Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)

Sosimple Solar - Portefeuille Zonnestroomsystemen (Junior Ronde 2)
Einddatum: 23 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Sosimple Solar Investment I B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 7,5% junior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.
De obligatielening is verbonden aan de aankoop, installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen geplaatst op de daken van MKB ondernemingen in Zuid-Afrika.

Geboden rente 7,50%
Streefbedrag € 319.000
Geïnvesteerd bedrag € 319.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf dinsdag 30 augustus om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.050.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen geeft Sosimple Solar Investment I B.V. een 7,5% junior obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie voor een periode van minimaal 10 jaar aan MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika op wiens dak de zonnestroomsystemen zijn geplaatst.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer met 7,5% rente en versnel de energietransitie in Zuid-Afrika
Het Nederlandse Sosimple is geboren uit de observatie dat zonne-energie in grote delen van de wereld niet alleen de schoonste, maar ook de goedkoopste bron van energie is terwijl ze momenteel nog slechts in een klein deel van de wereldwijde energievraag voorziet. Haar doel is dan ook zonne-energie beschikbaar te maken voor een grotere groep mensen, beginnend in Zuid-Afrika.  

 

Het Sosimple concept
Sosimple biedt MKB-ondernemingen in Zuid-Afrika zonne-energie opgewekt door zonnestroomsystemen op hun eigen dak, zonder dat zij daarvoor hoge aanvangsinvesteringen hoeven te doen. Doordat Sosimple de systemen installeert, in eigendom houdt en beheert, neemt zij zorgen over financiering, installatie en onderhoud weg en versnelt zij de groei van duurzame energie in Zuid-Afrika. Haar klanten kunnen vervolgens direct genieten van de vele voordelen van zonne-energie en besparen tot meer dan 20% op hun energiekosten!

 

Waarom Zuid-Afrika?
De Zuid-Afrikaanse markt kent uitstekende condities voor de exploitatie van Zonnestroomsystemen. Dit wordt enerzijds gedreven door een hoge zonne-intensiteit waardoor de output van zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika een veelvoud van vergelijkbare systemen in Nederland is. Anderzijds heeft Zuid-Afrika een grote, energie-intensieve economie met een tekort aan elektriciteit die wordt geleverd door oude kolen- en nucleaire installaties.  De prijzen van elektriciteit zijn de afgelopen jaren sterk gestegen (16,5% p.j. over de laatste 10 jaar) en de verwachting is dat deze trend door zal zetten. Hierdoor is rendabele duurzame energiewinning mogelijk zonder subsidies!

 

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een junior obligatielening uitgegeven door Sosimple Solar Investment I B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken voor het financieren van 6 systemen die reeds in aanbouw zijn en 4-10 gecontracteerde systemen die gebouwd zullen worden met deze financiering. De financiering zal gebruikt wordenn om de kosten te dekken van de aankoop, installatie en exploitatie van de nieuwe zonnestroomsystemen. Alle zonnestroomsystemen zijn/of worden geïnstalleerd bij MKB ondernemingen in Zuid-Afrika die de opgewekte energie voor minimaal 10 jaar afnemen. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit de verkoop van opgewekte zonne-energie:

 • Het betreft zonnestroomsystemen geplaatst door heel Zuid-Afrika (totaal ca. 800 kWp aan zonnestroomsystemen met deze uitgifte);
 • Opgewekte stroom wordt voor een periode van minimaal 10 jaar 'pay-per-use' aan klanten van de uitgevende instelling verkocht;
 • De prijs voor de opgewekte stroom is contractueel vastgelegd en stijgt mee met de inflatie;
 • De MKB-ondernemingen waarbij de systemen worden geplaatst zijn gescreend om wanbetaling zo veel mogelijk te voorkomen;
 • De zonnestroomsystemen blijven gedurende de gehele looptijd van de obligatielening in eigendom van de uitgevende instelling;
 • De systemen zijn ontworpen om na installatie grotendeels onderhoudsvrij te functioneren.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Sosimple Solar Investment I B.V.
Hoofdsom: Minimaal €100.000 en maximaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Junior (achtergesteld)
Rentevergoeding: 7,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost
Zekerheden: Geen zekerheden (achtergesteld)
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.020,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 7,5% op jaarbasis;
 • Daarnaast wordt, met uitzondering van het eerste halve jaar, halfjaarlijks ook een deel van de hoofdsom afgelost; 
 • In totaal ontvangt u dus over de looptijd (afgerond) €1.327,39 op een investering van €1.020,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 6,9% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Sosimple Solar Investment I B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

SoSimple Solar Investment I B.V.
Portefeuille:

22 operationele
zonnestroomsystemen,
6 systemen in aanbouw,
4-10 gecontracteerde 
zonnestroomsystemen.

Status: Systemen worden geplaatst op daken van klanten voor een periode van minimaal 10 jaar.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €100.000
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@Sosimplesolar.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.