HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering II

HalloStroom Markt en Klant B.V. - Groeifinanciering II
Einddatum: 03 januari 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, HalloStroom Markt en Klant B.V., biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening om de groei van de HalloStroom groep te financieren (Groeifinanciering II). De financiering van € 2.000.000 zal worden gebruikt om de verkochte systemen versneld te installeren, aan marketing (meer media inkopen) en aan de organisatie (mensen en IT).

De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een rente van 5,0%.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 2.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.000.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 3 december 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.000.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

          

HalloStroom Markt en Klant B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening om de groei van de onderneming te financieren. De opbrengst wordt gebruikt om de verkochte systemen versneld te installeren, aan marketing (meer media inkopen) en aan de organisatie (mensen en IT). De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een rente van 5,0%.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Wie is HalloStroom 
HalloStroom biedt haar klanten de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10- en 15 jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag aan HalloStroom.

HalloStroom is in 2017 gestart met het verhuren en verkopen van zonnepanelen en voorziet inmiddels meer dan 8.500 huishoudens van voordelige duurzame energie uit zonnepanelen. Op het hoofdkantoor in Gouda zijn 35 mensen werkzaam in de marketing, sales, finance en operations om iedere dag weer met veel plezier huishoudens te helpen overstappen naar slimme duurzame energie uit zonnepanelen.

 

Verstrekte obligatielening 2020 
De in 2020 verstrekte obligatielening (gepubliceerd via het platform Duurzaaminvesteren.nl) is gebruikt om de interne operationele processen te optimaliseren. Als de cijfers van oktober 2021 worden vergeleken met die van januari 2021 dan hebben de gedane investeringen geresulteerd in:
- Performance marketing kosten: - 35%;
- Kosten per sale: - 73%;
- Sales per salesmedewerker: + 203%.
De operationele processen zijn geoptimaliseerd en o.a. de marges zijn verbeterd. De uitgevende instelling is klaar om verdere groei te realiseren. 

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om de verdere groeiplannen van de onderneming te financieren. De financiering zal worden gebruikt om:
- De verkochte systemen sneller te installeren (€ 1.050.000);
- Marketing (€ 240.000);
- Organisatie (€ 360.000);
- IT (€ 100.000);
- Werkkapitaal (€ 250.000).
De verplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de inkomsten van het verhuren van zonnestroomsystemen en een administratievergoeding.

Garantie
Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen, verstrekt HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. een onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging Duurzaam Investeren voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden. De dekking bestaat uit de 10- en 15 jarige kasstromen van een reeds verhuurde portefeuille van minimaal 7.200 zonnestroomsystemen in exploitatievennootschappen HalloStroom Huur Zon B.V. en HalloStroom Huur Zon IX B.V. De dekking van deze geprognotiseerde kasstromen voor de verplichtingen van de garantiegever onder de garantie bedraagt 114% gedurende de looptijd en 149% gedurende de levensduur van de portefeuille van de zonnestroomsystemen.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening                                                                                                            

Uitgevende instelling: HalloStroom Markt en Klant B.V.
Omvang: Minimaal €1.200.000, en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, gelijk in rang met de reeds uitgegeven obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum 
Looptijd: 5 jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt vanaf jaar 1 jaarlijks afgelost
Zekerheden: Onvoorwaardelijke garantie van HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. 
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.030,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€30,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 5,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €1.190,00 ontvangen op een investering van €1.030,00;
 • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 4,21% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende groei en/of inkomsten van de uitgevende instelling.
 • Risico’s verbonden aan de garantgever, waaronder het risico verbonden aan de externe financiering van dochtermaatschappijen van de garantgever van de uitgevende instelling.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, het risico van waarde fluctuaties van de obligaties.
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via investeerders@hallostroom.nl  
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) HalloStroom Markt en Klant B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

HalloStroom Markt en Klant B.V.
Doel: Verkochte systemen versneld te installeren, aan marketing (meer media inkopen) en aan de organisatie (mensen en IT). 
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.200.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: email de aanbieder
Website: www.hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.