Zonnig Dievelman Grond B.V. - Overbruggingsfinanciering realisatie Zonnepark Dievelman

Zonnig Dievelman Grond B.V. - Overbruggingsfinanciering realisatie Zonnepark Dievelman
Einddatum: 27 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, Zonnig Dievelman Grond B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar.

De obligatielening wordt uitgegeven ter overbruggingsfinanciering voor de aankoop van de grond waarop Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 2.400.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.400.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 11 oktober 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.400.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Zonnig Dievelman Grond B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de overbruggingsfinanciering voor de aankoop van de grond waarop het 14,5MWp Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd. Voor het zonnepark zijn alle benodigde vergunningen en de SDE subsidie reeds verkregen en is levering aan het elektriciteitsnet zeker gesteld. De volgende stap is realisatie van het zonnepark.

De obligatielening heeft een looptijd van twee (2) jaar en biedt een vaste rente van 4,5% op jaarbasis. Ten behoeve van obligatiehouders verstrekt de uitgevende instelling zekerheden op de activa van de uitgevende instelling, waaronder de grond en de huurovereenkomst.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

IX Zon
IX Zon is een team van specialisten op het gebied van duurzame energieprojecten die grootschalige (ca. 10 hectare grote) zonneparken ontwikkelt. Daarmee draagt zij bij aan de energiedoelstellingen voor 2030. Sinds de oprichting in 2018 heeft IX Zon 9 zonneparken succesvol ontwikkeld, momenteel heeft zij nog eens 9 zonneparken in ontwikkeling.

 

Zonnepark Dievelman
Sinds 2019 heeft IX Zon, onder haar dochteronderneming Zonnig Berkelland Dievelman B.V., het Zonnepark Dievelman te Haarlo in de Gemeente Berkelland ontwikkelt. Het projectgebied beslaat in totaal 17,3 hectare (de grond), waarvan uiteindelijk ca. 10 hectare netto benut zal worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Eenmaal operationeel zal het zonnepark - minimaal 15 jaar lang - jaarlijks ca. 14 GWh duurzame energie produceren, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ruim 4.000 huishoudens. 

 

Zonnig Dievelman Grond B.V. (de uitgevende instelling)
Voor het zonnepark zijn alle benodigde vergunningen en subsidies reeds verkregen en is levering aan het elektriciteitsnet zeker gesteld. Omdat de netaansluiting pas eind 2023 beschikbaar komt en dan pas langjarige financiering aangetrokken kan worden maar de grond nu al moet worden afgenomen beoogt de uitgevende instelling ter overbruggingsfinanciering een obligatielening uit te geven. De uitgevende instelling stelt de grond vanaf start bouw middels een 30-jarig opstalrecht ter beschikking aan haar zustermaatschappij Zonnig Berkelland Dievelman B.V. 

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling is voornemens voor de periode vanaf de aankoop van de grond tot aan het aantrekken van een langjarige projectfinanciering voor de aankoop van de grond een overbruggingsfinanciering ad €2.400.000 aan te trekken middels uitgifte van de 4,5% senior obligatielening.

De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.

Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd op de activa van de uitgevende instelling, waaronder de grond en de huurovereenkomst.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnig Dievelman Grond B.V.
Hoofdsom: Maximaal €2.400.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 2 jaar (24 maanden)
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

 • Het eerste hypotheekrecht op de grond;
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op de aansluiting-en-transportovereenkomst.
 • Het eerste pandrecht op de Aansluiting-en-Transportovereenkomst tussen Zonnig Berkelland Dievelman BV en Liander.
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.010,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€10,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.090,00 op een investering van €1.010,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico dat de huurder haar betalingsverplichtingen aan de uitgevende instelling niet kan of wil nakomen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van herfinanciering van de obligatielening;
 • Overige risico's, waaronder, interpretatieverschillen met betrekking tot en niet nakomen van contracten en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

(c) Zonnig Dievelman Grond B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnig Dievelman Grond B.V.
Doel

Tijdelijke financiering voor aankoop van de grond waarop Zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd.

Status: Benodigde vergunningen en SDE subsidie verkregen. Netaansluiting zeker gesteld voor eind 2023.
Voorwaarden obligatielening: Geen minimum.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: rob.mali@ixzon.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.