Windpark Zeewolde - Het grootste burger-windinitiatief van Europa

Windpark Zeewolde - Het grootste burger-windinitiatief van Europa
Einddatum: 24 april 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Windpark Zeewolde biedt u de mogelijkheid om te investeren in het grootste burger-windinitiatief van Europa.

De obligatielening heeft een rente van 6,0% en een looptijd van ca. 10 jaar en 4 maanden. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van Windpark Zeewolde.

Het bij de uitgifte behorende prospectus is op deze pagina beschikbaar vanaf maandag 28 maart 2022.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 4.740.500
Geïnvesteerd bedrag € 4.739.500
99%

Beschrijving

*** De inschrijfperiode is verstreken. Obligaties zullen in de komende weken worden toegewezen. De uitgevende instelling heeft besloten om de obligatielening niet open te stellen voor groep 5.***

***Let op! Alleen inschrijvers die vallen binnen groepen 1 t/m 4 kunnen op dit moment inschrijven.***

***Let op! Onderdeel van het inschrijvingsproces is het invullen van de toestemmingsverklaring. Lees hier meer over onder het kopje "Hoe kan ik investeren?".***

 

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar
Met een maximale omvang van €13,5 miljoen geldt voor deze aanbieding een prospectusplicht. Dat betekent dat de aanbieder wettelijk verplicht is om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven obligatielening in detail beschreven wordt. 

Hierbij bevestigt Windpark Zeewolde B.V. dat zij aan deze verplichting voldaan heeft. Het goedgekeurde prospectus is voor iedereen te downloaden op deze pagina. De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.

 

Windpark Zeewolde B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op deze obligatielening. De obligatielening heeft een looptijd van ca. tien jaar en vier maanden en biedt een vaste rente van 6,0%.

 

Wie kan investeren?
De obligatielening wordt door de uitgevende instelling uitgegeven om bewoners en bedrijven in aangrenzende gebieden van het windpark de mogelijkheid te geven financieel te participeren in de exploitatie van het windpark. In lijn daarmee worden inschrijvers bij inschrijving ingedeeld in een van onderstaande vijf groepen:

 1. Bewoners en bedrijven in de zogeheten “randgebieden” en de participanten van de Nieuwe Molenaars.
 2. De overige bewoners en bedrijven in de Gemeente Zeewolde. 
 3. De overige bewoners en bedrijven in de Gemeente Almere. 
 4. Bewoners en bedrijven in specifieke postcodegebieden rondom de gemeentes Zeewolde en Almere. 
 5. Alle overige bewoners en bedrijven in Nederland (op dit moment is de inschrijving alleen open voor groepen 1 t/m 4). 

De postcodes behorende bij de verschillende groepen zijn opgenomen in bijlage 6 van het prospectus en meer informatie over de groepen en deelname kan gevonden worden in hoofdstuk 8 (Deelname obligatielening) van het prospectus.

Obligaties zullen met voorrang toegewezen worden aan groep 1, 2 en 3. Voor groep 1 is een bedrag van EUR 4.000.000 gereserveerd. Voor groep 2 is een bedrag van EUR 7.125.000 gereserveerd en voor groep 3 is een bedrag van EUR 2.375.000 gereserveerd. Mocht de obligatielening niet volgeschreven worden door de voorrangsgroepen dan wordt het resterende bedrag opengesteld voor inschrijvers uit groep 4. Indien na de toewijzing aan groep 1 tot en met 4 nog obligaties beschikbaar zijn kan de uitgevende instelling besluiten deze toe te wijzen aan inschrijvers uit groep 5. Mocht de uitgevende instelling besluiten de obligatielening open te stellen voor inschrijvers uit groep 5 dan wordt dit ter zijner tijd kenbaar gemaakt.

 

Hoe kan ik investeren?
Indien u wilt investeren in obligaties kunt u vanaf vrijdag 8 april op de groene 'investeren' knop klikken die op deze pagina zichtbaar zal zijn. Als onderdeel van het investeringsproces dient u zich te registreren bij DuurzaamInvesteren (als u dat nog niet gedaan heeft), investeringsproces wordt nader beschreven in hoofdstuk 8 (Deelname obligatielening) van het prospectus.

