energie op te wekken op eigen dak. Lens ziet namelijk nog ruimschoots kansen voor duurzame impact. Het verduurzamen van woningen is niet alleen een technische en financiële opgave, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke. Zeker met het oog op het huidige (financiële) klimaat en de energiecrisis, ziet Lens het als belangrijke taak om parcituliere woningen en bedrijfsmatige objecten verder te verduurzamen. Hiermee wordt namelijk naast CO2-reductie ook kostenreductie gerealiseerd.

Lens is al sinds 2012 specialist in het ontwikkelen, realiseren en beheren van zonnedaken, door heel Nederland voor particuliere woningen en bedrijfsmatige objecten. Lens werkt iedere dag met meer dan zestig bevlogen solar experts aan een duurzame wereld zonder fossiele energie. Lens wordt gewaardeerd om haar kennis- en kwaliteitsniveau en dat uit zich in een hoge klanttevredenheid en haar mooie, langlopende projecten.

 

Financieringsbehoefte
Lens B.V. kijkt aan tegen een enorme groei in volume. Met name in het segment woningcorporaties. Omdat in dit segment zonnestroomsystemen pas bij plaatsing worden gefactureerd en de tijd van bestelling van een zonnestroomsysteem tot plaatsing vaak enkele maanden in beslag neemt heeft dit gevolgen voor de werkkapitaalpositie van Lens B.V. Daar komt bij dat er in de keten in toenemende mate sprake is van schaarste van materialen zoals omvormers en ook de zonnepanelen zelf. Daarom heeft Lens B.V. een sterke behoefte om haar voorraadposities te verruimen.

Lens B.V. heeft ervoor gekozen een aparte inkooporganisatie op te zetten voor de inkoop van haar zonnestroomsystemen, Lens Inkoop B.V. Deze inkooporganisatie koopt de componenten en arbeid van de door Lens B.V. te installeren zonnestroomsystemen in. Na realisatie levert Lens B.V. de zonnestroomsystemen aan haar betreffende klant en betaalt zij de uitgevende instelling een vergoeding voor de gemaakte (inkoop)kosten plus een opslag.

Uitgaande van de lange termijn raamwerkovereenkomsten die Lens heeft afgesloten met woningcorporaties en overige vastgoedeigenaren verwacht Lens in de periode 2023 t/m 2026 minimaal 50.000 zonnepanelen per jaar in te moeten kopen, dit is gebaseerd op de vraag vanuit key-partners van Lens B.V. Dit volume is voldoende om de omzet en margedoelstelling van de uitgevende instelling te kunnen realiseren in de aankomende vier jaar. 

 

De uit te geven obligatielening
De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van de obligatielening maximaal €500.000 op te halen waarbij een minimum van €250.000 gehanteerd wordt voor succesvol sluiten van de propositie. In combinatie met het eigen vermogen wordt dan maximaal €526.316 aangewend ten behoeve van de financiering van het werkkapitaal van de uitgevende instelling. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het voorfinancieren van de aankoop van componenten en arbeid ten behoeve van de installatie van zonnestroomsystemen. De componenten bestaan uit onder meer zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productie meters en overige hardware

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Onvoorwaardelijke garantie
Lens Holding B.V., de moedermaatschappij van Lens B.V., geeft een onvoorwaardelijke garantie voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Lens Inkoop B.V.
Hoofdsom: Minimaal €250.000 en maximaal €500.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie.
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie).
Rangorde: Senior obligatielening. Niet achtergesteld aan andere leningen.
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis.
Rentebetaling: Per kwartaal, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 4 jaar (48 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing: Gedurende de looptijd wordt 20% lineair afgelost, het restant via een bullet-afbetaling.
Zekerheden:

Het eerste pandrecht op alle activa inclusief de waarde van de werkvoorraad van de uitgevende instelling verkegen door deze obligatielening.

Onvoorwaardelijke garantie: Onvoorwaardelijke garantie van Lens Holding B.V., de moedermaatschappij van Lens B.V., voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

  • Rekenvoorbeeld: een geïnteresseerde koopt een (1) obligatie voor €1.000, de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,0% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00, inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van één (1) obligatie;
  • Gedurende de looptijd (48 maanden) heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,5% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom;
  • Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.235,63 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00. Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, na aftrek van transactiekosten, bedraagt 6,33%.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van herfinanciering van de obligatielening;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Lens Inkoop B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Lens Inkoop B.V.
Doel van de obligatielening:

Financiering van het werkkapitaal van de uitgevende instelling. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad zonnestroomsystemen.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €250.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@lens-energie.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.