Groeifinanciering GIGA Storage B.V.

Groeifinanciering GIGA Storage B.V.
Einddatum: 04 augustus 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

GIGA Storage B.V. beoogt met de uitgifte van een nieuwe, senior obligatielening EUR 3,0 miljoen op te halen om haar groeistrategie te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 6,5% op jaarbasis met een looptijd van vijf jaar. Obligatiehouders komen ook in aanmerking voor een eenmalige bonusrente van 8,0% indien GIGA Storage haar doelstellingen realiseert.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 3.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 3.000.000
100%

Beschrijving

*** U kunt vanaf maandag 12 juli 2021 om 10:00 in deze aanbieding investeren ***

*** GIGA Storage B.V. heeft obligatiehouders in de eerder uitgegeven obligaties van GIGA Storage B.V. en GIGA Rhino B.V. exclusief de mogelijkheid geboden om eerder in te schrijven. Om die reden is een aanzienlijk deel van het streefbedrag reeds ingevuld.  ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

GIGA Storage B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op een senior 6,5% obligatielening. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt om de groei van de onderneming te financieren. De obligatielening heeft een looptijd van vijf (5) jaar en biedt een vaste rente van 6,5% op jaarbasis. Daarnaast komen obligatiehouders in aanmerking voor een eenmalige bonusrente van 8,0% indien de uitgevende instelling haar doelstellingen realiseert. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Wie is GIGA Storage?
GIGA Storage is de "game changer" voor grootschalige energieopslag van duurzame energie in de Nederlandse markt. Energieopslag is de ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Het uiteindelijke doel van de Uitgevende Instelling is om het elektriciteitsnet in balans te houden met 100% duurzame energie door energieopslag te creëren in de vorm van batterijen. Simpel gezegd: als de zon niet schijnt of de wind niet waait, levert de ‘pool’ van batterijen van de Uitgevende Instelling duurzame energie aan het elektriciteitsnet. Deze energie wordt opgeslagen als de zon of de wind voor overproductie van duurzame energie zorgt. Dit helpt om vraag en aanbod van energie in balans te brengen met behulp van duurzame energie in plaats van fossiele energie.

GIGA Storage ontwikkelt en investeert in grootschalige energieopslagprojecten (batterijen). Zij heeft een eigen IT-platform en intelligente algoritmen die nodig zijn voor de aansturing van de batterijen en optimalisatie van de handel. In november 2020 heeft GIGA Storage het eerste project GIGA Rhino, de meest krachtige batterij van Nederland, in gebruik genomen en onlangs is een samenwerking met Eneco aangekondigd. GIGA Storage gaat een 24MW/48MWh batterij bouwen, die door Eneco voor een termijn van ten minste 15 jaar zal worden gehuurd. Daarnaast bereidt GIGA Storage de uitrol voor van nog meer krachtige batterijprojecten voor; in Nederland en ook in andere Europese markten. Het bedrijf bouwt op deze manier aan een unieke positie in deze sector.

 

Laatste nieuws berichten over GIGA Storage en energieopslag sector:

Link naar item over GIGA Storage op Omroep Flevoland

Link naar interview met Ruud Nijs (CEO) op BNR over het GIGA Buffalo project (24 juni 2021)

Link naar persbericht van GIGA Storage en ENECO over het GIGA Buffalo project (24 juni 2021)

Link naar FD artikel over het GIGA Buffalo project (24 juni 2021)

Link naar artikel over GIGA Storage en de Blue Tulip Awards (19 mei 2021)

Link naar aankondiging van Heleen Luyt als nieuwe Financieel Directeur van GIGA Storage (19 april 2021)

Link Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind, and Batteries is Just the Beginning - YouTube 

 

Waar investeer ik precies in?  
DDe uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken voor de groei van de onderneming. De Uitgevende Instelling heeft de ambitie om 1,5GW (1.500MW) aan energieopslag-projecten te realiseren voor 2030. Om dat te financieren heeft de Uitgevende Instelling een lange termijn financieringsplan gemaakt en beoogt zij het komende jaar grootschalig kapitaal aan te trekken. Voor deze grootschalige kapitaalronde moet er geïnvesteerd worden in de voorbereiding en bouw van aanstaande projecten in Nederland, het vastleggen van locaties in Nederland en het buitenland voor grootschalige batterijprojecten en het door experts laten opstellen van rapporten, onder andere over de waardering van de Uitgevende Instelling.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de uitgevende instelling.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: GIGA Storage B.V.
Omvang: Minimaal €1.000.000 en maximaal €3.000.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering

Rentevergoeding:

6,5% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie;
Éénmalig 8,0% bonusrente, als op de Aflossingsdatum het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) over het boekjaar 2024 EUR 3,0 miljoen of meer is geweest of het project GIGA Elephant voor minimaal 100 MW voor 30 juni 2025 financial close heeft bereikt.
Rentebetaling: Halfjaarlijks op de rentedatum
Looptijd: vijf jaar (60 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost
Zekerheden: Aan obligatiehouders worden geen zekerheden verstrekt
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders exclusief 8,0% bonusrente:

 • U betaalt per obligatie €510, dat is de nominale waarde (€500) plus transactiekosten (€10);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €662,50 ontvangen op een Investering van €510;
 • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 6,1% op jaarbasis.

 Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders inclusief 8,0% bonusrente:

 • U betaalt per obligatie €510 dat is de nominale waarde (€500) plus transactiekosten (€10);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks een rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom, plus een eenmalige bonusrente van 8,0% op de aflossingsdatum;
 • De eenmalige bonusrente van 8,0% zal worden uitbetaald indien op de Aflossingsdatum het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) over het boekjaar 2024 €3,0 miljoen of meer is geweest of het project GIGA Elephant voor minimaal 100 MW voor 30 juni 2025 financial close heeft bereikt; 
 • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €702,50 ontvangen op een Investering van €510;
 • Na aftrek van transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 7,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, het risico van tegenvallende inkomsten doordat projecten die de uitgevende instelling ontwikkelt moeten worden afgeschreven, wanbetaling van klanten van de uitgevende instelling en/of structurele marktveranderingen;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van herfinanciering van de obligatielening en het risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (Covid 19).

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de uitgevende instelling.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) GIGA Storage B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

 

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Aanbieder

GIGA Storage B.V.
Doel: Uitbouw van de organisatie, ontwikkeling van projecten en voorbereiding voor grotere financieringsronde
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download Informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: email de aanbieder
Website: www.giga-storage.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.