Jaguar New Energies - Zonnestroomsystemen

Jaguar New Energies - Zonnestroomsystemen
Einddatum: 18 maart 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,75% senior obligatielening met een looptijd van 6 jaar.

De obligatielening zal worden gebruikt om een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika te herfinancieren.

Geboden rente 5,75%
Streefbedrag € 341.000
Geïnvesteerd bedrag € 341.000
100%

Beschrijving

***Deze aanbieding gaat vrijdag 18 maart om 12:00 sluiten***

***Aangepaste aanbieding: de rente is verhoogd van 5,25% naar 5,75%. Tegelijkertijd is het maximum op te halen bedrag voor de obligatielening verlaagd van €400.000 naar €380.000***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €380.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,75% obligatielening met een looptijd van 6 jaar. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt voor de herfinanciering van een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Jaguar New Energies

Bedrijven in de landbouw en industrie spelen een belangrijke rol in de economische groei op het Afrikaanse continent. Helaas is de levering van elektriciteit vaak niet erg betrouwbaar en wordt deze vooral opgewekt met fossiele brandstoffen. Dit draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan klimaatverandering. Jaguar New Energies B.V. (“JNE”) gebruikt de zon als duurzame energiebron, om zodoende goedkopere en schonere energie te leveren aan deze bedrijven.

Daarnaast is de toegang tot kapitaal vaak een groot obstakel voor ondernemers om zelf de installatie van een zonnestroomsysteem te financieren voor toegang tot schone energie. JNE neemt dit obstakel weg door het financieren van zonnestroomsystemen en het afsluiten van afnamecontracten met bedrijven voor de met de zonnestroomsystemen opgewekte duurzame energie. JNE zorgt voor het ontwerp, de aanschaf en installatie van de zonnestroomsystemen, hetgeen zorgt voor betrouwbare levering. De ondernemer maakt gebruik van de duurzaam opgewekte stroom, met meer zekerheid en voor een lagere prijs dan via levering over het net.

 

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd. (de uitgevende instelling)

De uitgevende instelling, Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd., is een 100% dochteronderneming van Jaguar New Energies B.V. en is speciaal opgericht om twee zonnestroomsystemen te exploiteren die JNE in Zuid-Afrika heeft ontwikkeld en geïnstalleerd. Deze twee zonnestroomsystemen zijn reeds operationeel en liggen op een dak en op een terrein van twee bedrijven in Zuid-Afrika. De twee zonnestroomsystemen hebben een totale capaciteit van 1.032 kWp en een gezamenlijke verwachte elektriciteitsproductie van ca 1.500 MWh per jaar. 

De installatie van de twee zonnestroomsystemen is gefinancierd met kapitaal ingebracht door de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. De opbrengst van de obligatielening zal gebruikt worden om een deel van deze installatiekosten te herfinancieren waardoor JNE weer kapitaal beschikbaar heeft om volgende zonnestroomsystemen in haar pijplijn te ontwikkelen en installeren.

 

Waar investeer ik precies in?  

Voor de herfinanciering van een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika geeft de uitgevende instelling een senior obligatielening uit ter hoogte van €380.000 met een rente van 5,75% op jaarbasis en een looptijd van 6 jaar.

De lening wordt gedeeltelijk afgelost gedurende de looptijd (ca. 50%) vanuit de inkomsten door de verkoop van de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit aan de bedrijven waar de zonnestroomsystemen geïnstalleerd zijn. Het resterende gedeelte (ca. 50%) wordt in één keer geheel afgelost aan het einde van de looptijd middels een herfinanciering. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.
Hoofdsom: Minimaal €250.000 en maximaal €380.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,75% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 6 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost (ca. 50%). Het resterende gedeelte (ca. 50%) wordt aan het einde van de looptijd afgelost middels een herfinanciering.
Zekerheden:

Ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders verstrekt de uitgevende instelling aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren het eerste pandrecht op de activa en aandelen van de uitgevende instelling.

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

  • U betaalt per obligatie €1.020,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€20,00);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,75% op jaarbasis;
  • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.268,35 op een investering van €1.020,00;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van technische gebreken of schade aan de zonnestroomsystemen en het risico van wanbetaling door en/of faillissement van een klant van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van herfinanciering en het risico van de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.
Doel: Herfinancieren van een deel van de gemaakte installatiekosten verbonden aan twee zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika. 
Status: Beide zonnestroomsystemen zijn reeds operationeel.
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €250.000
 
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@jaguarnewenergies.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.