Als onderdeel van het investeringsproces doorloopt u ook zoals gebruikelijk een passendheidstoets. Meer informatie over de passendheidstoets vindt u hier. De passendheidstoets is niet moeilijk maar u dient de vragen even rustig door te nemen alvorens uw antwoord te geven.

Let op! Als u participant bent van De Nieuwe Molenaars dan wordt uw lidnummer gevraagd bij de eerste stap van de inschrijving in het referentieveld onderaan. Als u een bouwvergunning heeft binnen de postcodegebieden van groep 1 t/m 3 dan wordt u gevraagd om het adres waarvoor u een bouwvergunning heeft op te geven bij de eerste stap van de inschrijving in het referentieveld onderaan.

Om te investeren in obligaties van Windpark Zeewolde B.V. dient uw echtgenoot of geregistreerd partner toestemming te verlenen voor uw investering. Bij inschrijving wordt aan alle inschrijvers gevraagd het formulier 'toestemmingsverklaring echtgenoot/geregistreerd partner' in te vullen en indien u een echtgenoot of geregistreerd partner heeft het formulier ook te laten ondertekenen door uw echtgenoot/geregistreerd partner. Een voorbeeld van dit formulier vindt u hier

Heeft u vragen over het investeringsproces? Dan kunt u deze rechtstreeks mailen naar support@duurzaaminvesteren.nl

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende prospectus. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele prospectus van de uitgevende instelling alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Windpark Zeewolde - het grootste burger-windinitiatief van Europa

Windpark Zeewolde zal uit 83 windturbines bestaan. Het windpark is een 100% burgerinitiatief en met 322 MW aan opgesteld vermogen is het windpark het grootste onshore windpark van Nederland en het grootste burger-windinitiatief van Europa.

De uitgevende instelling, Windpark Zeewolde B.V., is 100% eigenaar van het windpark. Het projectgebied is ongeveer 10 bij 20 kilometer en is gelegen in de gemeente Zeewolde en de gemeente Almere. De initiatiefnemers van het windpark zijn de bewoners, grondeigenaren en -gebruikers en turbine-eigenaren in het gebied waarin het windpark wordt gerealiseerd.

 

Regioplan Windenergie Flevoland en een hogere elektriciteitsproductie

Het windpark is onderdeel van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. De provincie Flevoland vervult al sinds de jaren ’90 een pioniersfunctie op het gebied van windenergie in Nederland. In die tijd bouwden ondernemers (veelal agrariërs) een windturbine op hun land; dit zogenaamde ‘vijfde gewas’ zorgde voor een stabiele bron van inkomsten naast de oogst, die aan weersomstandigheden onderhevig is. De vele losstaande turbines zorgden samen voor veel groene energie, maar het landschap oogde daardoor ‘rommelig’. Om dit te verbeteren én om meer energie op te wekken, koos de provincie Flevoland in 2006 voor een beleid van ‘opschalen en saneren’: twee kleinere windturbines maken plaats voor één grotere, moderne windturbine die meer energie opwekt. Bovendien dienden nieuwe windturbines in nette rijen geplaatst worden; de zogenaamde lijnopstellingen. 

In het projectgebied staan 221 oudere (veelal kleinere) windturbines, waarvan de elektriciteitsproductie ongeveer 0,3 TWh per jaar is. De elektriciteitsproductie van de 83 turbines van het windpark zal ongeveer 0,8 TWh per jaar zijn. Het vervangen van de bestaande turbines leidt dus tot aanzienlijk meer ‘groene’ elektriciteit met minder turbines.

Alle details over deze nieuwe obligatielening vindt u in het bijbehorende prospectus.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening:

Uitgevende instelling: Windpark Zeewolde B.V.
Hoofdsom: Maximaal €13.500.000
Nominale waarde: €500 per obligatie 
Inleg: Minimaal €500 (1 obligatie) en maximaal €135.000 (270 obligaties)
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 6,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: ca. 10 jaar en 4 maanden
Aflossing: Annuïtaire aflossing
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders.
Voorrang inschrijving:

Obligaties zullen met voorrang toegewezen worden aan groep 1, 2 en 3 (voor meer informatie over de groepen zie bijlage 6 in het prospectus). Voor groep 1 is een bedrag van EUR 4.000.000 gereserveerd. Voor groep 2 is een bedrag van EUR 7.125.000 gereserveerd en voor groep 3 is een bedrag van EUR 2.375.000 gereserveerd.

