Celsias Hilversum 1 B.V. - Portefeuille Duurzame energiesystemen

Celsias Hilversum 1 B.V. - Portefeuille Duurzame energiesystemen
Einddatum: 17 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Celsias Hilversum 1 B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een portefeuille duurzame energiesystemen geïnstalleerd in en op een nieuwbouwproject in Hilversum.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 1.220.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.220.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 17 december 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.714.250, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Celsias Hilversum 1 B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de installatie en exploitatie van 157 duurzame energiesystemen in een nieuwbouwproject. De obligatielening heeft een looptijd van drie (3) jaar en biedt een rente van 4,5%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Wie is Celsias 
Celsias verduurzaamt (nieuwbouw)woningen door ze te voorzien van duurzame energiesystemen waarmee de woningen van duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude worden voorzien. Na installatie van de systemen blijven deze in het bezit van Celsias en verleased zij deze voor een termijn van 30 jaar aan de eigenaren van de woningen waarbij de systemen zijn geïnstalleerd. Zo krijgen de woningeigenaren de financiële en duurzame voordelen van duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude zonder daarvoor een hoge aanvangsinvestering te hoeven doen en versnelt Celsias de energietransitie.

 

Portefeuille Duurzame Energiesystemen. 
Celsias Hilversum 1 B.V. (de uitgevende instelling) is een dochtermaatschappij van Celsias B.V., en is opgezet als exploitatie vennootschap waarbinnen een portefeuille duurzame energiesystemen wordt geïnstalleerd en vervolgens langjarig geëxploiteerd. De portefeuille duurzame energiesystemen zal 157 appartementen in een nieuwbouwproject in Hilversum voorzien van warmte, koude en warm tapwater. De appartementen worden nu gebouwd en zijn eigendom van een grote woningcorporatie. Huurders van de appartementen betalen een (jaarlijkse) vastrecht vergoeding en een variabele vergoeding per GJ geleverde warmte.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen te financieren. De resterend benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen, een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject en een gelijk in rang (‘pari passu’), in de toekomst uit te geven obligatielening. 

De renteverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de inkomsten voortkomend uit een jaarlijkse vastrechtvergoeding en een variabele vergoeding per GJ betaald door de huurders van de appartementen. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling de obligatielening af te lossen door middel van een herfinanciering in de vorm van een langjarige bankfinanciering.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Celsias Hilversum 1 B.V.
Omvang: Maximaal €1.220.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 4.5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum 
Looptijd: 3 jaar (36 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost
Zekerheden:
 • Eerste zekerheidsrecht op de aandelen, activa en rechten van de uitgevende instelling;
 • Eerste hypotheekrecht op de opstalrechten van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.018,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€18,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de Looptijd heeft u in totaal €1.135,00 ontvangen op een Investering van €1.018,00;
 • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 3,9% op jaarbasis.

  

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico technische gebreken aan de portefeuille duurzame energiesystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties;
 • Overige risico's, waaronder het risico van interpretatieverschillen met betrekking tot en niet nakomen van contracten en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via m.barnhoorn@celsias.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Celsias Hilversum 1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Celsias Hilversum 1 B.V.
Portefeuille Duurzame Energiesystemen Een centrale WKO installatie, 157 slimme GJ meters en een installatie die elektriciteit levert aan de WKO installatie bestaande uit onder andere zonnepanelen
Status: In aanbouw
Voorwaarden voor uitgifte: Dat voor minimaal €1.220.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: m.barnhoorn@celsias.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.