EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem

EFP Solutions B.V. - Zonnestroomsysteem
Einddatum: 16 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

De uitgevende instelling, EFP Solutions B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de financiering van een deel van de installatiekosten van een zonnestroomsysteem.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 385.000
Geïnvesteerd bedrag € 385.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 16 september om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €385.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor het financieren van de bouw van een zonnestroomsysteem op het dak van een bedrijf in Amsterdam geeft EFP Solutions B.V. een 4,0% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit SDE+ subsidies en de verkoop van de opgewekte energie en GVO's.


 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

EFP Solutions (de uitgevende instelling)
EFP Solutions is een ontwikkelaar van duurzame energieprojecten en heeft meerdere zonnestroomsystemen succesvol ontwikkeld. Met haar projecten kijkt zij naast de ontwikkeling van duurzame energie installaties ook naar de optimale inpassing van de opwek van duurzame energie in relatie tot het bedrijfsproces op de locatie. De insteek van haar concept is een lange termijn samenwerkingsovereenkomst met de locatie-eigenaar vanuit haar overtuiging dat de exploitatieperiode van 15 jaar alleen goed doorgekomen kan worden als zij nauw samenwerkt met de locatie-eigenaar. De met een zonnestroomsystemen opgewekte energie wordt vervolgens verkocht aan de locatie-eigenaar of aan een energiebedrijf. Op dit moment heeft de uitgevende instelling een tweetal ontwikkelde zonnestroomsystemen nog steeds (direct en indirect) in bezit die zij voor langere tijd beoogt te exploiteren.

 

Het zonnestroomsysteem Struyk Verwo
Naast haar operationele zonnestroomsystemen heeft de Uitgevende Instelling de opdracht gekregen van Struyk Verwo Infra om op het dak op de locatie in het Amsterdamse havengebied een zonnestroomsysteem te realiseren (zonnestroomsysteem Struyk Verwo). De bouw aan zonnestroomsysteem Struyk Verwo is inmiddels begonnen en de verwachting is dat dit systeem in november 2021 volledig wordt opgeleverd. Het zonnestroomsysteem Struyk Verwo zal een capaciteit hebben van 575 kWp en zal naar verwachting jaarlijks ca. 500 MWh aan groene stroom produceren. 

 

Waar investeer ik precies in?  
De Uitgevende Instelling, EFP Solutions B.V., beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €385.000 op te halen voor het financieren van een deel van de realisatie van het zonnestroomsysteem Struyk Verwo. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,0% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. 

Ter bescherming van de rechten van obligatiehouders worden op naam van Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zekerheidsrechten gevestigd, waaronder een eerste pandrecht op de aan het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gerelateerde activa en vorderingen van de uitgevende instelling.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: EFP Solutions B.V.
Hoofdsom: Minimaal €350.000 en maximaal €385.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 4,0% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 3 jaar
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost middels een herfinanciering
Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de aan het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gerelateerde activa van de uitgevende instelling waaronder verstaan:
  • Alle aan het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gerelateerde roerende zaken van de uitgevende instelling
  • Alle aan het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gerelateerde vorderingen uit verzekeringen van de uitgevende instelling
  • Alle aan het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gerelateerde vorderingen uit overige contracten van de uitgevende instelling zoals bijvoorbeeld de SDE+ subsidie
 • Eerste hypotheekrecht op het ten behoeve van het zonnestroomsysteem Struyk Verwo gevestigde ondererfpachtrecht
Transactiekosten: Eenmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.010,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€10,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,0% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.120,00 op een investering van €1.010,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 3,6% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico verbonden aan de installatie van het zonnestroomsysteem Struyk Verwo en het risico van technische gebreken en/of schade aan haar zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van herfinancieren en de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?
U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via projecten@efpsolutions.nl
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) EFP Solutions B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

EFP Solutions B.V.
Doel: De financiering van een deel van de installatiekosten van zonnestroomsysteem Struyk Verwo in Amsterdam. 
Status: Het zonnestroomsysteem Struyk Verwo wordt naar verwachting opgeleverd in november 2021.
Voorwaarden Obligatielening: Dat voor minimaal €350.000 is geïnvesteerd in de obligatielening.
Informatie-memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie-voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: projecten@efpsolutions.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.