Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw - Samen voor Grond II
Einddatum: 27 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw biedt u de mogelijkheid aan om te investeren in een obligatielening met een looptijd van 15 jaar.

Met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties kan de Stichting nieuwe grond aankopen ten behoeve van vijf concrete objecten. Het betreft vijf initiatieven die met hun bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan de transitie van ons landbouw- en voedselsysteem naar een natuurvriendelijke land- en tuinbouw.

Investeren
Geboden rente 1,30%
Streefbedrag € 3.100.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.778.000
57%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 16 december 2021 om 18:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.100.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening met een looptijd van vijftien jaar. De opbrengst van de obligaties wordt gebruikt om een deel van de aankoopkosten van de grond ten behoeve van vijf concrete initiatieven te financieren. De aankoop van de grond biedt boeren de mogelijkheid een toekomstbestendig en natuurvriendelijk bedrijf op te bouwen en verbindt burgers met de bodem die hen voedt. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

"Landbouwgrond in goede handen over de jaren heen"

Dat is waar de uitgevende instelling, Stichting Biologisch Dynamische Landbouw gevestigd te Driebergen, voor staat. De Stichting is meer dan 40 jaar geleden opgericht om landbouwgrond te verwerven en deze eeuwigdurend in eigendom te houden en duurzaam te verpachten aan nieuwe voedselinitiatieven en boerenbedrijven die (de omschakeling naar) biologisch dynamische, biologische of natuurvriendelijke landbouw realiseren. 

Inmiddels heeft de Stichting meer dan 540 hectare grond onder beheer ten behoeve van natuurvriendelijke landbouw. De Stichting wil de transitie naar een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem vergroten en versnellen door ook andere financieringsinstrumenten te ontwikkelen en daarmee meer grond te kunnen aankopen en verpachten. De uitgifte van deze obligaties is een stap in deze richting.

Link naar de website van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Daarmee stimuleert de Stichting een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de agrarische bedrijfsvoering. Zonder kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen, op basis van een duurzaam bodembeheer en inclusief de zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf. Waarbij verbinding wordt gelegd met burgers en consumenten.

De Stichting hanteert het natuurlijk voortbrengend vermogen van de grond mede als basis voor de hoogte van de pacht. Met deze bewuste keuze voor deze aanpak stelt zij agrarische ondernemingen in staat om, onder voorwaarde van een gezonde bodem en biodiversiteit, gezonde voeding te produceren en tegelijkertijd een redelijk inkomen te realiseren.

 

Samenwerking met partners voor natuurinclusieve landbouw - 'Aardpeer samen voor grond' 
Stichting Biologisch Dynamische Landbouw is de afgelopen jaren een samenwerking aangegaan met partners die de doelstelling van de Stichting ondersteunen en daar op verschillende gebieden iets aan toevoegen: 'Aardpeer, samen voor grond'.

De betreffende partners zijn Herenboeren, Wij.land en het Triodos Regenerative Money Centre. Met Aardpeer maken deze partijen zich sterk om boeren de mogelijkheid te bieden een duurzaam toekomstbestendig bedrijf op te bouwen, burgers te verbinden met de bodem die hen voedt en gezamenlijk nieuwe business- en financieringsmodellen te ontwikkelen.

 

Waar investeer ik precies in?
Met de opbrengst van de obligaties kan de Stichting nieuwe gronden aankopen ten behoeve van vijf concrete initiatieven die passen bij de natuurvriendelijke landbouw en nieuwe voedselinitiatieven die voldoen aan de doelstelling van Aardpeer. De vijf initiatieven zijn: Herenboerderij Aan den Drecht (23 ha), De Kleine Aarde (2 ha), Tuinderij De Bosmantel (4 ha), Fruitweelde (4 ha) en CSA-tuinderij Us Hof (2 ha). Alle vijf initiatieven zijn een schoolvoorbeeld van een hechte relatie met de omgeving en een actieve betrokkenheid van de afnemers van de producten.

 

U kunt nu meedoen!
Door te beleggen in obligaties draagt u concreet bij aan de missie van de Stichting voor een gezonde natuurvriendelijke voedselproductie in Nederland en ontvangt u een vast financieel rendement. Uw investering verbetert de biodiversiteit en de bodemkwaliteit en draagt bij aan extensivering van het grondgebruik, COvastlegging, waterberging, natuurbeleving, lokale voedselvoorziening en heeft een positieve sociale impact. 

 

Belangrijkste kenmerken van de obligaties

Uitgevende instelling: Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Omvang: Maximaal €3.100.000, minimaal €1.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (nominale waarde)
Rangorde: Seniore positie, de obligaties zijn niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 1,3% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: Vijftien (15) jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligaties zullen aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost
Zekerheden: Eerste pandrecht op de inkomsten (vorderingen) uit de verpachting van de grond aan boerenbedrijven die natuurinclusieve landbouw realiseren
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.010 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€10);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentebetaling van 1,3% op jaarbasis;
 • Aan het einde van de looptijd wordt de obligatie in een keer afgelost;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.195,00 ontvangen op een investering van €1.010;
 • Hiermee realiseert u een gemiddelde netto rendement van 1,23% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan het investeren in deze obligaties
Aan een investering in de obligaties zijn risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico dat een of meerdere pachters haar verplichtingen jegens de uitgevende instelling niet nakomen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening waaronder het risico van herfinanciering van de obligatielening;
 • Overige risico's waaronder het risico van fouten in of disputen voortvloeiende uit overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via info@bdgrondbeheer.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de uitgifte van de obligaties voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw, de uitgevende instelling van de obligaties

Aanbieder

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal €1.000.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Factsheet Download factsheet
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@bdgrondbeheer.nl
Heeft u vragen? Veelgestelde vragen
Investeren

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.