Trio Investment - PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (ronde 2)

Trio Investment - PORTEFEUILLE ZONNESTROOMSYSTEMEN (ronde 2)
Einddatum: 08 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie!

Pentagram Investment B.V., een Trio Investment groep entiteit, biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,5% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar. De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille van twee zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van bedrijven in Angerlo en Westbroek.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 1.015.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.015.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 8 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.715.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registreren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €1.015.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille van twee (2) zonnestroomsystemen. De obligatielening biedt een Rente van 5,5% per jaar met een looptijd van 2 jaar (24 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden middels een herfinanciering.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Trio Investment
Trio Investment is opgericht in 2016 met als doel om impact te maken en een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie. Om dit te bewerkstellingen ontwikkelt Trio Investment grondgebonden en dakgebonden zonnestroomsystemen met een focus op minimaal duaal landgebruik. Ook zet zij zich onder andere in op zonnestroomsystemen op kassen (lees: glastuinbouw). Om de glastuinbouwfunctie te behouden c.q. te versterken richt Trio Investment zich op glastuinbouwers die gewassen telen die goed gedijen in lage licht condities. Voor meer informatie over Trio Investment zie: https://www.trioinvest.nl/

Trio Investment heeft een sterke marktpositie in de agro-markt, waarbij de daken van stallen, schuren en kassen waarop zij zonnestroomsystemen kan realiseren steeds vaker aan haar worden verhuurd. Verder heeft Trio Investment een sterk netwerk van partners met andere ontwikkelaars, financiers en kennisinstellingen.

Inmiddels heeft Trio Investment al een ruime portefeuille zonnestroomsystemen gerealiseerd met een opgesteld vermogen van 50MWp+ en werkt zij toe naar verdere opschaling, met een pijplijn van 130MWp aan ‘klaar om te bouwen’ zonnestroomsystemen. In voorbereiding naar de aankomende SDE++ ronde in 2022 zal zij voor nogmaals 182MWp aan SDE-subsidies aanvragen. Trio Investment verwacht de komende jaren veel van de zonnestroomsystemen in haar pijplijn te realiseren en heeft inmiddels een team van professionals opgebouwd voor de ontwikkeling, realisatie en het beheer van de zonnestroomsystemen.

 

De uitgevende instelling
De uitgevende instelling, Pentagram Investment B.V., is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Trio Invesment groep die speciaal is opgezet om een portefeuille door Trio Investment ontwikkelde zonnestroomsystemen te realiseren en exploiteren. De uitgevende instelling is enkel belast met de realisatie en exploitatie van de zonnestroomsystemen in haar eigen portefeuille. Daardoor komen enkel de exploitatierisico’s die direct verbonden zijn aan de zonnestroomsystemen voor rekening en risico van de uitgevende instelling en draagt zij geen ontwikkelrisico’s.

 

Waar investeer ik precies in?
Ter financiering van de realisatie en exploitatie van twee zonnestroomsystemen geeft de uitgevende instelling een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.015.000 met een rente van 5,5% op jaarbasis en een looptijd van 2 jaar. De lening wordt in een keer afgelost aan het einde van de looptijd door middel van een herfinanciering.

Het dagelijks management over de uitgevende instelling wordt gevoerd door Trio Investment B.V., een zustermaatschappij van de uitgevende instelling.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Pentagram Investment B.V.
Hoofdsom: Minimaal €750.000 en maximaal €1.015.000.
Nominale waarde: €1.000 per obligatie. 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie). 
Rangorde: Senior (géén achterstelling).
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis.
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum.
Looptijd: 2 jaar vanaf de ingangsdatum.
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd afgelost vanuit een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende gedeelde zekerheidsrechten aan de stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
 • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuur overeenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, GvO’s en SDE rechten;
 • Eerste hypotheekrecht op het recht van opstal.
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.012,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€12,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.110,00 op een investering van €1.012,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,9% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

 

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Pentagram Investment B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Pentagram Investment B.V.
Doel: Het financieren van de realisatie en exploitatie van twee zonnestroomsystemen. 
Status:

Angerlo; klaar voor start bouw, verwachte oplevering Q4 2022.

Westbroek; klaar voor start bouw, verwachte oplevering Augustus 2022.

Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €750.000.
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: greenbonds@trioinvest.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.