PowerField - Acquisitie Zonneperceel

PowerField - Acquisitie Zonneperceel
Einddatum: 08 oktober 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

PowerField biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 6,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de acquisitie van een tweetal percelen. Deze percelen worden vervolgens vergoed uit opstalaktes binnen de Zonneperceel groep aan Zonnepark Hollandscheveld B.V. die op haar beurt de percelen aanwend voor de exploitatie van zonnestroom-systemen. De SDE-subsidie, ter waarde van 48 MW, voor de ca. 48 hectare is reeds verkregen in het eerste halfjaar van 2022.

De getaxeerde waarde van de percelen inclusief opstalaktes is ca. €6.600.000, met een getaxeerde grondwaarde van ca. €4.130.000 (waar het eerste hypotheekrecht op gevestigd is).

Investeren
Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 4.200.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.471.000
59%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 8 september om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.200.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling, Zonneperceel XVII B.V., wenst een 6,0% senior obligatielening uit te geven voor de aankoop van grond, genaamd Hollandscheveld, en het geschikt maken van de grond voor zonnestroom-systemen voor verpachting binnen de Zonneperceel Groep.

De uit te geven obligatielening bedraagt €4.200.000 en heeft een looptijd van drie jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 6,0% op jaarbasis gedurende de looptijd.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Powerfield Groep
Het Nederlandse PowerField ontwikkelt en realiseert duurzame energie. Wij hebben twee kantoorlocaties; in Groningen en in Wormer. Ons doel is om in de komende jaren de grootste Virtual Power Plant van Europa te bouwen.

Powerfield kijkt naar de toekomst en vindt nieuwe manieren om de verduurzaming van Nederland te versnellen. De realisatie van zonneparken, het plaatsen van laadpalen onder de naam PowerGo, het programma Zon voor Vee en de ontwikkeling van opslagsystemen komen voort uit deze gedachte. Powerfield ontwikkelt zonneparken om de overgang naar een schone en duurzame energievoorziening te versnellen.

Bij de realisatie van zonneparken speelt draagvlak en betrokkenheid  van de gemeenschap een belangrijke rol. Daarom wordt elk project zorgvuldig en in goed overleg met omwonenden, betrokken grondeigenaren en overheidsorganisaties voorbereid. Powerfield denkt graag mee in mogelijkheden waarbij de omgeving meeprofiteert en participeert in onze zonneprojecten.

 

De Uitgevende Instelling (Zonneperceel XVII B.V.)
De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ en zusterentiteit van PowerField Groep die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie. De uitgevende instelling is enkel belast met het geschikt maken van en het verhuren van dit onroerend goed. Daardoor komen de ’ontwikkelrisico’s die verbonden zijn aan de ontwikkeling van Zonnestroomsystemen voor rekening en risico van Powerfield Netherlands B.V. en draagt de uitgevende instelling geen ontwikkelrisico’s.

 

De uit te geven obligatielening
De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal € 4.200.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter (her)financiering van de aankoop van grond.

De obligatielening biedt een rente van 6,0% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden door middel van een herfinanciering. De getaxeerde waarde van de percelen inclusief opstal zijn afgerond € 6.600.000, met een getaxeerde grondwaarde van € 4.130.000.

In dit Informatiememorandum vindt u alle relevante informatie over de Obligatielening, niet alleen alle voordelen maar ook de risico’s. Mocht u vervolgens nog vragen hebben na het doornemen van dit memorandum, neem dan gerust contact met ons op via het e-mail adres: info@zonneperceel.nl

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonneperceel XVII B.V.
Hoofdsom: Minimaal €2.600.000 en maximaal €4.200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior lening. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald, telkens op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd: Drie (3) jaar 
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden: De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.
 • Het eerste hypotheekrecht op de grond;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de uitgevende instelling uit hoofde van het recht van opstal dat wordt gevestigd op de grond ten behoeve van Zonnepark Hollandscheveld  B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.010,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€10,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,0% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u dus over de looptijd (afgerond) €1.180,00 op een investering van €1.010,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,62% op jaarbasis.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonneperceel XVII B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonneperceel XVII B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aankoop van grond en het geschikt maken van de grond voor de opstallen van zonnestroom-systemen.

Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €2.600.000 in de obligatielening geïnvesteerd wordt.
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@zonneperceel.nl
Investeren

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.