GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering

GIGA Storage B.V. - Groeifinanciering
Einddatum: 16 juni 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

De uitgevende instelling, GIGA Storage B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in energieopslag waarmee u de energietransitie substantieel helpt te versnellen!

De obligatielening betreft een 6,0% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar. De opbrengst zal gebruikt worden om de groei van de onderneming te financieren door het voorfinancieren van de ontwikkelingskosten van een aantal nieuw te realiseren energieopslagprojecten. Door te investeren in energieopslag helpt u de energietransitie substantieel te versnellen!

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 1.950.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.950.000
100%

Beschrijving

***U kunt vanaf maandag 16 mei 2022 om 10:00 in deze aanbieding investeren.***

***Vanaf 10:00 op 11 mei 2022 tot en met 24:00 op 12 mei 2022 hebben uitsluitend obligatiehouders van eerder uitgegeven obligatieleningen ingeschreven.***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.950.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registreren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

GIGA Storage B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior 6,0% obligatielening. De opbrengst van de obligatielening zal gebruikt worden om de groei van de onderneming te financieren. De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een vaste rente van 6,0% op jaarbasis. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Wie is GIGA Storage?
GIGA Storage B.V. (de uitgevende instelling) is de "game changer" voor grootschalige opslag van duurzame energie in de Nederlandse markt. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Het uiteindelijke doel van de uitgevende instelling is om het elektriciteitsnet in balans te houden met 100% duurzame energie door energieopslag te creëren in de vorm van batterijen. Simpel gezegd: als de zon niet schijnt of de wind niet waait, levert de ‘pool’ van batterijen van de uitgevende instelling duurzame energie aan het elektriciteitsnet. Deze energie wordt opgeslagen als de zon of de wind voor overproductie van duurzame energie zorgt. Dit helpt om vraag en aanbod van energie in balans te brengen met behulp van duurzame energie in plaats van fossiele energie.

De uitgevende instelling ontwikkelt en investeert in grootschalige energieopslagprojecten in speciaal daarvoor opgezette dochtermaatschappijen, welke zij vervolgens exploiteert. De uitgevende instelling heeft een eigen IT-platform èn heeft intelligente algoritmen ontwikkeld welke nodig zijn voor de aansturing van de batterijen, voor haar klanten die opslagcapaciteit van hen huren en voor de optimalisatie van de handel in opgeslagen duurzame energie. De uitgevende instelling heeft daarmee een unieke uitgangspositie in deze markt en staat aan de vooravond van een naar verwachting zeer sterke groei.

De uitgevende instelling exploiteert, indirect middels haar dochteronderneming GIGA Rhino B.V., reeds een 12 MW energieopslagsysteem genaamd ‘GIGA Rhino’, momenteel de krachtigste batterij van Nederland. Op dit moment wordt het tweede project gebouwd, een nog krachtiger energieopslagsysteem van 25 MW dat GIGA Buffalo is genoemd. De financial close is in november 2021 bereikt, waarbij een financiering aan het project is verstrekt door Triodos Energy Transition Europe Fund en Rabobank. De GIGA Buffalo batterij zal volledig worden verhuurd aan Eneco die daarmee voorziet in een deel van haar behoefte aan energieopslag. Project GIGA Buffalo zal in het najaar 2022 operationeel worden. Het is het eerste grootschalige energieopslagproject in Europa met batterijen die geen kobalt, mangaan en/of nikkel bevatten.

 

Laatste nieuws berichten over GIGA Storage en energieopslag sector:

Link naar video waarin Maarten Quist in detail uitlegt hoe de GIGA Rhino batterij werkt

Link naar Linkedin post over de inzet van GIGA Storage batterijen op Lowlands (3 mei 2022)

Link naar Linkedin post over de rol van batterijopslag (3 mei 2022)

Link naar Linkedin post over het bezoek van secretaris generaal Lidewijde Ongering bij GIGA Rhino 

Link naar video over GIGA Rhino (31 maart 2022)

Link naar de opening van de bouwfase van GIGA Buffalo (4 februari 2022)

Link naar een interview met Ruud Nijs (CEO) (11 januari 2022)

Link naar interview met Ruud Nijs (CEO) op BNR over het GIGA Buffalo project (24 juni 2021)

Link naar persbericht van GIGA Storage en ENECO over het GIGA Buffalo project (24 juni 2021)

Link naar FD artikel over het GIGA Buffalo project (24 juni 2021)

Link naar artikel over GIGA Storage en de Blue Tulip Awards (19 mei 2021)

Link naar aankondiging van Heleen Luyt als nieuwe Financieel Directeur van GIGA Storage (19 april 2021)

Link Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the Beginning - YouTube 

 

Waar investeer ik precies in?  

De uitgevende instelling heeft een uitgebreide pipeline aan grootschalige energieprojecten die zij wil ontwikkelen. Voor deze ontwikkelingen moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding tot aan de start van de bouwfase van nieuwe projecten, zoals de analyse van de financiële, technische en juridische gevolgen van aanstaande projecten, het vastleggen van locaties en het door experts laten opstellen van rapporten ten behoeve van de financiers vanaf de bouwfase. Om de investeringen in de ontwikkelingsfase te bekostigen heeft de uitgevende instelling besloten tot de uitgifte van de obligatielening.

De uit te geven obligatielening kent een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een vaste rente van 6,0% op jaarbasis. Vanaf de ingangsdatum zal halfjaarlijks achteraf, op de rentedatum, de verschuldigde rente betaald worden. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer geheel afgelost. De obligatielening is niet achtergesteld (en zal ook niet achtergesteld worden) aan een andere (toekomstige) financiering aangetrokken door GIGA Storage B.V.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de uitgevende instelling.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: GIGA Storage B.V.
Omvang: Minimaal €1.000.000 en maximaal €1.950.000
Nominale waarde: €500,- per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering, pari passu met de eerder uitgegeven obligatieleningen

Rentevergoeding:

6,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatieleng
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Looptijd: Vijf jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost
Zekerheden: Aan obligatiehouders worden geen zekerheden verstrekt
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders:

  • U betaalt per obligatie €510, dat is de nominale waarde (€500) plus transactiekosten (€10);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u halfjaarlijks een rentevergoeding van 6,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
  • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €650,00 ontvangen op een Investering van €510;
  • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 5,61% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, het risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten, het risico van niet ophalen nieuw kapitaal en het niet verkrijgen van liquiditeit en het risico van lager dan verwachte cash flows;
  • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en het risico van herfinanciering van de obligatielening;
  • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgevingen en het risico van force majeur (Covid-19 en de situatie in Oekraïne).

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de uitgevende instelling.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) GIGA Storage B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

 

Aanbieder

GIGA Storage B.V.
Doel: Voorfinanciering van de ontwikkelingskosten van nieuw te realiseren energieopslagprojecten
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email de aanbieder
Website: www.giga-storage.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.