Mocht de obligatielening niet volgeschreven worden door de voorrangsgroepen dan wordt het resterende bedrag opengesteld voor inschrijvers uit groep 4.

Transactiekosten:
 • Inschrijvers die op de publicatiedatum van het prospectus binnen de voorrangspostcodes van groep 1 wonen of gevestigd zijn of lid zijn van De Nieuwe Molenaars die “windproject participaties Zeewolde” hebben betalen geen transactiekosten.
 • Voor inschrijvers die op de publicatiedatum van het prospectus binnen de voorrangspostcodes van groep 2 of 3 wonen of gevestigd zijn bedragen transactiekosten éénmalig 1,0% (inclusief BTW) over de initiële hoofdsom (EUR 5,00 per obligatie van EUR 500,00).
 • Voor alle andere inschrijvers bedragen transactiekosten éénmalig 2,0% (inclusief BTW) over de initiële hoofdsom (EUR 10,00 per obligatie van EUR 500,00).
Ontbindende voorwaarde: De obligatielening wordt uitgegeven onder de ontbindende voorwaarde dat "Project Completion" behaald wordt vóór 31 december 2022. 

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die op de publicatiedatum van het prospectus in groep 1 vallen of participant waren van De Nieuwe Molenaars:

 • U betaalt per obligatie €500,- dat is de nominale waarde (€500,-), er zijn geen transactiekosten verschuldigd;
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 6,0% op jaarbasis;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal per obligatie €692,95 ontvangen op een investering van €500,-;
 • Uw netto rendement is 6,0% op jaarbasis.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die op de publicatiedatum van het prospectus in groep 2 of 3 vallen:

 • U betaalt per obligatie €505,- dat is de nominale waarde (€500,-) plus 1% transactiekosten (€5,-);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 6,0% op jaarbasis;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal per obligatie €692,95 op een investering van €505,-;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,8% op jaarbasis.

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor alle andere obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €510,- dat is de nominale waarde (€500,-) plus 2% transactiekosten (€10,-);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 6,0% op jaarbasis;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal per obligatie €692,95 op een investering van €510,-;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,6% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen zal dit een negatief effect hebben op het vermogen van de uitgevende instelling om aan haar verplichtingen te voldoen. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Informatie over de risico's verbonden aan een investering in de uit te geven obligatielening vindt u in het prospectus van de uitgevende instelling.

 

Heeft u vragen?
Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via obligaties@wpzbv.nl
Vragen over het inschrijfproces kunt u stellen aan DuurzaamInvesteren via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld dat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Windpark Zeewolde B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Windpark Zeewolde B.V.
Doel: De obligatielening wordt uitgegeven om bewoners en bedrijven in aangrenzende gebieden van het windpark de mogelijkheid te geven financieel te participeren in de exploitatie van het windpark.

Status:

De verwachte opleverdatum van het windpark is 31 juli 2022.
Elektriciteits-productie: Het windpark zal bestaan uit 83 windturbines met een totale capaciteit van ca. 322 MW en een verwachte productie van ca. 0,8 TWh per jaar.
Locatie: Het windpark wordt gebouwd in het buitengebied ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere in de provincie Flevoland.
Voorwaarden Obligatielening: De obligatielening wordt uitgegeven onder de ontbindende voorwaarde dat "Project Completion" behaald wordt vóór 31 december 2022.
Prospectus: Download het prospectus
Obligatie-voorwaarden: Download de obligatievoorwaarden
Postcodegebieden: Download de lijst met postcodegebieden groepen 1 t/m 4
Toestemmings-verklaring: Download de toestemmingsverklaring
Stel uw vraag:

obligaties@wpzbv.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.