Zonneveld Dassenberg

Zonneveld Dassenberg
Einddatum: 10 mei 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en draag bij aan de energietransitie!

Zonneveld Dassenberg B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 15 jaar. De obligatielening is verbonden aan de realisatie van het Zonneveld.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 300.000
Geïnvesteerd bedrag € 300.000
100%

Beschrijving

*** Omwonenden van het zonneveld hebben met voorrang de mogelijkheid gekregen in te schrijven op deze aanbieding***
*** Vanaf vrijdag 29 april om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €300.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registreren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van een deel van de bouwkosten van het Zonneveld Dassenberg geeft Zonneveld Dassenberg B.V. een achtergestelde 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 15 jaar. Gedurende de looptijd wordt de lening volledig afgelost conform een annuïtair schema.  

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De initiatiefnemers achter het Zonneveld

De Uitgevende Instelling (‘Zonneveld Dassenberg B.V.’) zal, in samenwerking met Odura advies en projecten B.V. (hierna ‘Odura’) en diverse lokaal betrokkenen, een zonneveld realiseren (het ‘Zonneveld’). Het Zonneveld, bestaande uit ca. 16.950 zonnepanelen, zal gedurende een periode van maximaal 23 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca.  8.700.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca.  3.200 huishoudens te voorzien.

De initiatiefnemers van Zonneveld Dassenberg vinden het belangrijk dat een Zonneveld ook een maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt. In het geval van Zonneveld Dassenberg is deze sociale component onder andere vormgegeven door een ‘participatieplan’. In het kader van het ‘participatieplan’ zal aan de Omwonenden, in dit geval alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, alsmede inwoners van de gemeente Steenbergen met postcode 4651, de mogelijkheid geboden worden om gedurende een exclusieve Inschrijvingsperiode met voorrang in te schrijven op de Obligatielening, gekoppeld aan de exploitatie van het Zonneveld.

 

Zonneveld Dassenberg

Zonneveld Dassenberg wordt najaar 2022 gerealiseerd op een locatie in het noorden van de gemeente Bergen op Zoom, grenzend aan snelweg A4 en glastuinbouwgebied Steenbergen, nabij Landgoed Dassenberg. Het gaat om vier kadastrale percelen die samen ongeveer 6,3 hectare omvatten. De vier percelen worden ingesloten door de Stierenweg, de Halsterseweg en de A4. In de huidige situatie worden de percelen gebruikt als laagwaardige landbouwgrond. De agrariër die actief is op de percelen heeft aangegeven dat de opbrengst soms slechts de helft is van de opbrengst van andere percelen in de buurt. Ook is het door de aanwezigheid van puinresten in de grond (als gevolg van de aanleg van de A4 en de sloop van de oude kassen op deze percelen) moeilijker om de gewassen te oogsten en de diverse benodigde grondbewerkingen uit te voeren.

In totaal worden op de percelen in totaal ca. 16.946 zonnepanelen geplaatst, met een totaal opgesteld piekvermogen van 9,32 MegaWatt (MW). Jaarlijks zal Zonneveld Dassenberg ongeveer 8.667.637 miljoen kWh opbrengen, overeenkomend met het huidig stroomverbruik van ongeveer 3.210 huishoudens. De levensduur van het project bedraagt maximaal 25 jaar.

 

Landschappelijke inpassing

Tijdens de ontwikkeling van het initiatief is veel oog voor de landschappelijke inpassing. Zo mag het woongenot van omwonenden niet verminderen. De ecologische waarde van het gebied wordt versterkt door onder meer de aanleg van een amfibieënpoel met natuurvriendelijke oevers, een struweelhaag met inheemse struiken rondom het zonneveld en kruidenrijk grasland tussen de struweelhaag en de Halsterseweg en de Stierenweg

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van het Zonneveld. De rente- en aflossingsverplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GvOs) en inkomsten uit de SDE++ subsidie:

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonneveld Dassenberg B.V.
Hoofdsom: Minimaal €50.000 en maximaal €300.000
Nominale waarde: € 500 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Op jaarbasis, telkens op de rentedatum
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Transactiekosten: Geen transactiekosten voor omwonenden
3,0% transactiekosten (incl. btw) voor overige Inschrijvers.

 

Voor obligatiehouders die kwalificeren als 'Omwonenden' betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie € 500,00, gelijk aan de nominale waarde.
 • Iedere obligatie biedt een rente van 5,0% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de hoofdsom afgelost op basis van een annuïtair schema. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de hoofdsom terug.
 • Aan het einde van de looptijd is de obligatie volledig afgelost en heeft u in totaal € 722,58 ontvangen.
 • Het effectieve rendement is 5,0% op jaarbasis.

 

Voor alle overige obligatiehouders betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie € 515,00, gelijk aan de nominale waarde (€ 500,00) plus transactiekosten (€ 15,00).
 • Iedere obligatie biedt een rente van 5,0% op jaarbasis over de hoofdsom.
 • Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de hoofdsom afgelost op basis van een annuïtair schema. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de hoofdsom terug.
 • Aan het einde van de looptijd is de obligatie volledig  afgelost en heeft u in totaal € 722,58 ontvangen.
 • Uw gemiddelde effectieve rendement is 4,57% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de bouw en exploitatie van het Zonneveld, waaronder hogere bouwkosten, lagere elektriciteitsprijzen en/of GvO prijzen, tegenvallende zonnestraling en wanbetaling door energie-afnemende partij;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten, interpretatie verschillen met betrekking tot en niet nakomen van contract en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de projecten op het platform. De aanbieder van het project is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, het door hem geplaatste project en voor de naleving van uit de obligatielening voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonneveld Dassnberg B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonneveld Dassenberg B.V..
Doel: Financiering van een deel van de bouwkosten van het Zonneveld
Zonnepark: ca. 8.667.637 kWh / 16.946 zonnepanelen   
Voorwaarde voor uitgifte: Minimaal op te halen bedrag €50.000 
Status: In aanbouw
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: zonnevelddassenberg@odura.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.