HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering (ronde 3)

HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering (ronde 3)
Einddatum: 18 december 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, HalloStroom Markt & Klant B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.

De uitgevende instelling verwacht haar omzet in 2022 te verdubbelen t.o.v. de afgegeven prognose van december 2021 (groeifinanciering ronde 2).

De obligatielening wordt gebruikt ter financiering van verdere groei van de onderneming. Er wordt geïnvesteerd in het versneld installeren van verkochte zonnestroomsystemen, de organisatie (personeel en IT) en werkkapitaal.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 2.250.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.250.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 18 november 2022 om 10:00 uur kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van € 4.250.000, lager is dan € 5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

HalloStroom Markt & Klant B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de groei van de onderneming met als doel de verkochte zonnestroom systemen versneld te installeren, het verstevigen van de organisatie (mensen en IT) en het aanhouden van werkkapitaal. De obligatielening heeft een looptijd van vier (4) jaar en biedt een rente van 7,5%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.
 

HalloStroom (de overkoepelende organisatie)
HalloStroom helpt particuliere huiseigenaren met de overstap naar duurzame zonne-energie om zo simpel en snel te kunnen genieten van zelf opgewekte duurzame energie en lagere energielasten zonder hoge aanvangsinvesteringen. 

Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10- of 15-jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een vast maandelijks huurbedrag aan HalloStroom. Een gemiddeld huishouden op basis van c.a. 11 panelen bespaart, door zonnepanelen te huren bij HalloStroom, 40 euro per maand op haar energierekening. De stijgende energieprijzen maken dit voordeel steeds groter.

HalloStroom is in 2017 gestart met het verhuren (huurcontracten van 10-15 jaar) en verkopen van zonnepanelen. Momenteel ligt enkel de focus op het verhuren van zonnestroomsystemen. Hierdoor is de gerealiseerde omzet uit het verleden ook voor de looptijd van de nieuwe obligatielening gegarandeerd. Inmiddels zijn er door HalloStroom meer dan 10.000 huishoudens voorzien van voordelige duurzame energie uit zonnepanelen.
 

HalloStroom Markt & Klant B.V. (de uitgevende instelling)
De uitgevende instelling, HalloStroom Markt & Klant B.V., is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe klanten, het afsluiten van de huurcontracten, het (laten) uitvoeren van de installaties en ook voor de aftersales. Ze gaat haar interne organisatie zo inrichten dat het verder opschalen van de HalloStroom groep mogelijk wordt. Voor haar diensten ontvangt de uitgevende instelling een vergoeding vanuit de HalloStroom zustermaatschappijen.
 

Groei 2022
De oorlog in de Oekraïne en de direct daaraan gerelateerde stijging van de energieprijzen In 2022 heeft de groei zoals geprognotiseerd in 2021 doen versnellen. De verwachting is dat 2022 over zijn geheel winstgevend zal zijn en de totale inkomsten (omzet) in 2022 met circa € 10.000.000 twee keer zo hoog zal zijn dan de eerder afgegeven prognose van € 5.250.000 in het informatiememorandum welke gepubliceerd is op 3 december 2021 op het platform www.duurzaaminvesteren.nl.

Ondanks de investeringen die met name in de tweede helft van 2022 hebben plaatsgevonden op het gebied van de installatiecapaciteit, het versterken van de organisatie en de IT systemen om aan de vraag vanuit de markt te kunnen blijven voldoen, is ook de marge over 2022 in totaal met 23% hoger dan de oorspronkelijk geprognotiseerde 12%.

Daarnaast is het managementteam in oktober 2022 verder uitgebreid met een ervaren COO en CFO.
 

Waar investeer ik precies in?
De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze obligatielening maximaal € 2.250.000 op te halen om hiermee de groei van de HalloStroom groep te financieren. De obligatielening zal gebruikt worden voor:

 • Het sneller installeren van de verkochte systemen ad € 1.000.000;
 • Het uitbreiden van de interne organisatie (klantenservice en finance team) ad € 250.000;
 • IT investeringen om de huidige planningstool te automatiseren en het schouwen op afstond mogelijk te maken ad € 500.000;
 • Het aanhouden van werkkapitaal ad € 500.000.
   

Onvoorwaardelijke garantie
Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen, verstrekt HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. een onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden. De garantgever - HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. - is de houdstermaatschappij waaronder de verschillende bestaande en toekomstige exploitatievennootschappen vallen. 

De garantie houdt in dat alle verwachte toekomstige winsten van exploitatiemaatschappijen die in de komende jaren voortvloeien uit de portefeuilles zonnestroomsystemen (en die als dividend aan garantgever kunnen worden uitgekeerd) beschikbaar worden gesteld door de garantgever om de rente- en aflossing van de obligatielening te voldoen. De exploitatiemaatschappijen betreffen enerzijds HalloStroom Huur Zon B.V. en HalloStroom Huur Zon IX B.V. waarin de 9.000 onderliggende aan de garantie reeds operationele HalloStroom Zonnestroomsystemen geëxploiteerd worden en anderzijds HalloStroom Huur Zon XII B.V. waarin 850 huurovereenkomsten zijn ondergebracht die de komende 3 maanden zullen worden gerealiseerd.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Markt & Klant B.V.
Omvang: Maximaal € 2.250.000, minimaal € 1.500.000.
Nominale waarde: € 1.000 per obligatie (minimale inleg).
Rangorde: Seniore obligatielening, gelijk in rang met de reeds uitgegeven obligatieleningen, niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 7,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling: Per jaar op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: 4 jaar (48 maanden) vanaf de ingangsdatum.

Aflossing:

 

Gedurende de looptijd wordt de obligatielening niet afgelost. De hoofdsom wordt aan het einde van de looptijd geheel afgelost uit de vrije kasstroom van de uitgevende instelling. 

Zekerheden:

 

 

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht over alle activa van de uitgevende instelling, waaronder alle vorderingen op groepsmaatschappijen. 

Garantie:

 

Onvoorwaardelijke garantie van HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden. 
Transactiekosten: 1,5% (incl. BTW) over het ingelegde bedrag bij inschrijving.

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie € 1.000,00 dat is de nominale waarde (€ 1.000,00) plus transactiekosten (€ 15,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 7,5% op jaarbasis. Deze wordt per jaar uitbetaald;
 • Gedurende de looptijd wordt de obligatielening niet afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie (afgerond) € 1.300,00 op een investering van € 1.015,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 7,05% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, het risico van tegenvallende groei en/of inkomsten van de uitgevende instelling;
 • Risico’s verbonden aan de garantgever, waaronder het risico verbonden aan de externe financiering van dochtermaatschappijen van de garantgever van de uitgevende instelling;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, het risico van waarde fluctuaties van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via investeerders@hallostroom.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) HalloStroom Markt & Klant B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

HalloStroom Markt en Klant B.V.

Doel:

Verkochte zonnestroom systemen versneld te installeren, het verstevigen van de organisatie (mensen en IT) en het  aanhouden van werkkapitaal.  

Voorwaarden voor uitgifte:

Dat minimaal € 1.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.

Informatie-memorandum:

Download informatiememorandum

Obligatievoorwaarden:

Download obligatievoorwaarden

AFM informatiedocument:

Download AFM informatiedocument

Stel uw vraag:

Email de aanbieder

Website:

www.hallostroom.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.