Trio Investment (Green Farm Energy 2 B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen

Trio Investment (Green Farm Energy 2 B.V.) - Acquisitie grond en glastuinbouw zonnestroomsystemen
Einddatum: 11 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Green Farm Energy 2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,25% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.

De obligatielening wordt aangewend voor de financiering van een stuk grond inclusief de glastuinbouwkas en om het dak geschikt te maken voor de exploitatie van een zonnestroomsysteem. Het dak zal naar verwachting een zonnestroomsysteem van 1,5 MWp gaan huisvesten.

Geboden rente 7,25%
Streefbedrag € 842.000
Geïnvesteerd bedrag € 842.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf dinsdag 11 oktober om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €842.000, lager is dan €4.997.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

De uitgevende instelling (Green Farm Energy 2 B.V.) beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €842.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen.

De obligatielening biedt een rente van 7,25% per jaar met een looptijd van 4 jaar (48 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

Over Trio Investment
Trio Investment is opgericht in 2016 met als doel om impact te maken en een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie. Om dit te bewerkstellingen ontwikkelt Trio Investment grondgebonden en dakgebonden zonnestroomsystemen met een focus op minimaal duaal landgebruik, ook zet zij onder andere in op zonnestroomsystemen op kassen (lees: glastuinbouw). Om de glastuinbouwfunctie te behouden c.q. te versterken richt Trio Investment zich op het glastuinbouwers die gewassen telen die goed gedijen in lage licht condities. Voor meer informatie over Trio Investment zie: https://www.trioinvest.nl/

Trio Investment heeft een sterke marktpositie in de agro-markt, waarbij de daken van stallen, schuren en kassen waarop zij zonnestroomsystemen kan realiseren steeds vaker aan haar worden verhuurd. Verder heeft Trio Investment een sterk netwerk van partners met andere ontwikkelaars, financiers en kennisinstellingen.

Inmiddels heeft Trio Investment al een ruime portefeuille zonnestroomsystemen gerealiseerd met een opgesteld vermogen van 50MWp+ en werkt zij toe naar verdere opschaling, met een pijplijn van 130MWp aan ‘klaar om te bouwen’ zonnestroomsystemen. In voorbereiding naar de aankomende SDE++ ronde in 2022 zal zij voor nogmaals 182MWp aan SDE-subsidies aanvragen. Trio Investment verwacht de komende jaren veel van de zonnestroomsystemen in haar pijplijn te realiseren en heeft inmiddels een team van professionals opgebouwd voor de ontwikkeling, realisatie en het beheer van de zonnestroomsystemen.

Tevens heeft Trio Investment een pensioenfonds gecontracteerd die bereid is om na afronden van de bouw en opstart van de exploitatie van de Zonnestroomsystemen, en bij voldoende gebouwd volume in de door Trio Investment gebouwde Zonnestroomsystemen te investeren en beoogd de fase van bouw en opstart exploitatie te financieren middels het uitgeven van obligatieleningen. Deze obligatieleningen worden dan weer afgelost uit de investering van het pensioenfonds.

De uitgevende instelling
De uitgevende instelling, Green Farm Energy 2 B.V., is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Trio Invesment groep die speciaal is opgezet om grond en opstal aan te kopen om een portefeuille door Trio Investment ontwikkelde zonnestroomsystemen te realiseren en exploiteren. De uitgevende instelling is enkel belast met de grond en opstal van de realisatie en exploitatie van de zonnestroomsystemen in haar eigen portefeuille. 

Waar investeer ik precies in?
De uitgevende instelling, Green Farm Energy 2 B.V., beoogt met de opbrengst van de uit te geven obligatielening voor maximaal €842.000 financiering aan te trekken met een rente van 7,25% op jaarbasis en een looptijd van 4 jaar, voor de aankoop van grond, opstallen en het geschikt maken van de opstallen voor PV-systemen 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Uitgevende instelling: Green Farm Energy 2 B.V.
Hoofdsom: Minimaal €750.000 en maximaal €842.000.
Nominale waarde: €500 per obligatie.
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie).
Rangorde: Senior (géén achterstelling).
Rentevergoeding: 7,25% op jaarbasis.
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: Vier (4) jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:
 • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling; en
 • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,8% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.


Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €509,00 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€9,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 7,25% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u dus over de looptijd (afgerond) €630,00 op een investering van €509,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 6,72% op jaarbasis.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van geprognosticeerde kasstromen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid; en
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Green Farm Energy 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Green Farm Energy 2 B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en glastuinbouw opstal en om het dak geschikt te maken voor PV-systemen.

Status: Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen. Netaansluiting zeker gesteld.
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €750.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: greenbonds@trioinvest.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.