Zonnehuur 2 B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen

Zonnehuur 2 B.V. - Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 30 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 4,5% rente en draag bij aan de energietransitie!

Zonnehuur 2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van de aankoopkosten van een portefeuille operationele zonnestroomsystemen,

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 105.000
Geïnvesteerd bedrag € 105.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 30 mei om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Zonnehuur 2 B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van ca. 3 jaar. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt ter herfinanciering van de aankoopkosten van een operationele portefeuille zonnestroomsystemen met een opgesteld vermogen van 66.420 Wp in de gemeente Soest.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De ontwikkelaar
Lens Esco is opgezet met het doel om voor haar klanten duurzame energie op te wekken op zijn of haar eigen dak. Vanuit die gedachte ontwikkelt Lens Esco slimme e-systemen die passen binnen de integrale verduurzamingstrategie voor woningbezit en bedrijfsobjecten van woningcorporaties en overige vastgoedeigenaren. Lens Esco doet dit vanuit het besef dat het verduurzamen van woningen niet alleen een technische en financiële opgave is, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke.

 

De portefeuille zonnestroomsystemen
Zonnehuur 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening, is opgericht als werkmaatschappij van waaruit een door de uitgevende instelling gekochtte, sinds 1 januari 2019, operationele portefeuille zonnestroomsystemen wordt gefinancierd en geëxploiteerd. De portefeuille zonnestroomsystemen is overgenomen van de vastgoedeigenaar die ook eigenaar is van het vastgoed waarop de zonnestroomsystemen zijn geplaatst. Omdat de uitgevende instelling onderdeel is van Lens en Lens reeds meerdere zonnestroomsystemen exploiteert past het beter bij haar activiteiten dan die van de vastgoedeigenaar om ook deze portefeuille zonnestroomsystemen te exploiteren.

De door de zonnestroomsystemen opgewekte elekctriciteit wordt voor een deel verkocht aan de huurders van vastgoed waarop de zonnestroomsystemen zich bevinden. Het resterende deel van de opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan de energieleverancier. De exploitatieperiode van de zonnestroomsystemen bedraagt minimaal 17 jaar. Naar verwachting zal exploitatieperiode worden verlengd naar 25 jaar.  De klanten en de energieleverancier betalen de uitgevende instelling per kwartaal. Indien een huurder verhuisd wordt de nieuwe huurder verplicht om de opgewekte zonenstroom af te nemen van de uitgevende instelling. Indien een huurder niet betaald zal hij worden afgesloten van de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit en ook van de aansluiting met de energieleverancier.

Voor de zonnestroomsystemen is een SDE+ subsidie verkregen waaronder nog voor een periode van 12 jaar subsidie wordt ontvangen voor de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit. Tevens zijn met de dak-eigenaren een recht van opstal  gesloten met een minimale termijn van 17 jaar.

De uitgevende instelling is voornemens in de toekomst meer zonnestroomsystemen aan te kopen en te exploiteren. De in de toekomst in te brengen zonnestroomsystemen zullen op een vergelijkbare manier worden gerealiseerd en volgens vergelijkbare methode worden geëxploiteerd. Tevens zullen ze op vergelijkbare wijze gefinancierd worden.

Waar investeer ik precies in?  
U kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door Zonnehuur 2 B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken ter herfinanciering van de aankoopkosten van de portefeuille operationele zonnestroomsystemen. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit de exploitatie van de zonnestroomsystemen.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnehuur 2 B.V.
Hoofdsom: €105.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior. De obligatielening is niet achtertgesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De verschuldigde Rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: Gedeeltelijk gedurende de looptijd volgens een annuitair schema. Vervolgens aan het eind van de looptijd volledig afgelost door middel van een herfinanciering.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders en eventuele toekomstige obligatiehouders aan de Stichting het eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling.

 • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling
Transactiekosten: 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.012,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€12,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.130,63 op een investering van €1.012,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,04% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende zonistraling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnehuur 2 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnehuur 2 B.V.
Doel: Herfinanciering van de aankoopkosten van een portefeuille operationele zonnestroomsystemen.
Status: Operationeel vanaf januari 2019
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €105.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: georgi@lens-energie.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.