Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. - Herfinanciering Zonnepercelen

Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. - Herfinanciering Zonnepercelen
Einddatum: 24 december 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, Klimmaatfonds NL Grond 1 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,5% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar.

U heeft de mogelijkheid om te investeren in drie percelen grond met operationele zonneparken met in totaal 25 MWp en een taxatiewaarde van € 3.240.000.

Met het kapitaal van de obligatielening wordt de bestaande aandeelhouderslening (gedeeltelijk) afgelost. De vrijgekomen gelden worden gebruikt voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten.

Investeren
Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 3.240.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.444.500
45%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 11 november om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.240.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling, Klimaatfonds NL Grond 1 B.V., wenst een 6,5% senior obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop van gronden te herfinancieren. De vrijgekomen middelen zullen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten worden aangewend.

De uit te geven obligatielening bedraagt €3.240.000 en heeft een looptijd van twee jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 6,5% op jaarbasis gedurende de looptijd.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Klimaatfonds Nederland
Klimaatfonds Nederland is een Nederlands investeringsplatform hoofdzakelijk gericht op zonne-energieprojecten. Het biedt initiatiefnemers en ontwikkelaars van zonne-energieprojecten kapitaal en levert daarnaast haar kennis om zonne-energieprojecten winstgevend te realiseren en houdt deze projecten voor lange termijn onder beheer. Klimaatfonds Nederland heeft momenteel 120 MW aan grootschalige zonneparken in Nederland operationeel, 150 MW in verschillende stadia van bouw en nog eens meer dan 200 MW te financieren. Het managementteam van Klimaatfonds Nederland is met gezamenlijk 40 jaar ervaring in de Nederlandse zonne-energiesector een van de meest ervaren teams op het gebied van techniek, financiering en het beheer van grootschalige zonne-energie in Nederland.

De missie van Klimaatfonds Nederland is om bij te dragen aan de realisatie van de Nederlandse energietransitie. Op dit moment doen zij dit voornamelijk middels het inzetten van kennis en kapitaal om minimaal 500 MW (totale investeringswaarde ca. €450 miljoen) aan grootschalige zonneparken in Nederland te realiseren. Klimaatfonds Nederland gelooft in lange termijn samenwerkingen waarbij wordt geluisterd naar de wensen en eisen van initiatiefnemers, ontwikkelaars en omwonenden om gezamenlijk tot succesvolle realisatie te komen. Het belang van de omgeving en de natuur staat hierbij immer hoog in het vaandel.

 

De uitgevende instelling
De gronden zijn in eigendom van speciaal daarvoor toegewijde entiteiten. De grond Leeksterveld en de grond Leek Oost-Indië zijn in eigendom van Kampo Verda B.V. en de Grond Geesteren is in eigendom van Berkelland Grond B.V. 100% Van de aandelen in deze beide grondentiteiten wordt gehouden door moedermaatschappij Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. 

 

De uit te geven obligatielening
De uitgevende Instelling wenst een 6,5% senior obligatielening uit te geven met een beoogde omvang van maximaal € 3.240.000 voor een periode van 2 jaar om een deel van het eigendom van de gronden te financieren.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.
Hoofdsom: Minimaal €1.800.000 en maximaal €3.240.000
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior lening. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: Twee (2) jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Het eerste hypotheekrecht op de gronden;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling uit hoofde van het recht van opstal dat wordt gevestigd op de gronden ten behoeve van SunInvest 1 B.V. en Zonnig Berkelland B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • Een geïnteresseerde koopt een (1) obligatie voor €500, de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,0% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €505,00 voor de aanschaf van één (1) obligatie.
 • Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,5% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.Daarnaast zal gedurende de looptijd de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen).
 • Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder, conform het schema in paragraaf 3.3.3 (Schema van Rente- en flossingsbetalingen) in totaal €566,00 per obligatie ontvangen op een investering van €505,00. Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis is voor een obligatiehouder, na aftrek van transactiekosten, bedraagt 5,95%.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Klimaatfonds NL Grond 1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Klimaatfonds Nederland
Doel van de obligatielening: Het herfinancieren van de gronden. De vrijgekomen middelen zullen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten worden aangewend.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €1.800.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

administratie@klimaatfonds.nl

Investeren

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.